Formar part del Col·legi

Formar part del Col·legi és un tràmit senzill i amb el que es té accés a tots els serveis que ofereix la institució

A partir de l'instant en què un professional es converteix en membre del Col·legi, tots els recursos, serveis i activitats amb què compta la institució passen a la seva completa disposició per facilitar el seu desenvolupament personal i laboral.  

Segons el capítol I dels Estatuts del CAATEEB poden formar part del Col·legi els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació, així com d'altres persones que disposin d'un títol universitari oficial que les habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte tècnic, que complint els requisits que estableixen les lleis i aquests Estatuts, s'hi incorporen com a col·legiats i col·legiades de ple dret, exercents o no exercents, sens perjudici dels drets i els deures específics que es derivin del règim de la col·legiació".

Tipus de col·legiació

  • Col·legiat exercent: Aquell que desenvolupa qualsevol activitat pròpia de la professió, amb independència de la modalitat d'exercici. Els col·legiats que realitzin treballs subjectes al visat han de tenir obligatòriament la condició de col·legiat exercent.
  • Col·legiat no exercent:Aquell que no desenvolupa cap activitat pròpia de la professió. La condició com a exercent o no exercent l'ha de declarar el col·legiat o col·legiada en funció de les seves circumstàncies professionals concretes.

El col·legiat/ada exercent o no exercent que desitgi modificar la seva situació col·legial ha de notificar-ho al Col·legi mitjançant el tràmit col·legial que en cada moment estigui establert. No s'autoritzarà la modificació de la condició de col·legiat exercent a no exercent si existeixen actuacions professionals en curs.

  • Col·legiat sènior: És considerat col·legiat sènior, aquell col·legiat no exercent a partir de 65 anys.

    Caldrà que ens aporti la baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el cas d'autònoms; i en el cas d'assalariats, ens haurà d'aportar una còpia de la Seguretat Social que justifiqui que cobra la prestació per jubilació.

  • Doble col·legiació: Aquells col·legiats i col·legiades que estiguin interessats en gaudir dels serveis i prestacions de més d'un Col·legi professional tant a nivell nacional com comunitari, poden constar com a col·legiats donats d'alta en més d'un Col·legi (doble col·legiació, triple col·legiació, quádruple...). En aquest cas, el col·legiat o col·legiada haurà d'abonar les quotes col·legials d'ambdós Col·legis i alhora podrà utilitzar els serveis dels dos llocs. Amb la doble (triple, quádruple...) col·legiació, es poden mantenir obres obertes en tots els Col·legis, sense haver de tancar o traslladar cap expedient.

Col·legi de residència

  • Resident: Els titulats i titulades que vulguin exercir la professió estan obligats a col·legiar-se en el col·legi que correspongui al seu domicili professional únic o principal. S’entén per domicili professional el domicili que declara com a tal el col·legiat o col·legiada, que correspon a l’adreça on desenvolupa l’activitat de forma única o principal o, en el seu defecte, a l’adreça on es troba empadronat.
  • No resident: És aquell col·legiat el qual el seu domicili professional o l’adreça d’empadronament correspon a una altra província que no sigui Barcelona. És obligatori, a més a més, que estigui col·legiat com resident en qualsevol col·legi professional de l’estat espanyol