L'Assessoría Jurídica informa

 Nou RD per a l'homologació de títols

Aprovat el RD 967/2014 (publicat en el BOE de 22/11/14)
 

S'ha aprovat el RD 967/2014 (publicat en el BOE de 22/11/14), pel qual s'estableixen els requisits adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior per a l'homologació i l'equivalència de títols universitaris oficials estrangers a Espanya, així com el procediment per determinar la correspondència dels títols anteriors d'arquitecte, enginyers, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat a l'actual Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).

En concret, qui disposi d'un títol universitari oficial estranger i el vulgui homologar pel grau que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte tècnic a Espanya, haurà de seguir el procediment i complir els requisits que s'estableixen en aquest RD.

Pel que fa a la correspondència dels títols universitaris oficials obtinguts a Espanya abans del pla Bolonya, el nou RD defineix el procediment de correspondència d'aquells títols amb els actuals, assignant-los un nivell en el MECES, atorgant a cada un dels títols els efectes acadèmics i professionals associats als ensenyaments inclosos en el nivell corresponent. 

Aquest procediment es farà d'ofici per part del Ministeri d'Educació, requerirà d'un informe preceptiu i determinant de l'Agència Nacional de Avaluació de la Qualitat i de l'Acreditació (ANECA) i un altre preceptiu però no vinculant del Consell d'Universitats, i, previ un tràmit d'informació pública i específica als Consejos Generals o Col·legis d'àmbit nacional de la professió respectiva, finalitzarà amb una resolució del Consell de Ministres on es reconeixerà la correspondència del títol examinat al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior oportú, que es publicarà en el BOE i en el RUCT.

El Ministeri preveu que l'adscripció de tots els títols pre-Bolonya (140 antigues titulacions) estigui completada a finals de 2015.

En particular, això implicarà, quan s’hagi completat el procediment, que els actuals arquitectes tècnics podran obtenir un certificat de correspondència del seu títol al nivell 2 (grau) del MECES, que els facilitarà l'acreditació dels efectes acadèmics i professionals que es reconeixen al títol de grau, dins i fora d'Espanya, superant les actuals dificultats per al reconeixement del veritable nivell dels seus estudis especialment a l’estranger. No obstant, caldrà veure el contingut de la resolució específica que determini l'equiparació de la nostra titulació per determinar el seu abast i efectes pràctics.

Podeu consultar el text del nou RD aquí  

Per a qualsevol altre dubte, podeu consultar amb l’Assessoria Jurídica del CAATEEB (assessoriajuridica@apabcn.cat) o al tel. 93 240 20 56.