18/04/2018 

Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del CAATEEB 

La Junta de Govern convoca l'Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades per al proper 3 de maig
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 19 de març de 2018, va acordar convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

 

Dia: 3 de maig de 2018 (dijous)

Hora: 18.00 hores

Lloc: Sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5, Barcelona)

 

Ordre del dia definitiu

 

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2017
  3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l’exercici 2017 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2017.
  4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2018 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  7. Proposta de venda dels locals propietat del CAATEEB en la planta 3a de la Plana de l’Om, 6, de Manresa, per trasllat de la seu de la Delegació del Bages-Bergada-Anoia al nou local adquirit en la planta baixa del mateix edifici.
  8. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials
  9. Torn obert de paraules

 
D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 23 d’abril de 2018, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.

 

 Barcelona, 18 d'abril de 2018


 

Acta de l'Assemblea de 14 de desembre de 2017