10/11/2017 

Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del CAATEEB 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 6 de novembre de 2017, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.
 

Dia: Dijous, 14 de desembre de 2017

Hora: 18.00 hores

Lloc: Sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5. Barcelona)

 

Ordre del dia provisional

 

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2018 del CAATEEB.
  3. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2018 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  4. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2018 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  5. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.
  6. Torn obert de paraules.

 

Els col·legiats poden presentar proposicions perquè siguin sotmeses a l’Assemblea General ordinària, en els termes previstos en l’article 40 dels Estatuts col·legials.

 

Jordi Gosalves i López

 President