9/5/2022

Convocatòria Assemblea General ordinària i Assemblea General extraordinària de col·legiats i col·legiades

La Junta de Govern de 25 d’abril ha convocat l’Assemblea General ordinària i, a continuació, l’Assemblea General extraordinària (per a la modificació dels estatuts del Col·legi) d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.
Dia: Dijous, 9 de juny de 2022
Hora: 17.00 hores
Format: Mixt (assistència presencial a la seu del Col·legi o per videoconferència)

En el seu moment, i per als col·legiats i col·legiades que optin per assistir a l’Assemblea per videoconferència, se’ls enviaran les indicacions per inscriure’s-hi i rebre les credencials per connectar-s’hi.

Assemblea General ordinària del CAATEEB

Ordre del dia provisional

 1. ​Informe del president.
 2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2021.
 3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l’exercici 2021 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2021.
 4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2022 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials. 
 7. Proposta de constitució societat d’agència d’assegurances per a la comercialització de productes d’estalvi. 
 8. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials. 
 9. Torn obert de paraules.

Els col·legiats i col·legiades poden presentar proposicions perquè siguin sotmeses a l’Assemblea General ordinària, en els termes previstos en l’article 40 dels Estatuts col·legials.

Assemblea General extraordinària del CAATEEB

Ordre del dia definitiu​​

 1. Presentació i proposta d’aprovació de la modificació parcial dels Estatuts del CAATEEB.
 2. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General extraordinària, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.​

Els objectius i la justificació de la proposta de modificació dels Estatuts són:

 • Ratificar els preceptes modificats al 2015 i anul·lats per una sentència del TSJC:
  • Adaptació a la legislació vigent i supressió de preceptes derogats per les normatives en vigor (visat col·legial...)
  • Modernitzar, agilitzar i fer més eficient l’activitat col·legial.
  • Millorar la regulació estatutària, corregint algunes mancances detectades en la seva aplicació, així com donar resposta a les noves necessitats generals dels col·legiats i de la professió i del propi Col·legi
  • Incorporar de forma expressa el principi d’autonomia del Col·legi respecte a les altres corporacions col·legials de la mateixa professió, i els principis de col·laboració i cooperació que han de regir la relació mútua.
 • Canviar el nom del Col·legi per donar visibilitat a la professió, reforçar la marca de la Institució i respectar el principi d’igualtat de gènere, i en compliment de la jurisprudència sobre el terme “enginyer d’edificació” i els requeriments de la Generalitat.
 • Igualment, adaptar els Estatuts a la legislació vigent al 2022 i seguir avançant en la simplificació, eficiència i digitalització col·legial (p.ex. eleccions electròniques).
Els col·legiats i col·legiades tenen a la seva disposició la proposta de modificació parcial dels Estatuts redactada per la Junta de Govern que se sotmetrà a decisió de l’Assemblea General extraordinària. També es pot sol·licitar en format paper a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions. Els col·legiats/des que vulguin fer alguna observació o suggeriment al text de la proposta, poden fer-lo arribar per escrit adreçat a la Secretaria del Col·legi (secretaria@apabcn.cat), com a màxim el dia 30 de maig de 2022.Celestí Ventura i Cisternas
President

Barcelona, 9 de maig de 2022Acta de l'Assemblea del 14 de desembre de 2021​