14/2/2017

Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya

El Codi defineix les bones pràctiques i les conductes professionals recomanables per al bon exercici de la professió, per posicionar l’arquitectura tècnica com a professió responsable i que procura l’excel·lència professional en benefici de la societat.

En compliment de la prescripció prevista a l’article 60, apartat 2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, catalana i com a una de les accions previstes en el pla del rellançament de la professió impulsat pel Consell de Col·legis de Catalunya en 2012, s’ha elaborat, per part del Consell, el Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya.

Aquest Codi deontològic i de bones pràctiques es va sotmetre  a informació de tots els professionals col·legiats dels Col·legis catalans i es van valorar i recollir llurs aportacions. Posteriorment, es va aprobar degudament per la Junta de Govern del Consell de Col·legis de Catalunya en sessió de 14 de juliol de 2016. La RESOLUCIÓ JUS/2459/2016 de 25 d’octubre, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el va declarar adequat a la legalitat a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals,  i el va inscriure en el Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. El codi es va publicar en el DOGC núm. 7244 de data 10 de novembre de 2016 i va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, l’11 de novembre de 2016.

Codi deontològic i de bones pràctiques

Código deontológico y de buenas prácticas