22/4/2008
NOTES DE PREMSA

 Medi Ambient i Habitatge i el CAATB impulsen un projecte d'ecoetiquetatge

 
·        Les ecoetiquetes de tipus III es basen en una Declaració ambiental de producte que especifica el seu impacte ambiental i l’anàlisi del cicle de vida de l’edifici
 
·        El Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) colideraran aquest projecte que situa Catalunya al capdavant dels programes d’ecoetiquetatge a Europa
 
·        Ambdós organismes creen conjuntament els mecanismes que promouran l’ús i la certificació de productes per a la construcció que compleixen els criteris ambientals i d’ecoeficiència d’acord amb la legislació més recent: el Decret 21/2006 i el Codi tècnic de l’edificació (CTE)
El Protocol de col·laboració signat entre dues direccions generals del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) dona llum verda a la posada en marxa de les regles i els mecanismes que han de permetre promoure al nostre país un sistema d’ecoetiquetatge de productes del sector de la construcció que permeti certificar el cicle de vida dels productes, equips i sistemes emprats en la construcció d’un edifici, i en un futur immediat avaluar mediambientalment els edificis mateixos.
 
L’acord que ha estat impulsat per la Direcció general de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’habitatge i la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat-, neix amb el suport del Grup de Recerca en Gestió Ambiental de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i situa Catalunya al capdavant de l’ecoetiquetatge de productes aplicat al sector de la construcció.
 

Components reunió

 
Una iniciativa pionera: Catalunya al capdavant de l’ecoetiquetatge de productes aplicat al sector de la construcció
 
Actualment no hi ha encara a Catalunya ni tampoc a l’Estat espanyol un programa d’etiquetatge basat en declaracions ambientals de producte, les anomenades ecoetiquetes de tipus III o EPD (Environmental Product Declaration).
 
Catalunya és la primera CA a Espanya que desenvoluparà un programa d’ecoetiquetatge d’aquestes característiques per a productes destinats a la construcció. Altres països com Suècia, Noruega, el Canadà, el Japó, Corea, Alemanya, Holanda, Suïssa o França ja n’apliquen, i Dinamarca i Itàlia n’han iniciat.
 
L’impuls a l’ecoetiquetatge també prové del Comitè Europeu per a l’Estandardització (CEN) que treballa per harmonitzar els mètodes d’avaluació del sector constructiu.
 
 
Ecoetiquetes, un distintiu per a la qualitat de la construcció i el medi ambient
 
Amb l’acord signat ¯en què conflueixen els objectius de la legislació més recent, de l’Administració pública i dels professionals en favor de la qualitat de la construcció i el medi ambient-, s’activa un protocol de col·laboració, institucional i tècnica, que optimitzarà el compliment de la Directiva CEE/89/106 (relativa a productes de la construcció); del Decret 21/2006 (que regula l'adopció de criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis), i del Codi tècnic de l’edificació (CTE), en tant que fa referència a la inclusió d’anàlisis de cicle de vida, certificacions i altres avaluacions mediambientals en els productes de la construcció.
 
En aquest sentit, la intervenció de la Generalitat de Catalunya deriva del fet que ja és l’organisme competent en la gestió de dos programes d’ecoetiquetatge de tipus I: el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a Catalunya.
 
Per la seva banda, el CAATB intervé en el projecte atès que és l’organisme professional de referència que representa els aparelladors i arquitectes tècnics com a agents del procés constructiu que s’ocupen del control de la qualitat de l’obra: el control de la recepció de materials, productes, equips i sistemes, el control de l’execució i el control de l’obra acabada, i també s’ocupen del compliment de l’esmentat decret i del CTE. Així mateix, l’Ordre ministerial ECI/3855/2007 estableix expressament que aquest personal tècnic té entre les seves competències elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis.
 
 
Objectius importants per a les empreses del sector
 
La creació d’un programa d’ecoetiquetatge de tipus III per a productes d’un dels principals sectors econòmics del país és un projecte a llarg termini que requereix la implicació d’institucions com l’ITeC-iMAT (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-Centre Tecnològic de la Construcció), d’empreses productores de materials, d’associacions sectorials i professionals, i de representants de l’Administració, entre d’altres.
 
Es preveu que iniciar un programa d’EPD en un dels principals sectors econòmics comportarà una bona resposta de les empreses envers el nou sistema d’ecoetiquetatge, ja que es tracta d’un sector de fort impacte ambiental que consumeix grans quantitats de recursos naturals i genera un volum de residus important. En aquest sentit, la informació qualitativa que donen les EPD es presenta altament útil, ja que aporta molta informació per elaborar l’anàlisi del cicle de vida de l’edifici, en totes les seves fases de construcció, d’ús, de desmantellament i de gestió dels residus.
 
Atès que actualment són molt poques les empreses que en l’àmbit europeu disposen de productes amb etiqueta de tipus I o III, el nou programa d’ecoetiquetatge pretén també afavorir la competitivitat de les empreses del país enfront les d’altres països que tenen un accés més directe a programes de EPD, i també facilitar-los l’entrada en els mercats de productes ambientalment correctes, també en l’àmbit internacional.
 
El sistema d’ecoetiquetatge desenvolupat estarà representat en els comitès de normalització d’AENOR i CEN que hi estan treballant actualment. Cal destacar la participació del projecte en els comitès AEN/CTN 41/SC 9 Construcción Sostenible i CEN TC 350 Sustainability of construction works.
 

MÉS INFORMACIÓ:

M. Lluïsa Selga i Trasserra
Responsable de Premsa - Comunicació
--------------------------------
C
ol·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 393 37 10 · Fax 93 240 23 60 · 609 362929
premsa@apabcn.cat · www.apabcn.cat