Informacions diverses

 

AJUNTAMENT DE TERRASSA

 Taula de Mobilitat de lAjuntament de Terrassa
La Taula de Mobilitat es lòrgan de participació en temes de mobilitat, on participen institucions, entitats i associacions interessades en aquesta qüestió. A aquesta reunió sassisteix periòdicament.

 Taula Tècnica del Gremi de la Construcció del Vallès
Està formada perrepresentants de lAjuntament de Terrassa, Gremi de PersonNameProductIDla Construcci?la Construcci?la Construcció del Vallès, Col·legi dArquitectes, Col·legi daparelladors i Col·legi dEnginyers, amb lobjectiu de debatre diferents aspectes tècnics de normativa, funcionament, etc.

 Comissió de seguiment del procés participatiu: Pla Local d'Habitatge Terrassa 2019-2024: Aquest Pla està emmarcat en la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a lhabitatge de Catalunya, i es configura com a document danàlisi, diagnosi i elaboració de propostes per a la definició de les polítiques municipals dhabitatge a la ciutat de Terrassa. La finalitat daquest Pla és determinar els compromisos municipals i servir de marc per concertar polítiques dhabitatge amb ladministració de la Generalitat de Catalunya.

 Conveni Càritas:
Continuació del conveni específic de col·laboració entre Càritas Diocesana Terrassa i el CAATEEB, en matèria de manteniment dimmobles destinats a funcions socials. 

AJUNTAMENT DE SABADELL

 Taula de Sostenibilitat Urbana:
L'ajuntament ha homogeneïtzat les eines de participació ciutadana, i ha creat la Taula de Sostenibilitat Urbana, per tal que pugui donar resposta als nous requeriments i objectius, sent els principals: La creació dun espai de participació, comunicació i discussió que sigui obert, transparent i ciutadà, així com la facilitació de la participació pública en els processos delaboració o de modificació de la normativa municipal i de qualsevol qüestió vinculada amb la sostenibilitat a lentorn urbà: qualitat de laire, qualitat acústica, eficiència energètica, consum responsable, mitigació i adaptació al canvi climàtic, com un factor bàsic en la seva qualitat de vida.

 Taula de lAigua:
Participació en les reunions de la Taula de lAigua, per donar a conèixer i debatre diversos temes relacionats amb la gestió del servei de laigua a Sabadell.

 Taula Tècnica Ciutadana de Seguiment del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS):
Des de l'any 2007, Sabadell disposa d'una nova eina per tal de preservar el patrimoni històric, afavorir-ne la rehabilitació i permetre nous usos. En definitiva, per fer possible que el patrimoni de la ciutat no desaparegui.

El document urbanístic que permet la preservació del patrimoni de la ciutat de Sabadell és el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS). Aquest document té per objectiu protegir i promocionar els usos actuals a una sèrie d'elements diversos que configuren el nostre territori. En total el PEPPS protegeix un conjunt de 584 elements patrimonials del terme municipal, entre elements del patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic.

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

 Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic:
La Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic assumeix la funció de vetllar pel compliment de la protecció i conservació dels béns inclosos en el Pla Especial del Catàleg de Béns a protegir. Aquest òrgan valora les intervencions conforme al nivell de protecció i normes dintervenció dels elements catalogats, funcionant com un instrument àgil i obert de control de les intervencions que sobre aquest béns s'hagin d'efectuar.

ALTRES INSTITUCIONS

 CECOT: La Cecot és una associació empresarial multisectorial, constituïda lany 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat dautònoms, microempreses, pimes i grans empreses. 
El delegat forma part de la junta directiva de la mateixa en representació del CAATEEB.
La delegació també participa a la taula de Comerç Exterior i Internacionalització i està adherida al club financer.  

 Intercol·legial Tècnica del Vallès (ITV):
La Delegació del Vallès Occidental conjuntament amb la del Vallès Oriental, manté una col·laboració continuada amb La Delegació del Vallès del COAC, així com la Delegació del Vallès del Col·legi dEnginyers en la Intercol·legial Tècnica del Vallès. Es duen a terme reunions periòdiques per tractar diferents temes i realitzar projectes conjuntament.

El delegat Bernat Navarro i el tresorer de la Comissió Territorial Xavier Rodríguez, formen part de la Comissió dexperts en eficiència energètica.

 Fem Vallès:
Les Delegacions del Vallès Occidental i Oriental del CAATEEB dintre del marc de la Intercol·legial Tècnica del Vallès, formen part de la plataforma FEM VALLÈS que té com a objectiu posar en valor la singularitat del Vallès i el seu potencial per reforçar el seu paper de motor industrial català en el segle XXI.