Accio col·legial

Informació sobre l'acció col·legial que porta a terme el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.

Memòries anuals

 Consulteu les Memòries d'acció col·legial que cada any edita el Col·legi.

Les memòries col·legials inclouen, entre d'altres temes,  la informació estadística sobre: altes i baixes col·legials, activitat de visat, queixes i reclamacions de consumidors i usuaris i procediments informatius i sancionadors. 

Serveis col·legials

 Per a conèixer quins són els serveis que ofereix la institució als seus membres consulteu la Guia de serveis del CAATEEB.

Finestreta única