Tràmits de les societats professionals

Informació sobre els diferents tràmits que poden realitzar les societats professionals al CAATEEB.

Modificacions de dades

Si en qualsevol moment es vol comunicar alguna modificació en les dades de la societat, aquests canvis s'han de notificar per escrit.

Aquest escrit es pot fer arribar de forma presencial, per correu postal o per correu electrònic a l'adreça assessoriajuridica@apabcn.cat

Baixa de la societat professional

Per tal de cursar la baixa de la societat professional cal presentar la següent documentació:

  • Document de sol·licitud de baixa
  • Fotocòpia d'escriptura de dissolució inscrita en el Registre Mercantil
  • Document de l'Agència Tributària de la baixa de l'activitat

Entrega de la documentació
Aquesta documentació es pot fer arribar al Col·legi per correu electrònic, per correu postal i/o de forma presencial.