31/7/2013
Certificació energètica

 Sol·licitud a l'ICAEN de rectificació del Registre de tècnics competents per emetre els certificats d'eficiència energètica

El Consell de Col·legis d'Aparelladors i el COAC han presentat un escrit a l'ICAEN on es manfiesta el rebuig i oposició davant la relació de tècnics habilitats per emtetre els certificats d'eficiència energètica.
 

L’article 1, apartat número 3, lletra p), del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, defineix el ”tècnic competent” per subscriure els certificats d’eficiència energètica.

Així, en aquest precepte s’estableix que els únics tècnics competents per emetre aquests certificats són els que estan en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació o per a la realització de projectes de les seves  instal·lacions tèrmiques, segons allò establert a la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació (LOE). Això sense perjudici que en un futur s’aprovi, previs els tràmits legals preceptius que corresponguin, l’Ordre Ministerial prevista a la Disposició addicional quarta del propi RD, que determini la competència d’altres tècnics habilitats que hagin acreditat la qualificació professional necessària per subscriure els certificats d’eficiència energètica dels edificis.

D'aquesta manera, el RD es remet a la LOE per determinar quins són els tècnics competents per emetre els certificats d’eficiència energètica dels edificis. I la LOE determina les competències en matèria d'edificació en funció de l’ús de l’edifici, conforme als grups i tipus d’obres recollits a l’article 2 de la pròpia Llei, de conformitat amb les respectives especialitats i competències específiques dels professionals. En aquest sentit, quan el certificat d'eficiència energètica sigui d'un edifici d'habitatges els únics tècnics competents són els arquitectes i els arquitectes tècnics.

Malgrat això, l’ICAEN ha anat ampliant progressivament la relació de tècnics habilitats per dur a terme la certificació energètica d’edificis que es conté el “Registre de tècnics certificadors” del seu web, incloent-hi, a més d’arquitectes i arquitectes tècnics, diverses enginyeries, sense cap matisació respecte a les competències de cada titulat en funció de l'ús de l'edifici i la seva especialitat respectiva.

Davant d'aquesta situació, que genera confusió que genera confusió entre els ciutadans i inseguretat jurídica entre els propis professionals, el Consell del Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, junt amb el COAC, ha presentat un escrit a l'ICAEN pel qual es manifesta el rebuig i oposició davant la relació de tècnics habilitats que consta en el seu web i es demana la rectificació immediata d’aquesta informació.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat que es produeixi sobre aquest tema.