30/3/2022
Assessoria Jurídica informa

 Sentències molt importants per a la professió de l'arquitectura tècnica

El Tribunal Suprem torna a ratificar les competències exclusives dels arquitectes tècnics i dels arquitectes per emetre ITEs d’edificis residencials i certificats d’habitabilitat

​​​​​​​​​​

El Tribunal Suprem ha dictat una nova sentència de data 14 de març de 2022, que, raticant el criteri de les 2 sentències també recents, de 13 de desembre de 2021 i de 18 de gener de 2022​,  confirma que els arquitectes tècnics/ques i els arquitectes són els únics professionals competents per emetre informes d'inspecció tècnica d'edificis (ITE) i informes d'avaluació d'edificis residencials, així com certificats d'habitabilitat de segona ocupació (CHHU) i altres informes tècnics d'habitatges i d'edificis d'ús residencial. 

Amb aquestes 3 noves sentències, es ratifica la postura del Tribunal Suprem en aquesta qüestió (ja consolidada per les sentències anterios de dates 9 de desembre de 2014 i de 25 de novembre de 2015), i es reforça aquest posicionament, fins i tot aplicant els criteris liberalitzadors imposats per la Llei de garantia de la unitat de mercat de 2015, que només permet que s'estableixin reserves per a exercir una activitat si estan justificades per alguna raó imperiosa d'interès general i són necessàries i proporcionades. 

Així, el Tribunal Suprem estén la reserva d'activitat d'arquitectes i arquitectes tècnics/ques per projectar i dirigir els edificis d'habitatges, regulada per la Llei d'ordenació de l'edificació (LOE), a l'emissió d'ITE i CHHU, perquè considera que la construcció i la conservació i el manteniment són activitats vinculades, i que per poder avaluar l'estat de conservació d'un edifici i les mesures correctores que necessita, cal disposar de la formació i els coneixements per projectar i dirigir l'edifici de què es tracti. I que estan acreditades les raons d'interès general com són la protecció i garantia de la seguretat dels edificis en interès de les persones usuàries i de tercers.

D'aquesta manera es tanquen les pretensions dels enginyers i enginyers tècnics, que no disposen de la formació i el coneixement en edificis d'habitatges, i que, per tant, no poden projectar-los ni dirigir-los, d'acord amb la LOE, i tampoc poden emetre ITE, CHHU ni actuacions anàlogues en edificis residencials. 

Des de l'Assessoria Jurídica del CAATEEB, la del Consell català i la del CGATE continuarem treballant per a la defensa i els interessos de la professió de l'arquitectura tècnica.