27/5/2019
Assessoría Jurídica Informa

 Seguiment problematica del nom de grau d'enginyer d'edificació

Nova sentencia del TS que declara ajustada a dret l'aplicació retroactiva del nom del  grau de ciències i tecnologies de l'edificació de la  UPC i de la  URL per als titulats que s'havien matriculat del grau amb el nom inicial d'enginyer d'edificació.

Antecedents

A partir del curs 2009-2010, totes les Universitats espanyoles, públiques i privades, que imparteixen els estudis que habiliten per a l'exercici de la professió regulada de l’arquitectura tècnica, van adaptar-se a l’Espai Europeu d’Educació Superior i van començar a impartir el grau amb el nom d'enginyer d'edificació.

Lamentablement, com a conseqüència dels recursos interposats per altres col·lectius professionals de l’àmbit de l’enginyeria i malgrat la intensa defensa realitzada des de l’organització col·legial de l’arquitectura tècnica (a nivell de Tribunals Superiors de Justícia de les CCAA, del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional i fins i tot del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg), es van anar dictant sentències judicials que van anul·lar la denominació d'enginyer d'edificació de la normativa específica que regula el grau i de les Universitats el títol de les quals va ser recorregut. Així, la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem ha considerat que el nom d’enginyer d’edificació és genèric, no facilita, sinó que més aviat dificulta la identificació de la professió per a la qual habilita, i condueix a error i confusió sobre els seus efectes professionals a la ciutadania, que no relaciona aquest títol amb la professió regulada d’aparellador o arquitecte tècnic.

No obstant, segons el mateix Tribunal Suprem i segons criteri del propi Ministeri d'Educació, cada sentència només afecta exclusivament a la denominació del grau de la concreta Universitat recorreguda i l'anul·lació del nom no pot aplicar-se amb efectes retroactius. És a dir, que les sentències que anul·len el nom del grau d'una determinada Universitat només afecten els títols obtinguts amb posterioritat a aquelles, però no als dels estudiants que ja haguessin obtingut la titulació, que conserven el nom.

Per una altra banda, també mantenen la denominació algunes Universitats que no van ser objecte de recurs: Actualment, la Universitat Europea de Madrid, la Universitat de Castilla-La Mancha, la Universitat Politècnica de Cartagena i la Universitat Catòlica San Antonio de Murcia.

A Catalunya la situació encara ha estat més complicada, atès que les Universitats (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Ramon Llull/La Salle, Universitat Pompeu Fabra/Elisava, Universitat de Girona i Universitat de Lleida) van iniciar la impartició dels estudis de grau  d’enginyer d'edificació a partir del curs 2009-2010, però sense haver completat el procediment legalment establert. En concret, una vegada publicada l'Ordre autonòmica que aprovava la implantació dels estudis, es van trobar amb la negativa del Ministeri d'Educació a dictar l'Acord del Consell de Ministres que declara l'oficialitat dels títols i aquests no van arribar a publicar-se en el BOE ni a accedir al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). Per aquest motiu i per poder expedir els títols als estudiants que ja havien superat els estudis, les Universitat van optar per procedir a canviar el nom: la UPC, la URL/La Salle i la UPF/Elisava, pel de grau en ciències i tecnologies de l'edificació, i la UdG i la UdL, pel de grau en arquitectura tècnica, i a aplicar-lo amb efectes retroactius des de l’inici de la impartició dels estudis.

Això, ha suposat que als titulats afectats se’ls atorgui el grau amb la nova denominació de la Universitat respectiva, en lloc de la denominació inicial de grau en enginyer d’edificació.


Resum d’accions desenvolupades pel Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya per resoldre aquesta problemática

El recolzament i el posicionament del grau que habilita per a l’exercici de la professió de l’arquitectura tècnica en el nou Espai Europeu d’Educació Superior, la defensa de la denominació d’enginyer d’edificació, així com el suport als arquitectes tècnics que han volgut retitular-se, ha estat un dels eixos prioritaris i estratègics de l’actuació dels Col·legis catalans i del Consell, atès que sempre s’ha considerat fermament que el reconeixement a nivell acadèmic de la titulació va íntimament lligat al posicionament de la professió i al seu rellançament per garantir el seu futur.

Des de l’inici d’aquesta situació i fins a l’actualitat, la resolució de la problemàtica del nom del grau ha estat una de les accions prioritàries dels Col·legis catalans i del Consell d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i s’han desenvolupat les màximes actuacions oportunes en defensa del títol i de la professió, així com dels interessos generals del col·lectiu professional i dels afectats:

 1. Gestions institucionals amb les Universitats, la Secretaria d’Universitats de la Generalitat i el Ministeri d’Educació de l’Estat

  Des de finals de 2012 i fins a l’actualitat, des dels Col·legis catalans i des del Consell s’han realitzat innumerables gestions, converses i reunions amb els directors de les Escoles Universitàries, amb la Conferencia de Directores de Escuelas que imparten en España los estudios de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación (CODATIE), amb els rectorats de la UPC, la URL/La Salle, la UPF/Elisava, la UdG i la UdL, amb el director general i el secretari d’Universitats de la Generalitat i amb el Ministeri d’Educació per intentar resoldre per la via administrativa la problemàtica respecte a la denominació del nom del grau d’enginyer d’edificació a Catalunya.

  La pretensió ha estat la de treballar conjuntament amb la finalitat, per una banda, de possibilitar que es pogués emetre el títol de graduat en enginyeria d’edificació a favor dels estudiants i retitulats que es van matricular i van obtenir aquesta titulació i, per una altra banda, que s’establís un nom adequat i únic per a aquest grau almenys a les Universitats catalanes, que permetés mantenir el seu prestigi i reconeixement a nivell acadèmic i professional.

  Aquest segon objectiu es va aconseguir amb la signatura el 12 de maig de 2015 d’un acord entre les Universitats catalanes i el Consell, davant la Secretaria d’Universitats, del nou nom consensuat de grau en arquitectura tècnica i edificació, per implantar-lo de forma immediata, i superar la dispersió de denominacions provocada per la decisió de modificar el nom inicial de grau en enginyeria d’edificació, que no havia arribat a ser oficial, pels de grau en ciències i tecnologies de l'edificació o grau en arquitectura tècnica.

  Així mateix, es va continuar treballant en tots els àmbits possibles per intentar aconseguir que el Ministeri d’Educació instés el Consell de Ministres perquè dictés l’Acord pendent, que permetés que el nom inicial d’enginyer d’edificació accedís al RUCT, de manera “transitòria” o acotada en el temps, per poder emetre els títols amb aquest nom a favor dels que ja els havien cursat i obtingut amb anterioritat a la data d’efectes (que consta en el RUCT) del canvi de nom de cada Universitat, respectivament.

 2. Interposició per part del Consell de recursos contenciosos administratius, en defensa d’un nom adequat de la titulació i de l’anul·lació de l’aplicació retroactiva de la modificació de la denominació adoptada per les Universitats.

  Paral·lelament a les gestions institucionals, des del Consell es va seguir la via judicial pertinent, interposant-se  tots  els  recursos contenciosos-administratius que procedien, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i davant el Tribunal Suprem, bàsicament, amb la pretensió i l’objectiu d’evitar l’aplicació retroactiva del canvi de nom del grau des de la data d’implantació dels estudis, defensant els interessos generals dels graduats afectats, a qui se’ls ha privat dels títols dels quals es van matricular i que van obtenir, i que es veuen discriminats injustificadament respecte als estudiants d’altres Universitats espanyoles, que fins i tot amb sentencia judicial que anul·la la denominació han vist reconegut judicialment el seu dret a obtenir el títol cursat.

  Malauradament, les sentencies que s’han obtingut no han resultat favorables a aquestes pretensions. Amb l’última sentencia del Tribunal Suprem que ha declarat ajustada a dret l’aplicació retroactiva del nom de grau en ciències i tecnologies de l’edificació de la UPC i de la URL/La Salle, entenent que, sense perjudici de la preferència pel nom inicial d’enginyer d’edificació, el canvi de denominació que s’ha produït no suposa cap restricció ni perjudici als afectats, atès que no té incidència en els estudis cursats ni en la capacitació tècnica dels titulats, en principi, s’han esgotat les accions judicials a l’abast dels Col·legis catalans i del Consell.

   

  Universitat Politècnica de Catalunya

   

   

   

   

   

  Recurs 8/2013 davant el TSJC

  contra l’Ordre autonòmica que aprova

  la modificació del nom del grau

   (UPC+URL),

  amb efectes des de la seva impartició

   

   

  Sentència ferma del TS de 25/3/19 que desestima el recurs de cassació interposat contra la sentència del TSJC de 22/4/16 (declara ajustada a dret l’aplicació retroactiva del nom de grau de ciències i tecnologies de l’edificació)

   

  Recurs 144/2013 davant el TS

  contra l’Acord del Consell de Ministres que estableix el caràcter oficial del grau  (UPC+URL) i la seva inscripció al RUCT

   

   

  Sentència ferma del TS de 3/3/15 que desestima el recurs (declara adequat el nom de ciències i tecnologies de l’edificació i no es pronuncia sobre

  la seva aplicació retroactiva)

   

  Universitat Ramon Llull/La Salle

   

  Universitat de Lleida

   

  Recurs 292/2014 davant el TSJC

  contra l’Ordre autonòmica que aprova

  la modificació del nom del grau (UdG+UdL),

  amb efectes des de la seva impartició

   

   

   

  Recurs desistit atesa STS de 25/3/19,

  per evitar pronunciament segur desfavorable en el mateix sentit i condemna en costes

   

   

   

   

   

  Recurs 367/2013 davant el TS

  contra l’Acord del Consell de Ministres que estableix el caràcter oficial del grau (UdL) i la seva inscripció al RUCT

   

  Sentència ferma del TS de 17/2/15 que desestima el recurs (no es pronuncia sobre l’aplicació retroactiva del canvi de nom)

   

  Universitat de Girona

   

  Recurs 591/2014 davant el TS

  contra l’Acord del Consell de Ministres que estableix el caràcter oficial del grau (UdG) i la seva inscripció al RUCT

   

  Recurs desistit, atesa STS de 17/2/15, per evitar condemna en costes, sense renunciar a continuar defensant pretensions davant el TSJC

   

  Universitat Pompeu Fabra/Elisava

   

  Recurs 413/2014 davant el TSJC

  contra l’Ordre autonòmica que aprova

  la modificació del nom del grau

   (UPF),

  amb efectes des de la seva impartició

   

   

  Recurs desistit per manca de titulats afectats pel canvi de denominació del grau

   

   

  Recurs 958/2014 davant el TS

  contra l’Acord del Consell de Ministres que estableix el caràcter oficial del grau (UPF) i la seva inscripció al RUCT

   

  Recurs desistit, atesa STS de 3/3/15, per evitar consolidació jurisprudència quant al nom de ciències i tecnologies de l’edificació i condemna en costes, sense renunciar a continuar defensant pretensions davant el TSJC

 3. Col·laboració amb l’ASAT i suport a les accions dels col·legiats afectats

  Igualment, des dels Col·legis catalans i des del Consell s’han mantingut contactes amb els delegats dels estudiants universitaris i amb l’Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Edificación (ASAT), per col·laborar i coordinar les accions respectives i per consensuar accions conjuntes en defensa del grau i per resoldre la problemàtica de la seva denominació.

  Així mateix, des dels Col·legis i dels del Consell s’han atès de forma permanent els col·legiats afectats i s’ha ofert el suport institucional que s’ha estimat oportú a les seves accions individuals.

 4. Altres actuacions col·legials

  Finalment, des dels Col·legis catalans i des del Consell, s’ha estat en contacte i s’ha col·laborat amb els Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Alacant i de Zaragoza, els quals tenen la mateixa problemàtica pel que fa als graus de les Universitats respectives d’Alacant i Zaragoza.

  Lamentablement, tampoc han sigut favorables les resolucions que ens consten dels recursos interposats per Col·legi d’Alacant:

   

  Universitat d’Alacant

   

  Recurs 224/2014 davant el TS

  contra l’Acord del Consell de Ministres que estableix el caràcter oficial del grau (UdA) i la seva inscripció al RUCT

   

  Sentència ferma del TS de 28/4/16 que desestima el recurs

Accions particulars dels graduats afectats

 1. Accions judicials

  Particularment i en alguns casos de forma agrupada, per part d’alguns graduats afectats per aquesta problemàtica també s’han interposat recursos administratius i judicials, en aquest cas contra les Universitats corresponents, en exigència del títol de grau d’enginyer d’edificació del qual es van matricular, que van cursar i que van superar.

  Fins ara, totes les sentències, de les quals des dels Col·legis i des del Consell hem tingut coneixement, han sigut desfavorables a les pretensions dels demandants afectats. Així, ens consten: 

   

  Universitat de Girona

   

   Recurs 218/2014 davant el Tribunal Contenciós-Administratiu 1 de Girona

  interposat per 47 titulats afectats

   

   

  Sentència de 27/2/17 que desestima el recurs (no consta que s’hagi apel·lat)

   

  Universitat de Lleida

   Recurs 681/2013 davant el Tribunal Contenciós-Administratiu 1 de Lleida

  interposat en representació de l’estudiantat de la UdL (més de 40 titulats afectats) 

   

  Sentència de 18/5/15 que desestima el recurs (no consta que s’hagi apel·lat)

   

   Recurs 704/2013 davant el Tribunal Contenciós-Administratiu 1 de Lleida

  interposat per 16 titulats afectats 

   

  Sentència de 28/12/15 que desestima el recurs (no consta que s’hagi apel·lat)

   

    

   

  Universitat d’Alacant

   

  Recurs 609/2014 davant el Tribunal Contenciós-Administratiu 1 d’Alacant

  interposat per 61 titulats afectats

   

   

  Sentència de 30/12/15 que desestima el recurs, confirmada per la sentencia de 6/3/18 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (no consta que s’hagi recorregut en cassació)

 2. Creació Associació d’Afectats pel Canvi de Denominació en les Titulacions d’Enginyeria d’Edificació (ACDTIE)

  Més recentment, el 2017, un grup d’afectats (inicialment col·legiats del CAATEEB) ha constituït aquesta associació, amb la finalitat d’intentar noves vies per resoldre la problemàtica. Entre d’altres, ha presentat una queixa davant del Defensor del Pueblo i també està explorant la possibilitat de traslladar la qüestió a la Unió Europea.


Document actualitzat a maig de 2019