Funcions públiques del Col·legi

La missió del CAATEEB és representar i ordenar l'exercici de la professió d'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació per tal d'aconseguir la seva promoció tècnica, social i econòmica i per projectar la seva funció social.

Segons l'article 6 dels Estatus del CAATEEB són funcions pròpies del Col·legi:

 • Ordenar, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici de la professió i establir les normes deontològiques, d’acord amb el marc legal aplicable.
 • Vetllar perquè l’exercici professional s’adeqüi a la normativa aplicable, i es respectin els drets i els interessos dels destinataris de l’actuació professional.
 • Exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i els acreditats que exerceixin la professió en l’àmbit territorial del Col·legi, en els termes establerts per la llei i les normes col·legials.
 • Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars, adoptant, si escau, les mesures i les accions previstes a l’ordenament jurídic.
 • Visar els treballs professionals dels col·legiats i col·legiades, així com dels acreditats i acreditades, de conformitat amb la normativa legal i col·legial. 
 • Promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats, que permeti garantir la seva competència professional. 
 • Col·laborar amb l’Administració pública, mitjançant la participació en òrgans administratius, quan així es prevegi legalment; emetre informes i dictàmens, i atendre les consultes que li sol·licitin òrgans o autoritats administratives i judicials; gestionar la designació de perits, judicials i de part, amb la possibilitat d’establir els requisits per actuar com a perit; i exercir funcions pròpies de l’Administració, per via de delegació, amb la prèvia formalització del conveni corresponent, que establirà l’abast de la col·laboració i la contraprestació pertinent.
 • Participar en l’elaboració dels plans d’estudis corresponents a la professió i mantenir permanentment contacte amb les universitats, establint-hi, si escau, convenis de col·laboració.
 • Tenir la representació de la professió i exercir-ne la defensa en el seu àmbit territorial davant les administracions, els jutjats i tribunals, les entitats públiques i privades, i els particulars, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin els interessos professionals generals. Actuar, per substitució processal dels col·legiats, sempre que en la defensa dels interessos d’aquests hi estiguin implicats interessos professionals de caràcter general. Exercir el dret de petició, d’acord amb les lleis.
 • Aprovar els seus pressupostos, i establir i exigir les aportacions dels seus col·legiats i acreditats, així com de la resta d’integrants del Col·legi.
 • Informar de totes les normes relacionades amb l’exercici professional i amb el sector de la construcció que prepari l’Administració local, autonòmica, estatal o supranacional, quan pertoqui.
 • Crear i gestionar el Registre de Societats Professionals, d’acord amb la legislació vigent, i aprovar la normativa col·legial sobre societats professionals.
 • Qualsevol altra funció pública relacionada amb els seus fins o amb l’exercici de la professió, directament o indirectament, o que li sigui atribuïda per llei o per delegació de l’Administració, o que redundi en benefici dels interessos del col·lectiu professional o de la societat.