1/1/2010

Obra Nova

A l'obra nova l’arquitecte tècnic o aparellador pot intervenir com a tècnic únic (projectista i director d’obra) o com director d’execució d’obra, segons allò disposat a la legislació vigent.
 

A) Intervencions com a projectista ,director d’obra i direcció d'execució d'obra (tècnic únic):

 Per aplicació de la  Llei 38/1999 de 05 de novembre d'Ordenació de l’Edificació (LOE), (l’article 2, 2 apartat c), les edificacions de nova planta sense ús específic, poden ser projectades i dirigides per un arquitecte tècnic o aparellador.  

També  per aquelles obres  fora de l’àmbit de la LOE, les obres de nova construcció,  en aplicació de la Llei 12/1986, d’Atribucions Professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics, és suficient l’assumeix com a tècnic únic d’un arquitecte tècnic o aparellador.  

Sentència de 07 de novembre de 2008 dictada per la secció 1ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, la qual reconeix expressament al seus fonaments de dret sisè i setè (pag. 10 i ss.) l’atribució de l’arquitecte tècnic per projectar i dirigir les obres de construcció de nova planta d’un edifici destinat a traster i aparcament. Ref.0001. 

 

B) Intervencions com a director d’execució d’obra: 

L'article 2 de la LOE atribueix expressament les funcions de director d'execució d'obra a l'arquitecte tècnic en els edificis l'ús de les quals estiguin recolllits dins dels grups a) i b de la LOE. 

 El grup a) el formen els edificis destintats a ús administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural, mentre que al grup b) es troben els edificis destintats a ús aeronàutic, agropecuari, d' energia, hidràulica, miner, telecomunicació, transport terrestre, marítim, fluvial i aeri, forestal, industrial, naval, enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les obres d’enginyeria i a la seva explotació. 

La intervenció de l'arquitecte tècnic o aparellador, com a director d'execució d'obra, és amb caràcter exclusiu i obligatori, quan l’edifici estigui classificat al grup a) o bé, en el cas d’edificis del grup b), quan el director d’obra sigui un arquitecte (Article 2.1 de la LOE, en relació amb els seus articles 10,12 i 13. 2.a).