15/12/2017 

Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del CAATEEB 

El Col·legi presenta per al 2018 un intens pla d’acció en un entorn d’estabilització de l’activitat al sector però amb incerteses
 
L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 14 de desembre va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2018 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un programa d’acció col·legial que es fonamenta en el suport al professional, el seu enfortiment, la promoció i defensa, en un moment de canvis profunds en el sector i el model d’exercici professional. La Junta de Govern ha elaborat el pressupost per al 2018 en base a un escenari econòmic que marca una tendència continuada en la recuperació del sector de la construcció però també amb algunes incerteses.

 

Pel que fa a les aportacions dels col·legiats, es congelen les tarifes de visats i idoneïtat tècnica, s’actualitza la quota col·legial en 4 € / trimestre i s’activa una quota única de 35 € / any per als col·legiats sèniors, que incorporarà sense cost afegit la participació en activitats culturals i tècniques per a aquest col·lectiu.

 

Es mantindran uns preus especials del visat per paquets de treballs per tal de facilitar l’accés als avantatges que el visat comporta. Es consolida l’eliminació de la tarifa presencial (més cara) per igualar-la a la tarifa telemàtica i s’incorpora al visat d’informes i altres treballs (peritacions, taxacions, etc) la cobertura de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil (que fins ara incloïa CHU, CEE i ITE) per un petit cost addicional per treball.  

 

En l’apartat de formació, a més d’ajustar els preus dels cursos programats i revisar-ne els continguts en profunditat, es reforçarà la política d’atorgament de facilitats i preus especials als alumnes per cursar els màsters i postgraus, així com la línia de proporcionar beques (com les que es canalitzen mitjançant la corredoria ASP) o ajuts individualitzats als alumnes que, per circumstàncies personals, no puguin fer front al preu del curs.

 

El pressupost consolidat per a l’any 2018 és de 6.180.000 €. La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Jordi Gosalves, president; Maria Àngels Sánchez, comptadora i vicepresidenta primera; Josep Maria Forteza, vicepresident segon; i Jaume Casas, secretari.

 

Arquitectura Tècnica 360

El president del CAATEEB, Jordi Gosalves, va exposar els trets més importants de la política col·legial i de quina manera el Col·legi afronta els importants reptes que la professió té plantejats actualment. Davant d’aquests reptes, Gosalves va destacar la necessitat de “preparar-nos amb visió a llarg termini, per encarar el futur de l’exercici de la nostra professió des del suport personalitzat i ajustat a la necessitat de cada integrant del CAATEEB”. En aquesta línia, va dir “destaquem per la seva profunditat i transversalitat en totes les àrees la decisió de transformar el model de gestió informàtica cap a un sistema CRM, que ens permeti agilitar els processos, modernitzar-los i, sobretot, disposar d’un coneixement minuciós de les necessitats dels professionals, com i perquè necessiten el Col·legi i avançar-nos a oferir-los el suport específic que els cal, posant el col·legiat al centre de tot”. D’aquest convenciment ve el lema que inspirarà l’acció del CAATEEB al llarg de l’any 2018 com a suport professional a una “Arquitectura Tècnica 360º”. Amb aquest esperit es vol visualitzar i atendre de manera integral les necessitats de les diferents ocupacions de l’arquitecte tècnic com una “professió de professions” i adreçant-los des de tots els vessants els serveis que precisen de manera àgil, eficient i personalitzada.

 

Jordi Gosalves va exposar el pla d’acció col·legial per al 2018 en els diferents àmbits de serveis al col·legiat, validació i servei d’ocupació, comunicació i activitats, formació contínua i de postgrau i formació en línia, col·legiació, assessoria jurídica i àrea tècnica en els àmbits de seguretat i salut, assessoria tècnica i centre de documentació, rehabilitació i medi ambient i assegurances per als professionals. Com a projectes especials, es duran a terme, entre d’altres, la IV edició de la Cimera Europea BIM, la participació del CAATEEB al Saló de l’Ensenyament, la celebració de la Fira de la Rehabilitació d’àmbit ciutadà i la trobada del Comitè Europeu dels Economistes de la Construcció que es farà al CAATEEB.

 

Ingressos i despeses

La comptadora i vicepresidenta primera Maria Àngels Sánchez va presentar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2018. Abans va explicar les premisses que han guiat la confecció del pressupost, basades en un escenari “d’estabilitat sobre l’activitat del sector i sobre la pròpia activitat col·legial i, per tant, s’han confeccionat partint d’unes previsions molt prudents, sense perdre de vista la realitat”. Aquesta realitat, va dir, “dóna senyals de recuperació, si bé encara amb un to dèbil i desigual, ja que apareixen nous elements que podrien general distorsions en la recuperació”. “Tot això”, va dir, “té un efecte directe sobre els conceptes d’ingressos en general i sobre els criteris de prudència seguits en la confecció del pressupost”.

 

El pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2018 va ser aprovat per l’Assemblea de col·legiades i col·legiats per unanimitat, junt amb el de les societats el capital dels quals pertany íntegrament al Col·legi. A continuació l’Assemblea va aprovar l’adquisició del local de planta baixa de l’edifici que ocupa actualment la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia a la cèntrica Plana de l’Om de Manresa i que representa, tal com va explicar el president Jordi Gosalves, “la culminació d’una de les accions més anhelades pels companys d’aquestes comarques: dur a la delegació a peu de carrer per oferir un millor servei i major promoció professional als aparelladors i també a la societat”.

 

L’Assemblea va finalitzar amb una posada en comú d’opinions i punts de vista sobre la situació que avui està vivint el nostre país.

 

Acords de l’Assemblea
Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 14 de desembre de 2017 van ser els següents:
 1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2018, corresponent al CAATEEB.
 2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2018 corresponent a la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2018, corresponent a la societat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 4. Aprovar la proposta de compra de local en la planta baixa de la Plana de l’Om, 6, de Manresa, per al trasllat de la seu de la delegació del Bages-Berguedà-Anoia(1). Així mateix es faculta expressament el president del Col·legi, Jordi Gosalves i López, perquè pugui formalitzar l’escriptura pública i també altres documents públics i privats complementaris, i per realitzar tots els tràmits i actes necessaris per materialitzar i inscriure aquesta compra.
 5. Designar els col·legiats Fernando Valero, Marta Iglesias i Joan Olivella, amb Alba Xarpell com a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.


(1) Acord d’adquisició del local de la planta baixa, número 3 bis, de la Plana de l’Om, núm. 6 de Manresa (finca registral 64385), on es traslladarà la seu de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, amb una superfície escripturada de 266 metres i cinquanta-dos centímetres quadrats, al seu actual propietari Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, per un preu total i tancat de TRES-CENTS VINT MIL EUROS (320.000 €), més l’Impost de Transmissions Patrimonials corresponent, imports que es faran efectius amb saldos disponibles del propi CAATEEB, sense finançament aliè.

Tots els acords es van prendre per unanimitat.


Aportacions estatutàries

 Quotes 2018 Quota incorporació Quota anual
 Col·legiat
Exercent o no exercent
 
276 €
 268 € (un sol pagament al gener)
69 € (pagaments trimestrals)
 Col·legiat Júnior
Titulat d’AT o EE dins els tres primers anys naturals a partir de l’obtenció de la titulació i que mai ha exercit la professió de manera col·legiada
   
  

Titulats de primer any

0 €
(bonificació 100%)
 107 € (un pagament)
28 € (pagaments trimestrals)
 Titulats de segon any 

174 € (un pagament) 45 € (pagaments trimestrals)

 

 Titulats de tercer any 228 € (un pagament)
59 € (pagaments trimestrals)
 Col·legiat Sènior
Més grans de 65 anys que acreditin cobrament de pensió per jubilació i la baixa de l'exercici de l'activitat
 0 € 35 €
(un sol pagament anual)

 


 Quotes 2018 Quota incorporació Quota anual
 Societat Professional
 (bonificació del 35% en la quota anual)
 276 € 174 € (un sol pagament al gener)
 Afiliat 276 € 268 € (un sol pagament al gener
69 € (pagaments trimestrals)


També s’aplicarà una bonificació total de la quota en els casos de col·legiats que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

 

 • Incapacitat permanent total per exercir la professió d’arquitecte tècnic.
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o gran invalidesa.
 • Prestació d’invalidesa de PREMAAT.

 

AVÍS Important

L’impagament de les quotes d’incorporació i/o de la quota de manteniment de les societats professionals durant un any, tal i com es fa amb les quotes de col·legiació, podrà comportar, previ el tràmit corresponent, la baixa de la societat en el Registre de Societats Professionals del Col·legi. Es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.

Pagament de la quota col·legial

La modalitat de pagament de la quota col·legial (anual o trimestral) que s’aplicarà a cadascú serà la mateixa que es va aplicar el 2017. Qualsevol canvi en la modalitat escollida haurà d’assenyalar-se en la casella corresponent de la fitxa col·legial o bé enviar un correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat i a administracio@apabcn.cat. Les opcions per als col·legiats són: 

 

 1. Una única quota col·legial anual de 268 € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)
 2. Quatre quotes col·legials trimestrals de 69 € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)

 

Pel que fa a les societats professionals inscrites en el Col·legi, es mantindrà igualment la mateixa opció de l’any 2017. Qualsevol canvi haurà de fer-se a través d’un correu electrònic a administracio@apabcn.cat Les opcions són les següents:

 

 1. Una única quota de societats anual de 174 €
 2. Quatre quotes de societats trimestrals de 45 €

 

En el cas, tant per a la quota col·legial com per a la quota de societats professionals, que no es comuniqui el canvi d’opció, abans del 31 de desembre, s’entendrà que es manté la mateixa opció que l’any 2017.

 

Les quotes de l’any 2018, ja siguin en pagament únic o trimestral (primer fraccionament), es passaran al cobrament el dia 1 de gener, i que es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.

Dates de cobrament

Les dates de cobrament de les quotes ordinàries són l’1 de gener (un sol pagament o primer pagament trimestral), i 1 d’abril, 1 de juliol i 1 d’octubre (resta de pagaments trimestrals).

Servei de validació i visats 2018

 • Es congelen les tarifes de visats sobre tots els treballs que es visin presencialment o telemàtica a les seus col·legials.
 • Preus especials per paquets de treballs.
 • Es manté al visat d’informes i altres treballs (peritatges, taxacions, etc) la cobertura de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil del CAATEEB per un petit cost addicional per treball.