Intervencions parcials

A l'obra ja existent o construïda, l'arquitecte tècnic o aparellador, pot intervenir com a projectista i director de l'obra o sols com director d'execució d'obra, segons allò disposat a la legislació vigent.
 

A) Intervencions com a projectista, director d’obra i director d'execució d'obra (tècnic únic):

 L’Arquitecte Tècnic pot projectar i dirigir com a tècnic únic, obres en  edifici construït (intervencions parcials), sempre  i quan aquestes no alterin la configuració arquitectònica d’aquest  per no produir una variació ESSENCIAL de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, ni tenir per objecte canviar els usos característics de l’edifici. (Llei d'Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, -l’article 2, 2 apartats b i c- i Llei 12/1986, d’Atribucions Professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics).   

Sentència de 29 de juliol de 2008 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Pontevedra, en la qual es reconeixen les atribucions de l'arquitecte tècnic per dur a terme el projecte i direcció de l'obra d'una substitució de la coberta d'una habitatge (Fonament Segon de la sentencia) Ref. 0005. 

Sentència de 23 de maig de 2008 dictada pel Jutjat nº 3 Contenciós Administratiu de Pontevedra, per la qual es reconeixen les atribucions de l'arquitecte tècnic per intervenir com a tècnic únic en el projecte i direcció de la reforma d'un habitatge. Ref.0014 

Sentència de 14 de febrer de 2007 dictada pel Jutjat nº1 del Contenciós Administratiu de Càceres, la qual no reconeix l'atribució de l'arquitecte tècnic per projectar i dirigir les obres d'un canvi de coberta per estimar que les obres projectades suposen una alteració del sistema estructural de l'edifici (Fonament de Dret Quart). Ref. 0002 

Sentència d’1 de setembre de 1990 dictada per la secció 2º de la Sala del Contenciós Administratiu- secció 6ª del Tribunal Suprem, per la qual s’estimen les atribucions de l’arquitecte tècnic per projectar i dirigir les obres d’una ampliació d' un habitatge, estimant que l’ampliació és un annex a la vivenda de senzillesa tècnica que no altera la configuració arquitectònica de l’edifici principal. Ref.0004.-   

Sentència de 21 de novembre de 1989 dictada per  la Sala 3ª del Contenciós Administratiu  del Tribunal Suprem, en la qual es reconeixen les atribucions de l’arquitecte tècnic per projectar i dirigir la reforma interior d’una habitatge, al marge de la qualificació administrativa de l’Ajuntament com a obra major, per estimar que les obres projectades no suposen una alteració de la configuració arquitectònica de l’edifici. (Fonament de Dret Quart). Ref. 0003.- 

B) Intervencions com a director d’execució d’obra:

 

La LOE també estableix,  que quan les intervencions parcials alterin la configuració arquitectònica de l’edifici, si es tracta d’edificacions  destinades als usos dels grups a) i b) de l’article 2 de la LOE, els arquitectes tècnics o aparelladors tenen competència atribuïda per dur a terme la direcció d’execució d’obra

En aquests supòsits, la intervenció de l'arquitecte tècnic o aparellador, com a director d'execució d'obra és, amb caràcter exclusiu i obligatori:  

  •  quan l’edifici estigui classificat al grup a
  • en el cas d’edificis del grup b), quan el director d’obra sigui un arquitecte  

(Article 2.1 de la LOE, en relació amb els seus articles 10,12 i 13. 2.a).