10/11/2020
Crisi COVID-19

 Ajut per a arquitectes tècnics liberals afilats al RETA o a PREMAAT per fer front a les conseqüències de la COVID

La Generalitat  ha aprovat un ajut de 2.000€ per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels treballadors autònoms, tant si estan afiliats al RETA com si estan a afiliats a la PREMAAT, per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Exhaurida la dotació pressupostària!

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un ajut extraordinari i puntual d’import fix de 2.000€, per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels treballadors autònoms, individuals o que formin part de microempreses, tant si estan afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o si estan a afiliats a mutualitats alternatives (a la PREMAAT en el cas dels professionals de l’arquitectura tècnica), per fer front a les conseqüències de la COVID-19. 

Aquesta mesura arriba després de les intenses gestions realitzades des del CAATEEB i el Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya, junt amb altres col·legis de l’àmbit tècnic i l’Associació Intercol·legial catalana, tant a nivell de la Generalitat, com del Govern estatal (en aquest cas, junt amb el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España  i la mateixa PREMAAT), per aconseguir mesures de suport per a tots els professionals liberals i els despatxos professionals, incloent-hi expressament els afiliats a mutualitats alternatives, així com per facilitar el manteniment de l’activitat i la reactivació econòmica, en la situació de crisi per la COVID-19.

Aquest ajut s’ha inclòs en el Decret Llei 39/2020 i, posteriorment, s'ha dictat la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'aquest ajut 

Característiques de l’ajut:

Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?

  • Els arquitectes tècnics autònoms, que exerceixin l’activitat de forma individual, afiliats al RETA o a la PREMAAT. En el cas que tinguin persones contractades laboralment i/o treballadors autònoms col·laboradors, no poden excedir de 6 (incloent el professional titular que sol·licita l’ajut), prenent com a referent la mitjana de 2019.
  • Els arquitectes tècnics autònoms, que hagin constituït una empresa, societat o cooperativa per exercir l’activitat, afiliats al RETA o la PREMAAT. La societat pot ser unipersonal o com a màxim de 3 socis (mitjana en 2019) i els socis i les persones contractades laboralment no poden excedir de 6, prenent com a referent la mitjana de 2019.

Quins requisits i obligacions s’han de complir?

  • El sol·licitant haurà de tenir una base imposable en l’última declaració de renda de com a màxim 35.000€ en el cas de tributació individual, o del mateix import en cas de tributació conjunta (en relació amb la part de la base imposable que correspon al sol·licitant).
  • Que el rendiment net de l’activitat professional corresponent als 3 primers trimestres de 2020 no superi els 13.125€. Aquest rendiment net serà el que consti, amb caràcter general, en les declaracions trimestrals d’IRPF (model 130); en el cas que no s’estigui obligat a presentar el model 130, es podrà justificar el rendiment net mitjançant documents probatoris equivalents. ). Si l’alta de l’activitat ha sigut posterior a l’1 de gener de 2020, l’import màxim del rendiment net serà el prorrateig respecte a 13.125€.
  • Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
  • Estar d'alta en el RETA o en la PREMAAT de manera ininterrompuda des d'abans de l'1 d'octubre de 2020 i, com a mínim, fins al 31 de desembre de 2020.
  •  La resta de requisits generals establerts en la convocatòria de l’ajut.

Quina és la quantia de l’ajut?

  •   L'ajut és d'un import fix de 2.000€.

Quin és el termini per sol·licitar l'ajut?

  • L'ajut es pot sol·licitar a partir del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària. Les sol·licitud es resoldran per ordre cronològic de presentació.

Com s’ha de tramitar l’ajut?


Podeu obtenir més informació consultant el web de la Generalitat  i l'apartat de Preguntes freqüents 

Si teniu dubtes, també podeu contactar amb la Corredoria i/o amb l’Assessoria Juridica del CAATEEB.