Actualitat Assessoria Jurídica 

En aquesta secció, trobareu informacions i novetats relacionades amb l’Àrea Jurídica, i podreu consultar amb més detall tota la informació referent a aquests temes.
 
21/02/18
Nova llei de contractació administrativa: la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
16/01/18
Consulteu les novetats que afecten els arquitectes tècnics que treballin per compta pròpia
12/05/17
Assemblea General Ordinària i Extraordinària de mutualistes de MUSAAT 2017, que tindrà lloc a la seu de la seva Entitat a Madrid el proper 22 de juny
27/09/16
Obligació dels professionals i de les empreses de relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, a partir del 2 d’octubre de 2016
31/05/16
El CAATEEB implanta el nou sistema d’emissió digital de certificats de col·legiació i d’habilitació professional, de forma immediata i amb més garanties de la seva autenticitat
22/12/15
El Tribunal Suprem declara la fermesa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va confirmar que els enginyers tècnics industrials no són competents per fer ITEs d'habitatges.
20/11/15
Ara que es reactiva el sector de la construcció, hem preparat un document amb recomanacions pràctiques, per a la direcció facultativa, sobre què fer en cas de reprendre una obra que en el seu dia va quedar paralitzada.
16/10/15
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara que els enginyers de camins, canals i ports no són competents per emetre informes de la ITE d’edificis d’habitatges
06/10/15
Publicada la Resolució per la qual es determina la correspondència del títol d'arquitecte tècnic al nivell 2 (grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.
13/07/15
Rebaixa de les retencions d’IRPF en les factures que emeten els professionals lliberals a partir del 12 de juliol de 2015
07/01/15
El percentatge de retenció de l'IRPF dels professionals liberals serà del 19% a partir de l'1 de gener de 2015
01/12/14
Aprovat el RD 967/2014 (publicat en el BOE de 22/11/14)
14/10/14
Inspecció de Treball està enviant requeriments de forma aleatòria a alguns professionals tècnics liberals no adscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
19/05/14
Amb motiu de la celebració de l'Assemblea General Ordinària de Musaat, s'inicia la recollida de delegacions de vot.
29/04/14
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía dicta una resolució en què es reconeixen les atribucions dels aparelladors i arquitectes tècnics per a emetre els informes preceptius en els expedients de tramitació de llicències municipals.
21/01/14
L'Agència Tributària ha comunicat a tots els professionals liberals la novetat fiscal de l'obligatorietat de presentar les declaracions informatives en format electrònic, en aplicació de l'Ordre Ministerial HAP/2194/2013
13/01/14
A partir de l'1 de gener de 2014, les empreses o professionals podran acollir-se al Règim especial del criteri de caixa que implica la possibilitat d'ingressar l'IVA repercutit en el trimestre en què es cobri la factura.
13/11/13
Publicat en el BOE la llei de suport als emprenedors
01/10/13
A partir de l’entrada en vigor del RD d’Eficiència Energètica, els professionals que realitzen aquest treball han de ser conscients de la responsabilitat que comporta i tenir-lo cobert amb una pòlissa d’assegurança.
17/09/13
Tots els professionals liberals, ja siguin persones físiques o jurídiques (autònoms o societats), han de disposar del fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia segons el model oficial regulat
31/07/13
El Consell de Col·legis d'Aparelladors i el COAC han presentat un escrit a l'ICAEN on es manfiesta el rebuig i oposició davant la relació de tècnics habilitats per emtetre els certificats d'eficiència energètica.
25/06/13
El passat dia 11 de juny va tenir lloc la Jornada de responsabilitat civil professional en l'àmbit de l'Enginyeria, Arquitectura i Tècnica, organitzada per l'Associació Sectorial de la Intercol·legial.
21/09/12
Importants canvis en les condicions de la PREMAAT per adaptar-se a la Llei.
31/08/12
En data 4 d’agost ha estat publicat al BOE el Reial Decret pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari als efectes de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec als fons públics, a travès del Sistema Nacional de Salut.
20/03/12
Novetats fiscals introduïdes pel que fa al Model 347 d'Hisenda, i a l'inici de les notificacions via Internet a alguns contribuents, entre els quals hi ha les societats professionals.
05/09/11
El 2 d’agost es va publicar la nova Llei que permet compatibilitzar la percepció de la pensió de jubilació de la Seguretat Social amb l’exercici d’activitats per compte propi.
06/08/10
En data 6 d'agost de 2010, s'ha publicat al BOE el Reial Decret sobre visat col·legial obligatori que, d'acord amb les prescripcions introduïdes per la Llei Òmnibus, modificarà la regulació del visat de treballs professionals.
19/01/10
L'Assessoria Jurídica del Col·legi ha preparat un resum sobre les principals novetats de l'anomenada Llei Òmnibus, que va entrar en vigor el passat 27 de desembre, en el marc de la transposició de la Directiva de Serveis europea.
27/12/09
Novetats que introdueix la Llei Òmnibus a la Llei de societats professionals.
01/12/09
L'Assessoria Jurídica del CAATEEB ha elaborat un document amb les recomanacions bàsiques a tenir en compte per part dels tècnics en el cas d'una paralització de l'obra
01/12/09
S'ha publicat en el BOE del 24/11/09 l’anomenada “Llei paraigües” o “Llei horitzontal”, que transposa la Directiva europea de Serveis, per garantir un autèntic mercat lliure de serveis en tota la UE.
08/03/09
El 5 de març de 2009 va entrar en vigor el Real Decret 197/2009 de 23 de febrer d’àmbit estatal, que desenvolupa la Llei 20/2007 d’onze de juliol de l’Estatut del Treballador Autònom (ETA).