Baixa col·legial

La baixa col·legial implica la pèrdua de la condició de col·legiat a tots els efectes.
 

Baixa voluntària

La baixa voluntària pot ser sol·licitada pel propi col·legiat en qualsevol moment de la seva vida professional.

Tràmit

 • Tancament de visats en el cas que n'hi hagi d'oberts.
 • Tramitació de l'estat d'assegurances (MUSAAT i/o PREMAAT).
 • Pagament de les factures pendents en el cas d'haver-hi.
 • Decisió de continuïtat o baixa de la pòlissa de l'Assegurança de Vida i Invalidesa amb el CAATEEB.
 • Cumplimentació del document de sol·licitud de baixa col·legial.
 • Entrega del document al Col·legi. S'acceptarà la recepció del document quan no hi hagi cap altre tràmit en procés.
 • El col·legiat serà informat del seu nou estat de baixa com a col·legiat mitjançant una comunicació oficial.

Baixa per trasllat

La baixa per trasllat implica la baixa col·legial i el trasllat de l'expedient al nou Col·legi.

Tràmit

 • Tancament de visats en el cas que n'hi hagi d'oberts.
 • Pagament de les factures pendents en el cas d'haver-hi.
 • Cumplimentació del document de sol·licitud de baixa col·legial. Aquest document s'haurà de sol·licitar al Col·legi de manera presencial.
 • Entrega del document al Col·legi. S'acceptarà la recepció del document quan no hi hagi cap altre tràmit en procés.
 • El col·legiat serà informat del seu nou estat de baixa com a col·legiat mitjançant una comunicació oficial.

Baixa per defunció

Es tramita la baixa col·legial a partir de la informació que arriba al Col·legi de la defunció d'un col·legiat o col·legiada.

Tràmit

 • Informació al Col·legi de la defunció.
 • Enviament del certificat de defunció al Col·legi.
 • La persona de contacte serà informada de la baixa mitjançant una comunicació oficial.

Baixa per article 18D

Tal i com consta a l'article 18D dels estatuts del Col·legi, es procedirà a cursar la baixa col·legial de tot aquell col·legiat i col·legiada que deixi impagades les quotes ordinàries o extraordinàries, o els drets de visat durant un (1) any, després de ser requerit per al pagament i oïdes les seves al·legacions, i amb prèvia adopció del corresponent acord de la Junta de Govern.

Abans de procedir a cursar la baixa, el col·legiat serà informat de l'estat de les seves factures mitjançant comunicacions oficials.