Canvi d'ús

Sentències en materia d'atribucions professionals referides  als canvis d'ús.

 

A) Intervencions com a projectista, director d’obra i director d'execució d'obra (tècnic únic):

La Llei d'Ordenació de l'Edificació 38/1999 disposa que l’arquitecte tècnic pot projectar i dirigir com a tècnic únic intervencions parcials en  edifici construït, sempre i quan aquestes no alterin la configuració arquitectònica d’aquest  per no produir una variació ESSENCIAL de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, ni tenir per objecte canviar els usos característics de l’edifici. (Llei d'Ordenació  de l’Edificació. Llei 38/1999, -l’article 2, 2 apartats b i c- i Llei 12/1986, d’Atribucions Professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics).   

Sentència de 9 de juliol de 2009 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (secc.2ª) reconeixent atribucions de l'Arquitecte Tècnic o aparellador per projectar i dirigir les obres per reformes per cambiar els usos de l local a habitatge Ref. 0017 

Sentència de 9 de juny de 2009 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Jutjat de Màlaga en la qual es reconeix l'atribució professional de l'arquitecte tècnic o aparellador per projectar les obres de modificació de canvi d'ús d'un local comercial a habitatge.(Fonament jurídic 3ª). Ref. 0013. 

Sentència de 30 d’abril de 2008 dictada pel Jutjat nº 16 del Contenciós Administratiu de Madrid per la qual es reconeixen  atribucions a l’Arquitecte Tècnic com a tècnic únic, per projectar i dirigir les obres d’adaptació d’un local ubicat a un edifici d’habitatges a habitatge. Ref. 0007. 

Sentència de 19 de desembre 1998 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la qual es reconeixen atribucions a l’Arquitecte Tècnic com a tècnic únic, per projectar i dirigir les obres d’adaptació d’un local ubicat a un edifici d’habitatges, a habitatge. Ref. 0006.