06/09/2017 
Nota de premsa 

Repunta l’obra nova i la gran rehabilitació un 25% durant el 1r semestre del 2017 

 
 

El creixement del sector de l’edificació queda reflectit a través de les dades d’obres visades pel CAATEEB, que han crescut de forma notable tot i que el visat hagi deixat de ser obligatori. Així el primer semestre de 2017, les obres visades van situar en 6827, un 11% més que el primer semestre de l’any anterior. Destaca per primer cop des de l’inici de la crisi l’increment de les obres de construcció i de gran rehabilitació, amb un 25%. D’aquestes, el 75% són obres en les que l’aparellador ha intervingut com a projectista i director d’obres sense intervenció de cap altre tècnic.

 

Segons les dades de Visat del CAATEEB, els treballs d’obra i seguretat s’han incrementat en un 9% durant el primer semestre de 2017, respecte al mateix període de l’any anterior. 

 

 

 SEGUIMENT UNITATS vs any anterior 1r semestre 2017      
 VISATS AL CAATEEB   
  1r sem. 2017 %Desv 1r semestre 2016
 Projectes 3.027 4% 2.917
 Documentacions tècniques  1.32215% 1.147 
 DO + DEO 4.966 6% 4.700
 DEO 1.831 25% 1.460
 Estudi seguretat (ES) 276 24% 223
 Estudi bàsic de seguretat (EBS) 1.981 7% 1.487
 Coordinació de seguretat 4.240 9% 3.887
 Suman Treballs d'obra i seguretat 17.673 9% 16.181
 

 

 NOMBRE D'OBRES 2017 vs ANY ANTERIOR      
 REAL 2017 1r sem. 2017 % desv. 1r sem. 2016
 NOMBRE D'OBRES 2017 6.827 11% 6.160
 Direccions tècnic únic 2017 4.966 6% 4.700
 DEO 2017 1.831 25% 1.460
 

 

Les direccions d’execució d’obra s’incrementen un 25% per l’incipient recuperació de l’obra nova d’edificació. Destaca, també, que en el 73% de les obres l’arquitecte tècnic actua com a tècnic únic, fent el projecte i la direcció de l’obra, en especial, obres de reforma i rehabilitació, amb 5000 obres.