30/7/2008
NOTES DE PREMSA

 Les previsions del CAATB apunten a una lleugera recuperació en la construcció de nous habitatges durant el 2010

 

INFORME PRIMER SEMESTRE 2008. Publicació de l’Anàlisi Estadística elaborada per l’Observatori de l’habitatge del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

  • Segons l’Informe, l’inici de 19.881 nous habitatges menys que el 1r semestre de 2007, situa l’índex de descens de la construcció residencial a la demarcació de Barcelona en el –68,7%,  una situació molt propera als nivells assolits per la nova edificació en el mateix període de 1991. El CAATEEB preveu que l’any 2008 l’edificació experimentarà un retrocés de l’activitat del -58,7% respecte el 2007, amb l’inici d’un nombre d’habitatges similar a l’enregistrat a començaments dels anys 90. Les dades analitzades apunten a un lleuger inici del procés de recuperació que es produiria en el transcurs de l’any 2010.

Barcelona 30 de juliol de 2008

 

Amb la reducció de 19.881 nous habitatges el 1r. Trimestre de 2008 en relació al mateix període del 2007 (en que es van iniciar 28.959 noves unitats), les dades estadístiques del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATEEB) representen l’actual desacceleració en l’inici de la construcció de nous habitatges, un context que no es donava des del 1r. semestre de 1991 on es van visar 8.939 nous habitatges.

L’Informe que presenta el CAATEEB recull aquest context al que incorpora també l’anàlisi de les tendències cícliques que presenta el sector de l’edificació i que, junt amb les previsions basades en estimacions macroeconòmiques, apunta a una lleugera recuperació de l’activitat del sector durant  l’any 2010.

 

Un semestre en que l’edificació es ralenteix exponencialment a tot el territori

 

A la demarcació de Barcelona, segons grans àrees, la 3era i 2ona corones, que havien protagonitzat en els darrers anys els majors creixements en l’inici de nous habitatges, són les que experimenten  ara els descensos més importants, amb caigudes superiors al -70,0% i representen un 75,6% del total del descens de la demarcació.

 

Contràriament, Barcelona ciutat (-38,9%) i la RMB (-67,2%) veuen retrocedir l’inici de nous habitatges per sota de la mitjana (-67,8%).

 

Les comarques que més pesen en el conjunt de la demarcació, i que representen el 58,5% dels habitatges nous visats, el Vallès Occidental (-69,5%), el Barcelonès (-38,9%) i el Baix Llobregat (-63,0%), cauen menys o al voltant de la mitjana de la demarcació malgrat que només representen el 44,5% de la caiguda global.

 

La resta de comarques presenten registres inferiors a la mitjana de la demarcació excepte en el cas del Berguedà (-15,4%) i el Garraf (-58,0%) que mostren un millor comportament.

 

De la mateixa manera, una anàlisi segons la grandària dels municipis confirma la situació descrita: els municipis de més de 50 mil habitants presenten registres al voltant de la caiguda de la demarcació (-68,7%), i representen el 51,8% dels nous habitatges visats mentre que només expliquen el 38,8% de la caiguda experimentada aquest 1er semestre de 2008 (19.881 habitatges).

 

Per contra, els municipis de menys de 50 mil habitants malgrat representar menys volum de la nova edificació residencial a la demarcació expliquen la major part de la caiguda.

 

 

Previsions per a l’any 2008

 

Segons el model empíric que s’ha construït d’acord amb el context de l’evolució del sector experimentada a primers de juliol, el 2008 esdevindrà l’any en què es consolidarà l’entrada en un període d’estancament en el subsector de l’edificació i que accentua la tendència que ja es va observar l’any 2007 sobretot a partir del 2n semestre. La distorsió que va suposar l’entrada en vigor de 2 nous documents bàsics del nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) el 29 de març del 2007, ha influït decisivament en el baix registre del 1er semestre de 2008 (-68,7%), ja que el mateix període de l’any 2007 es van alterar significativament les dades del mes de març.

 

Les previsions indiquen que aquesta situació es mantindrà durant els dos trimestres restants si bé no d’una forma tant marcada com la viscuda els dos primers trimestres de l’any, amb caigudes que al 3r trimestre se situaran en un -34,1% i al 4rt en un -44,2%, fet que implica que en el conjunt de l’any 2008 s’experimentarà un retrocés de l’activitat respecte el 2007 del -58,7%.

 

La traducció d’aquestes taxes en nombre d’habitatges situen les xifres a finals del 2008 en termes dels registres de començaments de la dècada dels anys 90, en que es visqué l’última recessió econòmica. La previsió indica que el 2008 es visaran al voltant de 18.312 nous habitatges, un registre lleugerament superior al de 1991 (17.212) però inferior al de 1992 (18.702) que van ser els pitjors anys en termes d’habitatges nous visats.

 

Gràfic 1. Dinàmica trimestral dels inicis de nous habitatges. 2004-2008

Taxes d’increment interanual en percentatge

 

Gràfic. Dinàmica trimestral dels inicis de nous habitatges. 2004-2008

 

 IIIIIII       PrevisióCAATB

Font: CAATB, COAC, IDESCAT, Caixa Catalunya

 

Estimació de tendències per a l’any 2009 i 2010

Aquesta secció es dedica a fer una prospecció de la possible evolució dels nous habitatges iniciats ens els propers dos anys. S’ha de puntualitzar que tots els agents que es dediquen a l’anàlisi del sector ja descarten que la situació actual sigui fruit d’una caiguda puntual de l’activitat en l’edificació residencial.

 

Per aquest motiu  la referència que s’ha de buscar és l’evolució observada en anteriors períodes de desacceleració del sector, el més immediat és el de començaments dels anys 90 mentre que l’anterior se situa a inicis de la dècada dels 80.

 

Per tant el model usat de previsió a llarg termini a banda de les variables d’evolució a llarg termini, usa una variable tendencial construïda a partir de la trajectòria dels nous habitatges visats durant l’anterior moment crític de començaments dels anys 90. Aquest patró de comportament implica una davallada molt ràpida i marcada, iniciada al 2007, confirmada aquest 2008, amb un període més o menys llarg de manteniment de l’activitat en aquests mínims, l’estimació realitzada indica que aquesta etapa letàrgica s’allargaria almenys fins al 2010.

Els resultats indiquen que aquest retrocés de l’activitat implicarà l’assoliment del nivell més baix d’activitat el 2009, amb 15.872 nous habitatges visats, una caiguda del -13,3% respecte el 2008. D’altra banda el 2010 la lleugera millora que es preveu en els indicadors macroeconòmics (PIB i atur bàsicament) farà que es doni un lleuger repunt dels visats d’habitatge nou arribant als 17.096 nous habitatges, un 7,7% més que el 2009. Ara bé cal tenir en compte que l’acumulació d’un considerable estoc d’habitatges nous sense vendre llastrarà considerablement l’inici de la recuperació, una acumulació que en altres crisis documentades no havia estat tant notable.

 

 

Gràfic 2. Habitatges nous iniciats. 2000-2010

Habitatges en unitats, taxes interanuals de creixement en percentatge.

 

 

Gràfic. Habitatges nous iniciats. 2000-2010

 

 

 IIIIIII Previsió CAATB

Font: CAATB, IDESCAT.

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Col·legi d'Aparelladors i  Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATEEB)

M. Lluïsa Selga (Premsa) Tel. 93 393 37 10 / 93 240 20 60/ 609 36 29 29 premsa@apabcn.cat; www.apabcn.cat