Nou Reial Decret-llei de mesures d’estalvi energètic: Afectació als edificis i locals

 Nou Reial Decret-llei de mesures d’estalvi energètic: Afectació als edificis i locals

Aquest RDL, entre d’altres aspectes, incideix directament en la reducció de la dependència energètica del gas en els edificis.


​En data 1 d’agost s’ha publicat el Real Decreto-Ley 14/2022, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural 


Així, s’aprova el pla de xoc i gestió energètica en climatització, que estableix que la temperatura de l’aire en els recintes habitables condicionats indicats en l’apartat 2 de la I.T.3.8.1 del RITE es limitarà als valors següents (independentment de les condicions de disseny de les normatives aplicables):
a) La temperatura de l’aire en els recintes calefactats no serà superior a 19ºC
b) La temperatura de l’aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 27ºC
c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre 30 i 70%
 
Aquestes temperatures s’hauran d’ajustar, en el seu cas, per al compliment d’allò previst al Reial Decret 486/1997, pel qual s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, i la seva aplicació haurà de fer-se efectiva als 7 dies naturals des del dia següent de la publicació del nou RDL, i tindrà vigència fins l’1 de novembre de 2023.
 
Una de les mesures que s’haurà d’implantar en els edificis o locals consisteix en la disposició d’un sistema de tancament de portes adequat. Aquest sistema podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, a fi i efecte d’evitar que aquestes romanguin obertes tot el temps, amb el consegüent malbaratament energètic per les pèrdues d’energia a l’exterior, independentment de l’origen renovable o no de l’energia utilitzada per la generació de calor i fred per part dels sistemes de calefacció i refrigeració. 
 
Aquesta mesura s’haurà d’implantar als edificis i locals inclosos en l’abast d’aplicació de la I.T. 3.8 del RITE (edificis nous i existents d’ús administratiu, comercial i pública concurrència, segons les definicions establertes al document bàsic SI del CTE),  abans del dia 30 de setembre de 2022.