26/8/2022

L’Assemblea General aprova els comptes i la gestió de l’any 2021

Modificació parcial dels Estatuts per adaptar-los a la legislació vigent i reforçar la marca de la institució

​​​​El passat 9 de juny es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades en la qual la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l'informe de gestió corresponent a l'any 2021, així com la memòria que recull l'activitat feta l'any passat. Un cop finalitzada aquesta, es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària amb la presentació i proposta d'aprovació de la modificació parcial dels Estatuts del CAATEEB. 

La sessió es va fer amb format mixt amb assistència presencial i també via telemàtica, tal com permet la recent modificació de la Llei de col·legis professionals, i va comptar amb les mesures adients per facilitar les exposicions i el debat i al mateix temps garantir la transparència i seguretat en les votacions realitzades a distància. L'acte va ser presidit per Celestí Ventura Cisternas, president del CAATEEB; Jaume Casas i Santa-Olalla, secretari i Natàlia Crespo Belmonte, comptadora. També hi va assistir la vicepresidenta Maria Rosa Remolà i la resta de membres de la Junta de Govern. Tant la memòria d'activitats com la gestió econòmic​a de l'entitat van merèixer l'aprovació de l'Assemblea. Igualment, l'Assemblea va aprovar la reforma estatutària presentada.

Celestí Ventura va fer referència en la seva exposició a les difícils circumstàncies viscudes tot i mostrar la seva satisfacció per la progressiva recuperació de l'activitat i també per la retrobada amb els companys i companyes de manera presencial. En referència a l'activitat duta a terme, va dir que l'any 2021 es va preparar un pla d'acció “vitalista i expansiu" que ens ha permès encarar el futur amb optimisme.

La posada en marxa de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació otr.cat, la preparació d'una nova marca que acompanyi el futur de la institució, el projecte de vinculació amb les empreses Be Partner per treballar conjuntament en la transformació del sector de l'edificació o el projecte Nexus de col·laboració amb la Universitat van ser alguns dels projectes destacats pel president. Celestí Ventura va finalitzar el seu informe tot agraïnt el suport i la col·laboració dels companys i companyes en el desenvolupament del pla d'acció, així com la capacitat d'adaptació, professionalitat i dedicació dels treballadors i treballadores del Col·legi.​​

L'acció col·legial

 ​L'explicació detallada sobre l'activitat desenvolupada al llarg de l'ant 2021 va anar a càrrec de Jaume Casas, secretari de la Junta de Govern, que va recordar les principals activitats fetes, tant en l'àmbit de les relacions institucionals i l'activitat de representació com les relatives als diferents serveis al col·legiat i àrees del CAATEEB. 

El secretari va explicar que l'activitat duta a terme l'any 2021 va estar marcada, en part, com l'anterior 2020, per la situació provocada per la pandèmia. Alguns serveis es van veure afectats directament i altres indirectament per les restriccions d'entitats externes amb les quals col·laborem i es van ajornar activitats que s'organitzaven conjuntament. Casas va detallar també l'acció duta a terme en els àmbits de serveis, tramitació, assessorament jurídic i tècnic, ocupació i mercat de treball, formació i preparació d'eines de suport a l'exercici professional. 

També va exposar la tasca feta en l'àmbit de la comunicació i relacions externes, les activitats de caràcter cultural, així com la feina desenvolupada des de les delegacions col·legials. El secretari va mostrar la seva satisfacció per l'activitat duta a terme malgrat les difícils circumstàncies de l'entorn i va celebrar el retorn d'activitats de caràcter social i participatiu que la pandèmia havia aturat. La relació completa de l'activitat desenvolupada pel CAATEEB l'any 2021 es troba disponible en la Memòria d'activitats, la qual va ser aprovada per l'Assemblea General i ben aviat estarà editada i disponible en la pàgina web. 

Tancament econòmic

​La comptadora de la Junta de Govern, Natàlia Crespo, va presentar la liquidació dels comptes col·legials i el tancament econòmic de l'exercici 2021, un any en el qual s'ha recuperat l'activitat constructora, desprès de deixar enrere un any 2020 marcat per la pandèmia. La situació dels balanços mostren un any més una situació econòmica de l'entitat sanejada i robusta, una situació que confirmen els resultats de l'informe d'auditoria, així com de la Comissió Econòmica, designada per l'Assemblea General. 

També es van presentar els comptes d'explotació de les societats del CAATEEB Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d'Assegurances i Gescol Serveis i Tecnologies. Després del corresponent debat i contestades les preguntes dels assistents, la liquidació dels comptes del 2021 va ser aprovada per l'Assemblea i, a continuació, es va procedir a la renovació pertinent dels membres de la Comissió Econòmica per a l'exercici 2022. 

Finalitzat aquest punt, el president va dedicar unes paraules d'agraïment a tot el personal i al gerent de la Corredoria d'Assegurances, Llorenç Serra, per la bona tasca i els resultats aconseguits en aquests darrers mesos que han estat especialment difícils per a tots. 

Agència d'Assegurances

 Seguidament es va abordar un nou punt de l'ordre del dia en el qual la junta de Govern va presentar la proposta de constitució d'una societat d'agència d'assegurances que tindrà com a objecte la comercialització de productes d'estalvi i d'inversió en benefici dels col·legiats i col·legiades que puguin requerir aquest servei. Després de debatre sobre la seva conveniència i l'adequació a la legislació i normativa vigent, l'Assemblea en va aprovar la seva constitució.​

Un cop designats els interventors per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea, la sessió va finalitzar amb l'obertura del torn obert de paraules entre els assistents.​ 

Acords de l'Assemblea General Ordinària

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 9 de juny de 2022 van ser els següents:
 • Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel CAATEEB durant l’exercici 2021. L’acord es va prendre per unanimitat.
 • Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB, corresponent a l’exercici 2021 i de l’aplicació del resultat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2021. L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció.
 • Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB) i de l’aplicació del resultat. L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció.
 • Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB) i de l’aplicació del resultat. L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció.
 • Elegir els col·legiats Toni Floriach, Esteve Aymà i Pere Mora, que constituiran, junt amb Elisenda Parés, David Alcalà i Francesc Jordana, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2022, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
 • Aprovar la constitució d’una societat limitada unipersonal, el capital de la qual pertanyi íntegrament al Col·legi, amb l’objecte social d’actuar com a agent d’assegurances vinculat, de conformitat amb allò disposat en la Llei de Distribució d’Assegurances aprovada per Reial Decret Llei 3/2020, i d’actuar com a agent financer d’una empresa de serveis d’inversió, de conformitat amb allò establert en la legislació i normativa de desenvolupament aplicable. I autoritzar expressament la Junta de Govern del Col·legi perquè pugui definir el nom de la societat i els seus estatuts socials, així com la resta de condicions necessàries, d’acord amb la legislació vigent i els propis Estatuts del Col·legi. Així mateix, facultar expressament la Junta de Govern, mitjançant el seu president, perquè pugui realitzar tots els tràmits i acte necessaris per materialitzar la constitució de la societat i la seva inscripció en el Registre Mercantil, i efectuar totes les gestions davant les administracions i entitats pertinents per donar d’alta la societat i que pugui desenvolupar la seva activitat. L’acord es va prendre amb el vot favorable dels assistents, excepte 1 vot en contra i 2 abstencions.
 • Designar les col·legiades Ascensió Gálvez i Cristina Carramiñana i el col·legiat Esteve Aymà, amb Antoni Ollé com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

L'Assemblea aprova la modificació parcial dels Estatuts del Col·legi

Un cop finalitzada l'Assemblea Ordinària de liquidació dels comptes col·legials, es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària en la qual la Junta de Govern va presentar la proposta de modificació parcial dels Estatuts col·legials. Els objectius i la justificació de la proposta de modificació dels Estatuts són: 

 1. Ratificar els preceptes modificats al 2015 i anul·lats per error per una sentència del TSJC:​​
  • Adaptar a la legislació vigent i suprimir els preceptes derogats per les normatives en vigor (visat col·legial...)
  • Modernitzar, agilitzar i fer més eficient l'activitat col·legial, incorporant expressament en els Estatuts els nous principis legals de simplificació administrativa, d'utilització de mitjans electrònics, de transparència i de reforçament de la protecció dels destinataris dels serveis professionals.
  • Millorar la regulació estatutària, corregint algunes mancances detectades en la seva aplicació, així com donar resposta a les noves necessitats generals dels col·legiats i de la professió i del propi Col·legi.
  • Incorporar de forma expressa el principi d'autonomia del Col·legi respecte a les altres corporacions col·legials de la mateixa professió i els principis de col·laboració i cooperació que han de regir la relació mútua.
 2. Canviar el nom del Col·legi: Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona:
  • Per donar visibilitat a la professió, reforçar la marca de la institució i respectar el principi d'igualtat de gènere i en compliment de la jurisprudència sobre el terme enginyer d'edificació i els requeriments de la Generalitat.
 3. Adaptar els Estatuts a la legislació vigent al 2022
  • Seguir avançant en la simplificació, eficiència i digitalització col·legial (eleccions electròniques...)

La proposta va ser introduïda pel secretari de la Junta de Govern, Jaume Casas, el qual va passar la paraula a continuació a la directora de l'Assessoria Jurídica del Col·legi, Marisa Mas, que va fer una explicació detallada dels articles modificats. Després de les preguntes formulades per diversos companyes i companyes, les quals van anar seguides d'un debat amb els assistents, la proposta va ser aprovada per l'Assemblea amb una majoria superior als 2/3 dels assistents amb dret a vot, tal com reclama la normativa col·legial vigent.  ​


Acor​ds de l'Assemblea General Extraordinària

Els acords adoptats per l’Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 9 de juny de 2022 van ser els següents:
 1. Aprovar la proposta de modificació parcial dels Estatuts del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, redactada per la Junta de Govern. I autorització a la Junta de Govern perquè pugui fer les esmenes de caràcter tècnic o jurídic que, en el seu cas, prescrigui el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el supòsit que les consideri necessàries per a la seva declaració d’adequació a la legalitat i posterior publicació al DOGC. L’acord es va prendre amb el vot favorable dels assistents, excepte 1 vot en contra i 5 abstencions.
 2. Designar les col·legiades Ascensió Gálvez i Cristina Carramiñana i el col·legiat Esteve Aymà, amb Antoni Ollé com a suplent, com a interventores per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Una nova marca per visibilitzar la professió

Un cop finalitzada l’Assemblea General Extraordinària, es va fer una presentació als assistents de la nova marca que ha estat dissenyada amb l’objectiu de potenciar la visibilitat de la professió, la qual va anar a càrrec de la directora de màrqueting i comunicació, Mònica Rius. Com a introducció es va visionar un vídeo engrescador i emotiu on es descriuen alguns dels principals reptes de futur que té plantejats la professió i a continuació es va fer una explicació detallada del procés que s’ha seguit en la preparació dels elements gràfics que acompanyaran i potenciaran l’acció col·legial. El llançament de la nova marca està previst que es faci al mes de juliol.​​Acta de l'Assemblea Ordinària del 9 de juny de 2022​

Acta de l'Assemblea Extraordinària del 9 de juny de 2022​​​