Com registrar una societat professional?

Informació i documentació per registrar una societat professional al CAATEEB.

La documentació a aportar pel registre d’una societat professional és la que enumerem a continuació:
 

 1. Còpia de l’escriptura de constitució degudament inscrita al Registre Mercantil que contingui, en el seu cas, els estatuts de la societat i el nomenament d’administrador i/o administradors. En el cas que hi hagi modificacions posteriors, s’han d’aportar també els docuImatge material de treballments o escriptures corresponents.
 2. Còpia de la targeta del NIF de la societat.
 3. Document de l'annex II degudament emplenat.
 4. Aportació de les dades bancàries de la societat (annex IV)
 5. El compromís subscrit pel representant legal de la societat i pels socis aparelladors i arquitectes tècnics.(annex III) de:
  1.  Comunicar immediatament al Col·legi els canvis que afectin a les dades anteriors.
  2.  Acceptació de les normes i condicions exigides pel Col·legi per la inscripció de les societats professionals
  3.  Sotmetre’s a les variacions d'aquesta normativa.
  4.  Acceptació de la deontologia professional dels aparelladors/arquitectes tècnics.
  5.  Acceptació de la responsabilitat solidària de tots els socis envers al Col·legi i de les incompatibilitats que puguin correspondre als socis aparelladors i arquitectes tècnics. 

 

  Documentació i tràmits per registrar una societat professional