4/7/2008
NOTES DE PREMSA

 L'habitatge social i els equipaments públics guanyen els Premis Catalunya Construcció

 

Els Premis Catalunya Construcció, que atorga el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona destaquen en la seva V edició per l'afluència d'obres acabades durant els anys 2006 i 2007 promogudes pel sector públic. 

  • El premi a la Innovació (aplicació dels avanços del sector) ha estat atorgat a l'edifici d'habitatges protegits a Vilassar de Dalt
  • El premi a l'Execució d'obra (qualitat) ha reconegut l'execució integrada de la construcció de 3 jutjats del Baix Llobregat: Sant Boi, Cornellà i El Prat.
  • El premi a la Seguretat (accidentalitat zero) ha recaigut en la coordinació de la seguretat en la construcció del nou Institut Universitari Dexeus

Barcelona, 02 de juliol de 2008

 

L'economia pública, l'administració local des dels ajuntaments de Catalunya i la Generalitat, ha estat majoritàriament el promotor principal en les candidatures premiades i finalistes de l'actual edició 2008 dels Premis Catalunya Construcció, que atorga el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB). 

 

La V edició dels Premis Catalunya Construcció ha rebut un total de 68 candidatures.

 

Els Premis Catalunya Construcció, en les categories d'Execució d'obra (qualitat), Coordinació de seguretat (accidentalitat zero) i Innovació en l'edificació (materialització dels avanços del sector),  són oberts a tot el sector de l'edificació i reconeixen la tasca dels professionals i empresaris del procés de l'edificació per la seva aportació directa i indirecta al sector i la societat.

 

Els Premis 2008

 

El jurat ha valorat l'alt nivell de qualitat, seguretat i innovació d'uns edificis en que coincideixen valors arquitectònics i constructius.

 

Edifici d'habitatges protegits de Vilassar de Dalt.

PREMI INNOVACIÓ.

 

L'obra es presenta com el resultat d'una reflexió general dels estàndards de l'habitatge de promoció pública, tant en la seva concepció constructiva com programàtica i de sostenibilitat.

 

En habitatge social cal complir uns requisits mínims d'habitabilitat que no estan pensats necessàriament per atendre les noves maneres de viure.

Així, el jurat ha volgut  destacar les propostes que plantegen, amb una nova mirada, el camí del futur, valorant una proposta constructiva valenta, arriscada i sense prejudicis, que incorpora materials de procedència industrial innovadors en el sector de l'edificació residencial, en aquest cas de promoció pública, que propicien un procés de muntatge en sec que combina lleugeresa, velocitat d'execució i precisió en els acabats. Tant la construcció, realitzada amb mitjans i materials que deixen poc senyal en el medi ambient, com els mitjans passius de control climàtic que incorpora i els sistemes de captació renovable s'integren des del principi al projecte.

Les façanes, també totalment muntades en sec, estan formades per plafons sandvitx de 8 cm, collats sobre uns bastidors metàl·lics que suporten un material poc habitual en edificació d'habitatges, com és l'aillant EPDM, àmpliament experimentat en edificis industrials i que aquí també s'utilitza per al revestiment de la coberta. L'EPDM es cobreix amb una última capa de fibra de vidre, de 4 cm de gruix. Gràcies a aquest revestiment, l'edifici (façanes i cobertes) és capaç de conservar la temperatura interior amb una mínima aportació energètica a l'hivern, ja que s'aconsegueix un coeficient de transmissió que duplica el mínim exigit pel CTE. A la coberta, el revestiment protegeix l'edifici de la radiació directa i es complementa amb una cambra ventilada. Això és possible gràcies a un client especialment receptiu i sensible al cost ambiental de la construcció. A les virtuts de la proposta s'hi afegeix una execució de l'obra d'un nivell de qualitat que ha merescut la més alta qualificació.

 

Edifici habitatges Vilassar de Mar

Arturo Frediani, arq

Mercè Martin, arq. tècnica

 

Edifici d'Habitatges protegits a Vilassar de Dalt. (Arturo Frediani, arq. / Mercè Martin, arq. tècnica).

Adreça: c. Masriera i Guardiola, s/n. Vilassar de Dalt

Candidats: Arturo Frediani i Mercè Martín

Promotor: Viserma (V. Serveis i Manteniment)

Projecte i direcció de l'obra: Arturo Frediani

Direcció de l'execució de l'obra: Mercè Martín

Coordinació de seguretat i salut: Mercè Martín

Constructor: Excover

Caps d'obra: Manuel Uceda i Rafa Campamà

 

Els Premis 2008

 

Construcció de 3 jutjats al Baix Llobregat:  Sant Boi, Cornellà i el Prat

PREMI QUALITAT.

 

El Jurat ha determinat concedir 2 Premis EX EQUOen aquesta categoria, i tots dos a l'execució de la construcció de tres projectes d'arquitectura judicial

 

1- Direcció integrada de la construcció dels jutjats de  Sant Boi, Cornellà i el Prat

 

El jurat ha valorat molt positivament els bons resultats aconseguits amb una direcció integrada de tres obres considerades en aquest sentit com un únic projecte. El treball es desenvolupa aquí a partir d'unes noves condicions de col·laboració entre el sector públic i el privat a partir de l'anomenat "dret de superfície", una fórmula que canvia la perspectiva des de la qual han de treballar cadascun dels agents de l'obra. El nou entorn de treball presenta aspectes positius però també pot dur a confusions si l'aplicació d'aquest sistema no es fa correctament, si es perverteix o si cadascun dels agents no sap trobar el seu lloc. El jurat troba meritori l'esforç desenvolupat per l'equip de la direcció integrada en la transmissió i supervisió dels requeriments del client i la gestió del dia a dia, així com la ferma voluntat de lluitar contra les dificultats generades per les noves relacions professionals que resulten d'aquest nou tipus de contracte.

 

pl. de l'Amistat, 1. El Prat de Llobregat

Justo Herranz, director de l'equip de direcció integrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl. de l'Amistat, 1. El Prat de Llobregat               Justo Herranz, director de l'equip de direcció integrada

 

c. Víctor Pradera, 1-3 Cornellà de Llobregat

C/Carles Martí, 2-4. Sant Boi de Llobregat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Víctor Pradera, 1-3 Cornellà de Llobregat                           C/Carles Martí, 2-4. Sant Boi de Llobregat

 

Candidats:        Justo Herranz, director de l'equip de direcció integrada

                      Álex Falcones i Andrés Etreros, gestió i control del projecte

                      Susana Leal, Javier Amador, David Ojeda, Elena López i Colin Filayson, ajudants de direcció integrada

Empresa:         FAHE Consulting, Arquitectura e Ingeniería, SL & Mace Management Services,

 

Promotor:        UTE, formada per Tau Icesa, Proinosa i Riera.

 

Superficiari d'un dret de superfície signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: SOCOGISA

 

Projecte i direcció de l'obra: Jordi Badia, Sant Boi de Llobregat

                                          Ramon Valls, el Prat de Llobregat

                                          Josep Maria Julià, Cornellà de Llobregat

 

Direcció de l'execució:         Francesc Belart, Sant Boi de Llobregat

                                          Patricia Cifuentes, el Prat de Llobregat

                                          Salvador Casadevall i Josep Danès, Cornellà de Ll.

 

Coordinació de seguretat i salut: Julio Rodríguez de la Fuente

Constructor: UTE, formada per Tau Icesa, Proinosa i Riera.

Caps d'obra: José Antonio Carrasco, cap de projecte /Francesc Xavier Romero, Sant Boi de Llobregat/Carolina Quintanilla, el Prat de Llobregat/ Pedro Hernández, Cornellà de Llobregat

 

 

2- Direcció de l'execució del jutjat de Sant Boi de Llobregat

 

Pel rigor amb què s'ha dut a terme la direcció de l'execució de l'obra, desenvolupada en un entorn organitzatiu diferent, mantenint la necessària independència, buscant solucions tècniques als problemes sorgits en un complex dia a dia i vetllant de manera constant per la fidelitat al projecte i la qualitat de l'obra.

 

C/Carles Martí, 2-4.  Sant Boi de Llobregat

Francesc Belart

 

C/Carles Martí, 2-4.                     Francesc Belart.

Sant Boi de Llobregat

 

Candidat: Francesc Belart

Promotor: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia

Projecte i direcció de l'obra: Jordi Badia

Direcció de l'execució de l'obra: Francesc Belart

Coordinació de seguretat: Julio González

Constructor: UTE Jutjats Baix Llobregat

Cap d'obra: Xavier Romero


 Els Premis 2008

Nou Institut Universitari Dexeus.
PREMI COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT.

 

El jurat ha considerat meritòria la metodologia de coordinació aplicada en una obra de gran magnitud i d'execució complexa, feta amb un sistema de contractació directa dels industrials i, per tant, amb el necessari seguiment dels diferents i nombrosos plans de seguretat. Això va incrementar els requeriments de coordinació, que es va dur a terme amb un seguiment estricte de les diferents fases de l'obra, tot desenvolupant procediments de treball i organització per coordinar les actuacions entre les diferents empreses contractades.

Nou Institut Universitari Dexeus. /. c. Sabino de Arana, 5. Barcelona

Mercè Martín i Sergi Pino

Nou Institut Universitari Dexeus. /. c. Sabino de Arana, 5. Barcelona. (Mercè Martín i Sergi Pino)

 

Candidat: Sergi Pino i Mercè Martín

Empresa: Servei de Prevenció Gaudí

Promotor: Carmel Corporació 2000, SL - USP Hospitales

Projecte i direcció de l'obra: Artigues Sanabria Arquitectes ACP

Direcció de l'execució de l'obra: Santiago Leria

Coordinació de seguretat i salut: Sergi Pino i Mercè Martín

Constructors: diversos

Cap d'obra: Francisco Javier Barrero, Felipe Martínez i David Molina

 

Els Premis Catalunya Construcció 2008

 

El jurat dels Premis Catalunya Construcció 2008 ha hagut de seleccionar els guanyadors entre les 15 candidatures finalistes entre varies propostes d''habitatge protegit, nombrosos edificis administratius, equipaments judicials, escolars o culturals que, ―provinents de la iniciativa pública―, han omplert majoritàriament el ventall de candidatures presentades.

 

Les construccions promogudes pel sector públic s'han volgut mostrar en aquesta edició. Tot i així ha destacat també l'arquitectura hospitalària que, en aquesta ocasió promoguda des del sector privat, ha demostrat sensibilitat per dur a terme un procés constructiu a l'obra amb la màxima seguretat.

 

 15 Candidatures finalistes

 

 

 

Finalistes en Innovació:

 

(1) Arturo Frediani i Mercè Martín, per l'edifici d'habitatges protegits a Vilassar de Dalt.  

(2) Salvador Segura, Ignacio Chóliz, Alejandro Zaera, Farshid Moussavi i Pablo Ros, pel Centro Tecnológico de La Rioja, a Logronyo.

(3) Claudi Aguiló, Albert Domingo i Eulàlia Aran, per la casa unifamiliar entre mitgeres a Sant Feliu de Llobregat.

(4) Manuel Bailo, Rosa Rull i Joel Vives, pels 8 habitatges de protecció oficial a Granollers

(5) Carlos Ferrater, Ramon Artigues, Ramon Sanabria i Josep Maria Casadevall, per l'edifici intermodal a l'aeroport de Barcelona.

(6) Manuel Ruisánchez i Miguel Àngel Sala, per la biblioteca Sagrada Família, a Barcelona.

 

Finalistes en Coordinació de Seguretat i Salut.

 

(1) Jaume Millat, per la coordinació de seguretat de l'edifici d'oficines a l'avinguda Diagonal, 197 de Barcelona.

(2) Mercè Martín i Sergi Pino, del Servei de Prevenció Gaudí, per la coordinació de seguretat al nou Institut Universitari Dexeus a Barcelona.

 

Finalistes en Qualitat

 

(1) Josep Codinas i Mireia Sabaté, de Valeri Consultors Associats, pel CEIP Progrés a Badalona.

(2) Fernando Benedicto, Nèstor Tatché i Guillem Armengol, per l'ampliació del centre escolar St. Peters School, a Barcelona.

 (3) Manuel Brullet, Mateu Barba i Cristina Carrasco, per la biblioteca Jujol de l'Ateneu Barcelonès

(4) Justo Hernanz, Àlex Falcones, Andrés Etreros, Susana Leal, Javier Amador, David Ojeda, Elena López i Colin Filayson, per la direcció integrada de la construcció dels jutjats de Sant Boi, Cornellà i el Prat de Llobregat.

(5) Francesc Belart, per la direcció d'execució dels nous jutjats de Sant Boi de Llobregat.

(6) Josep Miàs i Ramon Fairén, pel nou Mercat de la Barceloneta.

(7) Josep Vila Bayó, Andrés Galarza, Josep Vila Cortés i Patrícia Cifuentes, per la rehabilitació de la masia de Can Mariner d'Horta.

 

 

Un Premi Especial a la Trajectòria Professional:

Agustí Cots, cofundador de Construccions Cots i Claret

 

El jurat dels Premis Catalunya Construcció 2008 ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Especial a la Trajectòria Professional a Agustí Cots Calsina, soci junt amb Josep Claret, de l'empresa Construccions Cots i Claret de Manresa. El jurat ha valorat la llarga i excel·lent trajectòria d'un empresari, fill de paleta, que ha sabut rebre i sabrà passar a la generació següent el testimoni d'una empresa que és paradigma de la feina ben feta i de la implicació de tots els seus components en un bon procés constructiu, en els quals inclou els industrials amb què treballa. Agustí Cots ha sabut impulsar i consolidar, junt amb el seu soci, una empresa constructora de referència a les comarques centrals de Catalunya, que ha sabut superar dificultats i ha mantingut un model empresarial dels que consoliden professionalment l'ofici i amb un bon nom que s'ha anat guanyant dia a dia. La constant preocupació d'Agustí Cots ha estat i és la millora de l'ofici, l'aprenentatge constant de la seva gent  i la seva implicació en el producte final de tot procés constructiu: l'obra.

  

  

Els guanyadors es fan públics el 3 de juliol, a La Nit de la Construcció

 

La decisió final del Jurat, així com el Premi Especial a la Trajectòria Professional, es donaran a conèixer el proper 3 de juliol en el marc de La Nit de la Construcció, que enguany tindrà lloc a la Sala Barcelona 92 annexa al Palau Sant Jordi de Barcelona.

 

 

Cartell La Nit de la Construcció 2008

  

MÉS INFORMACIÓ: 

Col·legi d'Aparelladors i  Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB)

M. Lluïsa Selga (responsable de Premsa)

Tel. 93 393 37 10 / 93 240 20 60/ 609 36 29 29 /

premsa@apabcn.cat; www.apabcn.cat