27/10/2020
Assessoria Jurídica

 Nou estat d'alarma. Com afecta a l'exercici professional?

La publicació per part del Govern central del Reial Decret que torna a decretar l'estat d'alarma així com la resolució de la Generalitat que el complementa, tenen afectacions en l'àmbit laboral, professional i empresarial.

El 25 d’octubre passat el Govern espanyol ha dictat i publicat un nou Real Decret que torna a declarar l’estat d’alarma a tot l’estat, fins al 9 de novembre de moment, per contenir la propagació de la COVID-19. BOE 282, de 25 d'octubre de 2020.  Igualment, el Govern de la Generalitat ha dictat i publicat, el mateix dia 25, una Resolució que el complementa i l’ajusta amb efectes a Catalunya, a partir d’aquesta data de publicació). DOGC 8254, de 25 d'octubre de 2020.

Les afectacions d’aquestes normatives en l’àmbit laboral, professional i empresarial i que, per tant,  afecten l’exercici de l’arquitectura técnica són les següents:

  • Tancament d’activitats de serveis: L’horari d’obertura de les activitats de serveis no pot superar les 21:00h, per la qual cosa, els despatxos hauran de tancar abans d’aquesta hora.
  • Confinament nocturn: A Catalunya, resten prohibits tots els desplaçaments i circulació per les vies públiques entre les 22:00h i les 6:00h. Es prioritza el teletreball i només es podran realitzar, dintre d’aquesta franja horària, les funcions pròpies del lloc de treball o de l’activitat professional o activitats per causes de força major o altres situacions de necessitat justificades.
  • Desplaçaments per anar i tornar de la feina: S’exclou igualment de la prohibició de circulació, el retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses i,  per analogía, el desplaçament de casa a la feina.
  • L’Incompliment d’aquestes mesures és objecte de règim sancionador i pot comportar sancions.
  • Necessitat de portar el justificant documental, per acreditar la realització d’activitats laborals i professionals en horari restringit. Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquestes normes.

La Generalitat ha preparat un certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19.