14/4/2020

Convocatòria Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 12 d’abril de 2021, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades per al proper 20 de maig

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 12 d'abril de 2021, ha acordat convocar l'Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d'acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia: Dijous, 20 de maig de 2021
Hora:  18.00 hores
Format:  Per videoconferència
(en el seu moment, s'enviaran als col·legiats i col·legiades les indicacions i les credencials per connectar-se i assistir a la reunió)​

Ordre del dia provisional

  1. Informe del president.

  2. Presentació i proposta d'aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2020.

  3. Presentació i proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l'exercici 2020 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2020.

  4. Presentació i proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).

  5. Presentació i proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).

  6. Elecció, d'entre els assistents a l'Assemblea General, dels col·legiats que s'integraran en la Comissió Econòmica per a l'exercici 2021 (s'han de renovar tres dels seus membres), d'acord amb l'article 66 dels Estatuts col·legials.

  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l'article 46 dels Estatuts col·legials.

  8. Torn obert de paraules. 

​Els col·legiats i col·legiades poden presentar proposicions perquè siguin sotmeses a l'Assemblea General Ordinària, en els termes previstos en l'article 40 dels Estatuts col·legials.

Celestí Ventura i Cisternas
President
 

Barcelona, 14 d'abril de 2021