Societats Professionals

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació col·legiats, poden exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals.

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació col·legiats, així com altres titulats habilitats per a l'exercici de la professió d'arquitecte tècnic, podran exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals, d'acord amb la normativa sobre societats professionals aplicable

El Col·legi té constituït un Registre de Societats Professionals, adaptat a la legalitat vigent, i té aprovada la normativa col·legial sobre societats professionals, que regula els requisits i les condicions de les societats que s'hi han d'inscriure.

Les societats que tinguin com a objecte social l'exercici en comú de la professió d'arquitecte tècnic, qualsevol que sigui la seva forma societària, i tinguin establert el seu domicili social en l'àmbit territorial del Col·legi, hauran d'inscriure's preceptivament, a més d'en el Registre Mercantil, en el Registre de Societats Professionals col·legial.

Més informació