Registre de societats professionals

Col·legi té constituït un Registre de Societats Professionals, adaptat a la legalitat vigent, i té aprovada la normativa col·legial sobre societats professionals, que regula els requisits i les condicions de les societats que s'hi han d'inscriure
  • Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació col·legiats, així com altres titulats habilitats per a l'exercici de la professió d'arquitecte tècnic, podran exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals, d'acord amb la normativa sobre societats professionals aplicable. 
  • El Col·legi té constituït un Registre de Societats Professionals, adaptat a la legalitat vigent, i té aprovada la normativa col·legial sobre societats professionals, que regula els requisits i les condicions de les societats que s'hi han d'inscriure.
  • Les societats que tinguin com a objecte social l'exercici en comú de la professió d'arquitecte tècnic, qualsevol que sigui la seva forma societària, i tinguin establert el seu domicili social en l'àmbit territorial del Col·legi, hauran d'inscriure's preceptivament, a més d'en el Registre Mercantil, en el Registre de Societats Professionals col·legial. En el cas de les societats pluridisciplinars, aquesta inscripció s'ha de fer en els Registres col·legials que corresponguin a cada una de les activitats professionals que constitueixen el seu objecte social.
  • La societat professional únicament podrà exercir l'activitat professional a través d'un col·legiat exercent o acreditat en el Col·legi. La societat professional queda sotmesa al règim deontològic i disciplinari corresponent a la seva activitat professional, i pot ser sancionada, sense perjudici del règim disciplinari que s'hagi d'aplicar al professional a títol personal. Les causes d'incompatibilitat o d'inhabilitació per a l'exercici professional que afectin a qualsevol dels socis es faran extensives a la societat i a la resta de socis professionals.
  • Les societats professionals estan obligades a contractar una assegurança que cobreixi les responsabilitats de la societat per a l'exercici de l'activitat que constitueixi l'objecte social.

  Consulteu la normativa de societats del CAATEEB