23/12/2020

El Col·legi presenta per al 2021 un intens pla d’acció en un entorn econòmic difícil però amb previsió de recuperació de l’activitat

L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 22 de desembre va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2021

L'Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 22 de desembre va aprovar el pressupost d'ingressos i despeses per al 2021 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un programa d'acció col·legial basat en dues idees principals: donar el màxim suport al col·legiat en aquests moments d'incertesa i preparar el Col·legi per a una recuperació econòmica en què el sector de la construcció pot tenir un paper cabdal. La Junta de Govern ha elaborat el pressupost per al 2021 en base a un escenari econòmic que dibuixa una situació delicada en termes generals, però amb una previsió de recuperació de l'activitat constructora.

Pel que fa a les aportacions dels col·legiats, es congelen les tarifes de visats per quart any consecutiu, així com la quota col·legial, amb la voluntat de continuar oferint als col·legiats i col·legiades del CAATEEB una de les quotes més econòmiques dels col·legis arreu de l'Estat. Per tal de facilitar la col·legiació i afavorir el creixement del col·lectiu, es bonifica el 100% de la quota d'incorporació i reingrés, fent més econòmica i accessible la col·legiació. En la mateixa línia i per facilitar la permanència i incorporació dels joves, es manté la progressió de la quota júnior fins als 4 anys, la qual cosa permetrà, a més, reduir l'import del primer any i la resta.

No es planteja cap increment de quotes ni de tarifes de visats, sinó tot el contrari, es mantenen tots els descomptes actuals, com els de tramitació i es segueixen donant facilitats a la formació.

Es mantindran uns preus especials del visat per paquets de treballs amb l'objectiu de facilitar l'accés als avantatges que el visat comporta. També es manté l'ampliació de l'abast de la cobertura de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil que incorpora el visat d'informes i altres treballs com ara peritatges i taxacions inclòs en el cost del visat.

La formació del CAATEEB és una línia bàsica en l'acció col·legial i que té com a objectiu facilitar la competitivitat del col·lectiu i preparar-lo per ocupar especialitats amb gran potencial de futur. És per això que es mantindrà la política d'atorgament de facilitats i preus especials als alumnes per cursar els màsters i postgraus, així com la línia de proporcionar beques (com les que es canalitzen mitjançant la corredoria d'assegurances ASP) i ajuts individualitzats als alumnes que, per circumstàncies personals, no puguin fer front al preu del curs.

El pressupost consolidat per a l'any 2021 és de 6.265.750 € amb una reducció del -4% respecte del pressupost de l'any anterior. La Mesa de l'Assemblea va estar formada per Celestí Ventura, president; Maria Rosa Remolà, vicepresidenta; Natàlia Crespo comptadora i Jaume Casas, secretari.

Els grans reptes de la legislatura

El president del CAATEEB, Celestí Ventura, va exposar els trets més importants de la política col·legial i va formular tres grans reptes per aquesta legislatura (2021-2023) basats en posicionar la professió, liderar la rehabilitació i establir una relació més estreta amb empreses i entitats. Per assolir el primer es treballarà per fer més visible la professió i vincular-la amb l'excel·lència, la innovació i la sostenibilitat. El segon repte passa per potenciar la figura de l'arquitecte tècnic com l'expert en rehabilitar edificis. Quant al tercer, s'establiran aliances amb empreses, administracions i universitats per crear valor conjunt.

El pla d'acció del CAATEEB passa, en primer lloc, per proposar mesures que afavoreixen la professió i l'activitat del sector, impulsar les relacions institucionals, potenciar la marca amb una nova imatge corporativa i pàgina web, donar a conèixer la professió a la societat i potenciar l'excel·lència en la formació. També en fer una aproximació als més joves, fent una major difusió de la professió en l'àmbit escolar i amb la posada en marxa del projecte Nexus de relació de la professió amb la universitat i les empreses.

En segon lloc i pel que fa al lideratge en rehabilitació, es fomentarà la figura del tècnic de capçalera, es programaran nous cursos i eines de formació, es potenciarà Rehabilita amb un nou plantejament de difusió i es farà una campanya de comunicació específica als mitjans. S'ampliaran els serveis de l'àrea tècnica amb noves consultories en seguretat i salut, energia i sostenibilitat, es farà una campanya per estendre la idoneïtat tècnica als municipis i es potenciarà l'Agenda de la Construcció Sostenible.

El pla d'acció del CAATEEB passa, en primer lloc, per proposar mesures que afavoreixen la professió i l'activitat del sector, impulsar les relacions institucionals, potenciar la marca amb una nova imatge corporativa

Quant a la vinculació entre empreses i entitats, es desenvoluparan nous serveis a les empreses i es fomentarà la col·legiació dels seus tècnics, es potenciarà el servei d'ocupació, així com els convenis de pràctiques amb la indústria i es recuperarà l'observatori de dades del sector. També farem una aposta per les noves tecnologies amb l'organització d'unes noves jornades sobre edificació 4.0 per a la industrialització de la construcció i es potenciarà l'European BIM Summit per desplegar aquesta metodologia de treball entre tots els agents del procés constructiu.

El pla d'acció 2021

Celestí Ventura va detallar algunes de les accions destacades del pla previst per a l'any vinent en les diferents àrees de servei al col·legiat: l'àrea tècnica amb els apartats de consultoria i centre de documentació, rehabilitació, medi ambient i seguretat i salut; el servei d'ocupació amb la promoció a les empreses, el servei de recol·locació, les jornades Construjove o la col·laboració dels aparelladors amb causes solidàries; el servei de validació amb la signatura digital al núvol i la implantació de les cèdules de 1a ocupació telemàtiques; l'àrea jurídica amb la defensa de les atribucions professionals i el seguiment de les novetats legislatives; l'àrea de col·legiació amb una campanya de re-col·legiació i l'apropament a les universitats; la formació, amb un pla específic per al tècnic de capçalera, la programació d'un nou postgrau i cursos de formació contínua en rehabilitació energètica, el postgrau de manteniment i conservació dels edificis, un nou programa formatiu en management pels directius del sector i un nou pla dedicat al sector del retail, a més de les facilitats d'accés i beques; la comunicació amb una campanya de prestigi als mitjans de comunicació, les publicacions corporatives com ara la revista i blog de L'informatiu, la renovació del setmanari 7@, el desenvolupament de la nova pàgina web i estratègia digital, l'increment de la presència a les xarxes socials i la preparació d'un pla de relacions institucionals. En l'àmbit dels serveis generals, es durà a terme el desenvolupament i millora de l'oficina virtual, es renovaran els equips informàtics i es consolidarà el nou sistema de treball a distància, entre d'altres.

Algunes de les activitats principals de l'any 2021 seran la convocatòria de la 18a edició dels Premis Catalunya Construcció i celebració de la Nit de la Construcció, la participació al Saló de l'Ensenyament i a Construmat, l'organització del VII European BIM Summit i la celebració de Rehabilita, a més del programa d'activitats culturals. Destaca el paper que desenvolupen les delegacions col·legials de manera molt especial pel que fa a la seva relació amb l'administració local, la influència i visibilitat de la professió arreu del territori i el desenvolupament d'un programa d'activitats pensades per apropar-se als ciutadans. Un capítol a part mereix la corredoria d'assegurances del CAATEEB, la qual segueix avançant per aportar les solucions més adients i oferir un servei més proper als professionals.

Per finalitzar la seva intervenció, Celestí Ventura es va tornar a referir a la voluntat de potenciar la figura de l'arquitecte tècnic com a expert en rehabilitació en el marc de la promoció promoguda pels fons europeus. Amb aquest objectiu la Junta de Govern ha cregut convenient batejar l'any amb la frase: “2021 Rellancem la rehabilitació".

Ingressos i despeses

A continuació va ser la comptadora, Natàlia Crespo, qui va presentar la proposta de pressupost d'ingressos i despeses del CAATEEB per al 2021. Abans va explicar les premisses que han guiat la confecció del pressupost en base a un escenari de recuperació de l'activitat. “I això ens porta" -va dir- “a plantejar un pressupost ambiciós i de cert optimisme, sense renunciar a seguir impulsant accions per recolzar els col·legiats i les col·legiades i per afavorir la promoció de la professió, en un moment especialment delicat com l'actual". Per a l'any vinent no es planteja cap increment de quotes ni de tarifes de visats, sinó tot el contrari, es mantenen tots els descomptes actuals, com els de tramitació i es segueixen donant facilitats a la formació, com les bonificacions recentment impulsades del 60% per màsters i postgraus (beca Covid). “Igualment" -va afegir- “hem ajustat les despeses de forma mesurada, a aquelles absolutament necessàries, per atendre els nous projectes de l'any i l'activitat corrent del Col·legi". “Es tracta, en definitiva, d'un pressupost moderadament expansiu respecte del realitzat l'any anterior, però calculat i assumible, que ens permetrà desenvolupar tota l'activitat planificada per al 2021".

El pressupost d'ingressos i despeses del CAATEEB per al 2021 va ser aprovat per l'Assemblea General de col·legiades i col·legiats, junt amb el de les societats el capital dels quals pertany íntegrament al Col·legi


Acords de l’Assemblea
Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 22 de desembre de 2020 van ser els següents:
 1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 del CAATEEB. L’acord es va prendre per unanimitat.
 2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 de la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB). L’acord va ser aprovat amb el vot favorable de tots els assistents, excepte 1 vot en contra.
 3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021, corresponent a la societat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB). L’acord va ser aprovat amb el vot favorable de tots els assistents, excepte 1 vot en contra.
 4. Designar els col·legiats Joan Vilella Sorrosal, Josep Baquer i Sistac i la col·legiada Clàudia Vargas Canals, amb Josep Orriols i Mas com a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Aportacions estatutàries 2021

Quotes 2021
Quota incorporacióQuota anual
Col·legiat
Exercent o no exercent
0 €
(Bonificació del 100%)

287 € (un sol pagament al gener)
24,58 € (pagaments mensuals)


Col·legiat Júnior
Titulat d’AT o EE dins els quatre primers anys naturals a partir de l’obtenció de la titulació i que mai ha exercit la professió de manera col·legiada


0 €(bonificació 100%)
Titulats de primer any101 € (un sol pagament al gener)
8,75 € (pagaments mensuals)
Titulats de segon any146 € (un sol pagament al gener)
12,50 € (pagaments mensuals
Titulats de tercer any198 € (un pagament al gener)
17,17€ (pagaments mensuals)
Titulats de quart any243 € (un sol pagament al gener)
20,92 € (pagaments mensuals)
Col·legiat Sènior
Més grans de 65 anys que acreditin cobrament de pensió per jubilació i la baixa de l'exercici de l'activitat
0 €35,50 € (un sol pagament anual)


Quotes 2021Quota incorporacióQuota anual
Societat Professional
(bonificació del 35% en la quota anual)
0 €
(bonificació 100%)
188 € (un sol pagament al gener)
16,17 € (pagaments mensuals)
Afiliat0 €
(bonificació 100%)
287 € (un sol pagament al gener)
24,58 € (pagaments mensuals)


També s’aplicarà una bonificació total de la quota en els casos de col·legiats que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

 • Incapacitat permanent total per exercir la professió d’arquitecte tècnic.
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o gran invalidesa.
 • Prestació d’invalidesa de PREMAAT.

AVÍS

 • L’impagament de la quota de manteniment de les societats professionals durant un any, tal i com es fa amb les quotes de col·legiació, podrà comportar, previ el tràmit corresponent, la baixa de la societat en el Registre de Societats Professionals del Col·legi.
 • Es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.

Pagament de la quota col·legial

La modalitat de pagament de la quota col·legial (anual o mensual) que s’aplicarà a cadascú serà la mateixa que es va aplicar el 2020. Qualsevol canvi en la modalitat escollida haurà d’assenyalar-se en la casella corresponent de la fitxa col·legial o bé enviar un correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat i a administracio@apabcn.cat

Les opcions per als col·legiats i col·legiades són les següents:

 1. Una única quota col·legial anual de 287 € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)
 2. Dotze quotes col·legials mensuals de 24,58€ € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)

Pel que fa a les societats professionals inscrites en el Col·legi, es mantindrà igualment la mateixa opció de l’any 2020. Qualsevol canvi haurà de fer-se a través d’un correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat i a administracio@apabcn.cat

Les opcions són les següents:

 1. Una única quota de societats anual de 188 €
 2. Dotze quotes de societats mensuals de 16,17 €

En el cas, tant per a la quota col·legial com per a la quota de societats professionals, que no es comuniqui el canvi d’opció, abans del 31 de desembre, s’entendrà que es manté la mateixa opció que l’any 2020.

Les quotes de l’any 2021, ja siguin en pagament únic o mensual es passaran al cobrament el dia 1 de gener, i que es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.

Dates de cobrament

Les dates de cobrament de les quotes ordinàries són l’1 de cada mes.

D’esquerra a dreta: Jaume Casas, Celestí Ventura i Natàlia Crespo