17/05/2016 

 Sol·licitud de certificats 

Durant la vida professional del col·legiat, és possible que requereixi en algun moment l'elaboració d'algun certificat. Us presentem els més habituals.
 
A partir d’ara, els col·legiats podran obtenir directament, a través de l’oficina virtual del CAATEEB, el certificat acreditatiu de la seva col·legiació i, en el cas que siguin exercents, el certificat acreditatiu de la seva habilitació professional.
 
Us recomanen demostrar la vostra professionalitat, utilitzant en cada cas el certificat que pertoqui.
 

 Certificat de col·legiació
 
Acredita el professional com a col·legiat del CAATEEB. Inclou informació referent a la titulació, número de col·legiat i data d’alta en el Col·legi.

 

El certificat es podrà obtenir digitalment de forma immediata, de manera que s’eviten els desplaçaments a les oficines del CAATEEB, tot i que també es podrà continuar demanant presencialment i amb lliurament immediat a la seu del CAATEEB de Barcelona o a qualsevol de les Delegacions col·legials.

 

Els certificats incorporen un codi QR i una adreça electrònica URL, amb una clau d’accés, que permet comprovar la seva autenticitat, evitant manipulacions i falsejaments. Així els col·legiats podran imprimir en paper els certificats o remetre’ls per mitjans electrònics a l’Administració pública o a altres persones o entitats davant les quals s’hagi de fer valer, i aquestes podran comprovar la seva autenticitat i vigència consultant en el repositori col·legial.

Els certificats mantenen l’actual validesa de 3 mesos, des de la data de la seva emissió, mentre no es modifiquin les circumstàncies determinants del seu contingut. Per això, una vegada sol·licitat un certificat a l’oficina virtual, aquest es mantindrà durant 3 mesos, i el col·legiat el podrà imprimir o remetre electrònicament als destinataris corresponents les vegades que sigui necessari.


Sol·licitants: col·legiats

Preu: gratuït

 

  Certificat d’habilitació professional
 
Acredita el professional com a col·legiat exercent. Conté informació referent a la  titulació i col·legiació, l’absència d’inhabilitacions professionals, i que disposa de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.

 

El certificat es podrà obtenir digitalment de forma immediata, de manera que s’eviten els desplaçaments a les oficines del CAATEEB, tot i que també es podrà continuar demanant presencialment i amb lliurament immediat a la seu del CAATEEB de Barcelona o a qualsevol de les Delegacions col·legials.

 

Els certificats incorporen un codi QR i una adreça electrònica URL, amb una clau d’accés, que permet comprovar la seva autenticitat, evitant manipulacions i falsejaments. Així els col·legiats podran imprimir en paper els certificats o remetre’ls per mitjans electrònics a l’Administració pública o a altres persones o entitats davant les quals s’hagi de fer valer, i aquestes podran comprovar la seva autenticitat i vigència consultant en el repositori col·legial.

Els certificats mantenen l’actual validesa de 3 mesos, des de la data de la seva emissió, mentre no es modifiquin les circumstàncies determinants del seu contingut. Per això, una vegada sol·licitat un certificat a l’oficina virtual, aquest es mantindrà durant 3 mesos, i el col·legiat el podrà imprimir o remetre electrònicament als destinataris corresponents les vegades que sigui necessari.


Sol·licitants: col·legiats

Preu: 8,20€
 
  Certificat de Registre de la Propietat
 
Acredita la facultat del professional per a l’emissió de certificats d’obra nova.
Sol·licitants: col·legiats

Preu: gratuït
 
   Certificat de taxacions
 
Acredita la facultat del professional per a l’emissió d’informes de taxació de béns immobles.
Sol·licitants: col·legiats

Preu: gratuït
 
  Certificat d’inscripció en el Registre de Societats Professionals
 
Acredita la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals del CAATEEB.
Sol·licitants: societats professionals registrades

Preu: gratuït
 
 Certificat de pertinença de col·legiats a societats professionals registrades
 
Acredita el col·legiat com a soci professional d’una societat registrada al CAATEEB.
Sol·licitants: col·legiats i societats professionals registrades

Preu: gratuït
 
 
Els certificats anteriors es poden sol·licitar al Col·legi per les vies habituals, al telèfon 93.240.20.60, per correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat o bé presencialment a la seu de Barcelona o a qualsevol de les delegacions.
 
El lliurament del certificat es fa presencialment al moment de la sol·licitud.
 
 
 Certificat històric professional
 
Acredita els treballs visats per un tècnic en el CAATEEB, aportant un llistat amb les següents dades: data i número de visat, tipus de treball, tipus d’obra, PEM i emplaçament.
Sol·licitants: col·legiats i acreditats

Preu: gratuït per a col·legiats i 54,99€ per a no col·legiats (110,11€ per a no col·legiats, quan el certificat sol·licitat contingui altres dades no predefinides, o es refereixi a visats relatius a un període anterior a 15 anys)
 
 Certificat d’aval provisional per a Gisa
 
Garanteix, davant Gisa, les obligacions derivades de l’adjudicació d’un concurs a un col·legiat o societat professional registrada.
Sol·licitants: col·legiats i societats professionals registrades

Preu: 25,50€

 
 Certificats específics
 
Tenen aquesta consideració els certificats que contenen informació diferent dels anteriors.
Sol·licitants: col·legiats, societats professionals registrades, no col·legiats.

Preu: 23,10€ per a col·legiats i societats registrades, i 57,71€ per a no col·legiats.
 
 
Aquests certificats s'han de sol·licitar al Col·legi per correu electrònic a assessoriajuridica@apabcn.cat  
 
El termini de lliurament es d'una setmana a la seu de Barcelona, i de 15 dies màxim a Delegacions
.