14/5/2019
Assessoria Jurídica Informa

 Registre de la jornada laboral

Obligació de garantir el registre de la jornada laboral dels treballadors per a tots aquells que tinguin personal assalariat.

Mitjançant l’article 10 del “Real Decret 8/2019, de 8 de març, de  mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball” es regula la necessitat d’enregistrament de la jornada laboral dels treballadors a efectes de garantir el compliment dels seus límits.

En aquest sentit, les empreses hauran de garantir el registre diari de la jornada laboral documentant aquest registre i conservant durant 4 anys la informació, que haurà d’estar a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

L’incompliment de la normativa del registre de la jornada laboral pot ser constitutiva d’una infracció greu en matèria de relacions laborals, segons allò disposat a l’apartat 5 de l’article 7 del Text Refós sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Real Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.