Servei de gestió

L'Àrea Jurídica us ofereix els seus serveis de gestió en l'àmbit de la reclamació amistosa d'honoraris, defensa d'atribucions professionals, emissió de certificats i avals de Gisa.

Reclamació amistosa d’honoraris

Gestió de la reclamació amistosa d'honoraris professionals.

Imprès de sol·licitud

Informes d'atribucions

Mitjançant aquest servei es facilita suport documental per acreditar davant de l'administració les competències professionals (informes jurídics, jurisprudencia, certificats, etc). L'emissió d'aquest informe requereix que ens feu arribar el número de visat col.legial, la memoria del treball, o en el seu cas la descripció detallada de la feina objecte de la defensa.

Si aquest servei es demana abans de visar el treball professional, tindrà un cost de 110,11€, que seràn retornats en cas que posteriorment es visi la intervenció.

Les sol·licituds es presentaran per fax, al número 93 240 23 57, o bé per correu electrònic a l’adreça assessoriajuridica@apabcn.cat, o presencialment a qualsevol de les seus del CAATEEB.

 

Certificat històric de treballs visat

Atès el gran increment de sol·licituds de certificats de treballs visats, s’ha establert un procediment estàndard per tal de donar-hi curs.

Les dades de visats contingudes al certificat estaran predefinides, essent les següents: data, número de visat, tipus d’intervenció, tipus d’obra, PEM, emplaçament i municipi. L’expedició d’aquests certificats serà gratuïta per a col·legiats; i per a no col·legiats tindrà un cost de 58,85 € (IVA inclòs), que s’hauran d’abonar en el moment de la sol·licitud. Amb caràcter general, el termini de tramitació serà d’una setmana, des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, el certificat estarà a disposició del sol·licitant a la recepció de la seu del CAATEEB a Barcelona.

En el cas que el certificat sol·licitat contingui altres dades no predefinides, o es refereixi a visats relatius a un període anterior a 15 anys, el termini de tramitació pot ser superior a una setmana i el seu cost és de 110,11€ per a no col·legiats.

Les sol·licituds es presentaran per fax, al número 93 240 23 57, o bé per correu electrònic a l’adreça assessoriajuridica@apabcn.cat, o presencialment a qualsevol de les seus del CAATEEB.

Imprès de sol·licitud

Obtenció de Certificats d’habilitació professional i col·legiació

A partir d’ara, els col·legiats podran obtenir directament, a través de l’oficina virtual del CAATEEB, el certificat acreditatiu de la seva col·legiació i, en el cas que siguin exercents, el certificat acreditatiu de la seva habilitació professional.

Ambdós certificats es podran obtenir digitalment de forma immediata, de manera que s’eviten els desplaçaments a les oficines del CAATEEB, tot i que també es podran continuar demanant presencialment i amb lliurament immediat a la seu del CAATEEB de Barcelona o a qualsevol de les Delegacions col·legials.

A més, els certificats incorporen un codi QR i una adreça electrònica URL, amb una clau d’accés, que permet comprovar la seva autenticitat, evitant manipulacions i falsejaments. Així els col·legiats podran imprimir en paper els certificats o remetre’ls per mitjans electrònics a l’Administració pública o a altres persones o entitats davant les quals s’hagi de fer valer, i aquestes podran comprovar la seva autenticitat i vigència consultant en el repositori col·legial.

Els certificats mantenen l’actual validesa de 3 mesos, des de la data de la seva emissió, mentre no es modifiquin les circumstàncies determinants del seu contingut. Per això, una vegada sol·licitat un certificat a l’oficina virtual, aquest es mantindrà durant 3 mesos, i el col·legiat el podrà imprimir o remetre electrònicament als destinataris corresponents les vegades que sigui necessari.

Cal recordar que el certificat de col·legiació no acredita la resta de condicions preceptives legalment per a l’exercici professional i, per tant, no és correcte el seu ús amb aquesta finalitat. En aquest sentit, s’ha d’utilitzar, en el seu cas, el certificat d’habilitació professional que, a més de la col·legiació amb la condició d’exercent, acredita l’absència d’inhabilitacions professionals i que es disposa de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil. Per promocionar l’ús correcte dels certificats d’habilitació professional, i així oferir les garanties adequades a l’Administració i a altres destinataris, s’ha acordat rebaixar el seu preu a 8,20€ (més IVA).

Us recomanen demostrar la vostra professionalitat, utilitzant en cada cas el certificat que pertoqui.