Col·legiació en més d'un col·legi

Aquells col·legiats i col·legiades que estiguin interessats en gaudir dels serveis i prestacions de més d'un Col·legi professional tant a nivell nacional com comunitari, poden constar com a col·legiats donats d'alta en més d'un Col·legi .

Aquells col·legiats i col·legiades que estiguin interessats en gaudir dels serveis i prestacions de més d'un Col·legi professional tant a nivell nacional com comunitari, poden constar com a col·legiats donats d'alta en més d'un Col·legi (doble col·legiació, triple col·legiació, quádruple...).

En aquest cas, el col·legiat o col·legiada haurà d'abonar les quotes col·legials d'ambdós Col·legis i alhora podrà utilitzar els serveis dels dos llocs. .Amb la doble (triple, quádruple...) col·legiació, es poden mantenir obres obertes en tots els Col·legis, sense haver de tancar o traslladar cap expedient.

Tràmit:Per sol·licitar la col·legiació en més d'un Col·legi, el col·legiat o col·legiada haurà de:

  • Informar al seu Col·legi inicial de residència la voluntat de constar d'alta en un altre Col·legi.
  • Des del Col·legi inicial s'emetrà un certificat on hi constarà la voluntat del col·legiat de donar-se d'alta en un altre Col·legi mantenint el seu estat d'alta al Col·legi inicial.
  • El col·legiat haurà de dirigir-se al nou Col·legi i realitzar el tràmit d'alta col·legial establert. 
  • Un cop acceptada la seva alta col·legial en el nou Col·legi ja podrà disposar dels nous serveis i prestacions.