26/3/2020
Actualitat

 Recomanacions per als coordinadors de seguretat i salut i per a la direcció facultativa d'obres amb motiu del COVID-19

Recomanacions del CAATEEB  per als coordinadors de seguretat i salut i per la direcció facultativa de les obres davant l'emergència provocada pel COVID-19.

Davant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, a partir del Reial Decret 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma emanat del Govern Espanyol i mentre no s’estableixen altres disposicions especifiques complementàries per part de l’Autoritat Laboral, es fa necessari oferir unes recomanacions que concretin l’actuació dels coordinadors de seguretat i salut i de la direcció facultativa de les obres que es trobin en execució en aquest moment.

En aquest sentit i de forma prèvia i general, des del CAATEEB instem als promotors/constructors i als contractista la paralització de les obres en què, per la seva tipologia, organització i condicions de treball, no es pugui garantir la seguretat i salut dels treballadors i de la resta de persones que hi intervenen, en relació amb la situació d’emergència, greu i excepcional, derivada del COVID-19.

Així mateix, des del CAATEEB instarem a l’Autoritat Laboral, a través del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, perquè dicti les ordres imprescindibles i/o ordeni la paralització de les obres de construcció, durant la situació de l’estat d’alarma.

Les recomanacions per als coordinadors de seguretat i salut i per la direcció facultativa de les obres són les següents:

 • Ni el RD que estableix l’estat d’alarma ni cap autoritat competent, per ara, han ordenat expressament la paralització de les obres de construcció. Per tant, la decisió de mantenir obertes o no les obres que es trobin en curs correspon als promotors/constructors o als contractistes de cada una de les obres, com a titulars i responsables del centre de treball que constitueix cada obra de construcció.
 • Amb caràcter principal, la garantia de la seguretat i salut dels treballadors és una qüestió de prevenció de riscos laborals que correspon a cadascuna de les empreses, en aquest cas, a la promotora/constructora, els contractistes i els subcontractistes de cada obra, amb els seus serveis de prevenció propis o aliens preceptius.
 • En la situació actual, d’acord amb el RD de l’estat d’alarma i les indicacions generals que s’estan traslladant oficialment de manera general, bàsicament per part del Ministeri de Sanitat, els contractistes que no paralitzin les obres han d’adoptar les mesures que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors i personal que hi treballin i evitar la propagació del virus, i almenys les següents:
  • Garantir la distancia mínima de seguretat entre treballadors i personal de 2m.
  • Evitar aglomeracions o agrupacions dels treballadors que suposin un contacte entre ells, tant en l’obra com en qualsevol dependència o instal·lació d’aquesta.
  • Establir els protocols de protecció dels treballadors i personal de l’obra, i els controls de mesura de la temperatura personal a l’entrada de l’obra.
  • En el cas que es constati qualsevol indici que algun treballador o personal de l’obra presenta símptomes de la malaltia, s’haurà de seguir estrictament el protocol sanitari establert comunicant-ho a tots els contractistes, subcontratistes, autònoms i a la direcció facultativa que hagin pogut estar a l’obra durant els 15 últims dies.
  • Els contractistes, en el seu cas, adaptaran o ampliaran el pla de seguretat i salut, incorporant els canvis organitzatius i de qualsevol altre tipus, per fer efectives aquestes mesures i qualsevol altres que calgui implantar en les obres.
 • En el cas que el contractista no paralitzi l’obra, el coordinador de seguretat i salut o qualsevol altra persona integrada en la direcció facultativa de l’obra que detecti qualsevol incompliment de les anteriors mesures haurà de:
  • Advertir de l’incompliment al contractista, deixant-ne constància en el Llibre d’Incidències.
  • En el cas que es reiteri l’incompliment, es farà constar en el Llibre d’Incidències la reiteració i es comunicarà a la Inspecció de Treball.
  • Si l’incompliment de les mesures suposa un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, s’ordenarà la paralització total o parcial de l’obra, comunicant-ho als contractistes i subcontractistes i a la Inspecció de Treball.
 • Cal recordar que els propis treballadors i la resta de persones que intervenen en una obra (incloent la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut), a nivell personal, també estan obligats a complir les prescripcions del RD de l’estat d’alerta i la resta d’indicacions generals oficials, en particular, la de respectar la distància mínima de seguretat amb altres persones d’2m i, en el cas que el desplaçament al lloc de treball sigui per mitjans privats, hauran de fer-ho de forma individual.
 • Finalment, cal recordar que els treballadors, d’acord amb l’article 21.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals, tenen el dret d’abandonar el lloc de treball si consideren que l’activitat comporta un risc greu per a la seva vida o per a la seva salut. Igualment tenen el mateix dret, de conformitat amb l’article 8.7 de la Llei del treballador autònom, els treballadors autònoms i la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut de les obres, en el cas que siguin liberals.
 • En el cas que es paralitzin les obres, convé deixar constància d’aquesta paralització, així com de les indicacions tècniques de la direcció facultativa i del coordinador de seguretat i salut, per preservar l’obra i les partides executades, així com per implantar i mantenir les mesures de seguretat per evitar riscos i accidents mentre duri la paralització, en particular, assegurar el tancament de l’obra per evitar qualsevol accés de terceres persones. En el web del CAATEEB trobareu recomanacions generals en cas de paralització d’obres i model d’acta de paralització

Continuarem fent seguiment de la situació del coronavirus i, en el seu cas, actualitzarem i adaptarem aquestes recomanacions. També us informem que aquestes recomanacions estan en consonància amb les que s’han consensuat conjuntament entre el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España i el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España .

Us recordem que des de l’Assessoria Jurídica del CAATEEB seguim a disposició de tots els col·legiats per atendre de forma personalitzada qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta qüestió. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes, a través del tel. del CAATEEB (93 240 20 60, ext. 5), per correu electrònic assessoriajuridica@apabcn.cat o per l’oficina virtual.

Document actualitzat a 26/03/2020