11/7/2007
Notes de premsa

 Informe Semestral 1r Semestre 2007: L'inici de nous habitatges ha disminuït l'11,6 % en els primers sis mesos de l'any

 

El CAATB fa públic l’informe semestral sobre l’evolució de la construcció d’habitatge nou a les comarques de la demarcació de Barcelona. 

 • Segons l’informe semestral del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) la construcció de nous habitatges en els sis primers mesos de 2007 ha disminuït un 11,6 % amb relació al primer semestre de l’any 2006.
 • S’han iniciat un total de 28.959 nous habitatges, 3.792 habitatges menys que els començats en el mateix període de l’any anterior.
 • Malgrat això, els nivells d’edificació continuen molt alts. És el semestre que més habitatges ha iniciat en el període 2000-2005.
 •  La previsió de tancament de l’any 2007 és que la construcció d’habitatges disminuirà un 16,3% respecte a l’any 2006, una tendència que continuarà els anys 2008 i 2009.
 • Barcelona, 11 de juliol de 2007

  L’informe semestral del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB), relatiu als nous habitatges iniciats a la demarcació de Barcelona durant el 1r semestre de 2007, revela que som davant la primera caiguda de l’activitat registrada des del primer semestre de 2001. En aquest 1r semestre s’han visat 28.959 nous habitatges iniciats, mentre que en el mateix període del 2006 se’n van visar 32.751, 3.792 habitatges menys.

   

  A quatre de les onze comarques que componen la demarcació es mostren creixements positius. L’Alt Penedès encapçala la taxa d’increments, amb un 48,9%, seguit d’Osona, amb un 17,9%, el Garraf (7,9%) i l’Anoia, que veu com els nous habitatges iniciats augmenten en un 2,2%. Per la seva banda, el Barcelonès, tot i experimentar una caiguda (-6,9%), té un millor comportament que la mitjana de la demarcació (-11,6%).

   

  La resta de comarques experimenten caigudes de l’activitat en l’inici de nous habitatges, que superen la mitjana del conjunt de Barcelona. Destaquen per la seva evolució el Berguedà, amb un descens del -31,6%, el Vallès Oriental (-28,7%) i el Bages, que retrocedeix un -27,1%.

  El Vallès Occidental, el Maresme i el Baix Llobregat presenten caigudes força significatives, -18,5%, -14,6% i -12,1%, respectivament. El seu gran pes relatiu dins el volum de nous habitatges iniciats, entre les tres comarques sumen el 54,1% del total d’inicis, explica en gran mesura el comportament global de la demarcació.

   

  Les comarques que fan una aportació més gran al descens d’aquest primer semestre són: el Vallès Occidental, que explica el 40,8% dels 3.792 habitatges menys iniciats, el Vallès Oriental i el Bages.

  Previsions del CAATB per a la demarcació de Barcelona

  El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) realitza d’una banda una previsió de l’evolució dels nous habitatges iniciats, a curt termini, que abasta l’any corrent i que es basa en un model empíric on s’observen algunes regularitats del comportament del visat de nous habitatges. En segon terme fa una prospecció de l’evolució del sector de l’edificació residencial per als anys 2008 i 2009. Aquest exercici de previsió a llarg termini vol captar les tendències futures del sector, més que establir uns valors de referència de l’activitat residencial.

   

  Previsions per a l’any 2007
  Segons el model empíric que s’ha construït el 2007, esdevindrà l’any en què es trencarà la tendència d’increments successius de l’activitat iniciats des de l’any 2004. Malgrat la distorsió que ha suposat l’entrada en vigor de 2 nous documents bàsics del nou Codi tècnic el 29 de març, l’activitat durant aquest primer semestre ha experimentat una sòlida tendència a la baixa (-11,6%).

  Les previsions indiquen que aquesta situació s’accentuarà en els dos trimestres restants, amb caigudes que en el 3r trimestre se situaran en un -20,7% i en el 4t en un -22,1%, fet que implica que en el conjunt de l’any 2007 s’experimentarà un retrocés de l’activitat respecte el 2006 del -16,3%.

  Malgrat aquest decrement en termes relatius, en unitats d’habitatge nou visat la caiguda suposarà l’inici d’un nombre lleugerament inferior al que hi va haver l’any 2005. Així, doncs, finalment el nombre d’habitatges iniciats se situaria en uns 55.500 enfront dels 56.061 de l’any 2005.

  Tendències per als anys 2008 i 2009

  L’objectiu d’aquest exercici de prospecció a llarg termini és bàsicament establir si aquesta caiguda prevista de l’activitat per al sector de l’edificació residencial el 2007 serà un fenomen puntual (com els de l’any 2001, on la taxa d’increment es va situar en el -17,6%) o bé per contra serà l’inici d’un període més o menys llarg de recessió.

   

  Els resultats indiquen que aquest retrocés de l’activitat s’allargarà en el temps almenys fins a l’any 2009, amb caigudes que van del -13,2%, el 2008, al -9,9%, el 2009. Aquesta previsió tan sols té en compte el “gap” que es produirà entre la demanda efectiva (donada pel nivell de creació de llars) i la creació de nou estoc d’habitatge. No es tenen en compte factors econòmics com l’evolució futura del creixement econòmic global i, per tant, de l’atur i el nivell de renda, com tampoc variables de caire financer, com els tipus d’interès, així com canvis en la política fiscal o d’intervenció directa que puguin afectar tant la demanda com l’oferta del mercat d’habitatge.

   

  Informació Annexada:

  “Informe semestral de l’evolució dels nous habitatges iniciats a la demarcació de Barcelona”.  Per a més informació:

  M. Lluïsa Selga (Cap de Premsa) CAATB - Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

  Tel. (34) 93 393 37 10 / 93 240 20 60 - premsa@apabcn.cat www.apabcn.cat