Normativa aplicable

Informació jurídica rellevant i textos normatius aplicables del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.

    Text refós dels Estatuts vigents del CAATEEB

   Estatuts del CAATEEB. Aprovats per l'Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades del 16 de setembre de 2008 i publicats al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el dia 5 de febrer de 2009.

   Modificació parcial dels Estatus del CAATEEB. Aprovats per l'Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades del 26 de febrer de 2015 i publicats al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el dia 18 de març de 2015.

   Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya. Aprovats per la Junta de Govern del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya el 14 de juliol de 2016 i publicats en el DOGC núm. 7244 de data 10 de novembre de 2016.