17/5/2016

 Sol·licitud de certificats

Durant la vida professional del col·legiat, és possible que requereixi en algun moment l'elaboració d'algun certificat. Us presentem els més habituals.

A partir d’ara, els col·legiats podran obtenir directament, a través de l’oficina virtual del CAATEEB, el certificat acreditatiu de la seva col·legiació i, en el cas que siguin exercents, el certificat acreditatiu de la seva habilitació professional. També el certificat de Registre de la Propietat, de taxacions, d'inscripció en el Registre de Societats Professionals i el de pertinença de col·legiats a societats professionals registrades.

Us recomanen demostrar la vostra professionalitat, utilitzant en cada cas el certificat que pertoqui.

Els certificats es podran obtenir digitalment de forma immediata, de manera que s’eviten els desplaçaments a les oficines del CAATEEB, tot i que també es podran continuar demanant presencialment i amb lliurament immediat a la seu del CAATEEB de Barcelona o a qualsevol de les Delegacions col·legials.

Els certificats incorporen un codi QR i una adreça electrònica URL, amb una clau d’accés, que permet comprovar la seva autenticitat, evitant manipulacions i falsejaments. Així els col·legiats podran imprimir en paper els certificats o remetre’ls per mitjans electrònics a l’Administració pública o a altres persones o entitats davant les quals s’hagi de fer valer, i aquestes podran comprovar la seva autenticitat i vigència consultant en el repositori col·legial.

Certificat de col·legiació

Acredita el professional com a col·legiat del CAATEEB. Inclou informació referent a la titulació, número de col·legiat i data d’alta en el Col·legi.

Els certificats mantenen l’actual validesa de 3 mesos, des de la data de la seva emissió, mentre no es modifiquin les circumstàncies determinants del seu contingut. Per això, una vegada sol·licitat un certificat a l’oficina virtual, aquest es mantindrà durant 3 mesos, i el col·legiat el podrà imprimir o remetre electrònicament als destinataris corresponents les vegades que sigui necessari.

Sol·licitants: Col·legiats
Preu: Gratuït

Certificat d’habilitació professional

Acredita el professional com a col·legiat exercent. Conté informació referent a la  titulació i col·legiació, l’absència d’inhabilitacions professionals, i que disposa de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.

Els certificats mantenen l’actual validesa de 3 mesos, des de la data de la seva emissió, mentre no es modifiquin les circumstàncies determinants del seu contingut. Per això, una vegada sol·licitat un certificat a l’oficina virtual, aquest es mantindrà durant 3 mesos, i el col·legiat el podrà imprimir o remetre electrònicament als destinataris corresponents les vegades que sigui necessari.

Sol·licitants: Col·legiats
Preu: 8,20€

Certificat de Registre de la Propietat

Acredita la facultat del professional per a l’emissió de certificats d’obra nova.

Sol·licitants: Col·legiats
Preu: Gratuït

Certificat de taxacions

Acredita la facultat del professional per a l’emissió d’informes de taxació de béns immobles.

Sol·licitants: Col·legiats
Preu: Gratuït

Certificat d’inscripció en el Registre de Societats Professionals

Acredita la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals del CAATEEB.

Sol·licitants: Societats professionals registrades
Preu: Gratuït

Certificat de pertinença de col·legiats a societats professionals registrades

Acredita el col·legiat com a soci professional d’una societat registrada al CAATEEB.

Sol·licitants: col·legiats i societats professionals registrades
Preu: Gratuït

Certificat històric professional

Acredita els treballs visats per un tècnic en el CAATEEB, aportant un llistat amb les següents dades: data i número de visat, tipus de treball, tipus d’obra, PEM i emplaçament.

Sol·licitants: Col·legiats i acreditats
Preu: Gratuït per a col·legiats i 58,85€ per a no col·legiats (110,11€ per a no col·legiats, quan el certificat sol·licitat contingui altres dades no predefinides, o es refereixi a visats relatius a un període anterior a 15 anys)

 Certificats específics

Tenen aquesta consideració els certificats que contenen informació diferent dels anteriors.

Sol·licitants: Col·legiats, societats professionals registrades, no col·legiats.
Preu: 23,10€ per a col·legiats i societats registrades, i 58,85€ per a no col·legiats.

Aquests certificats s'han de sol·licitar al Col·legi per correu electrònic a assessoriajuridica@apabcn.cat

El termini de lliurament es d'una setmana a la seu de Barcelona, i de 15 dies màxim a Delegacions.