Seguretat i Salut

Les atribucions en matèria de Seguretat i Salut  venen regulades a la disposició  addicional quarta de la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE).
 

Coordinador de Seguretat i Salut:

Les  titulacions acadèmiques i professionals que habiliten per desenvolupar les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut a les obres d’edificació, durant l’elaboració del projecte i l’execució de la obra, seran les d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d’acord amb les seves competències i especialitats.”    

En aquesta matèria destaquen les sentències següents: 

Sentència de 30 de gener de 2009 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en la qual es dictamina que a les obres que poden ser exclusivament projectades i dirigides per Arquitectes, l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut només podrà ser redactat per Arquitecte o Arquitecte Tècnic i Aparellador. Ref.0008. 

Sentència de 03 de març de 2009 dictada pel Jutjat nº 1 del Contenciós Administratiu de Barcelona per la qual es denega l'atribució dels enginyers tècnics de mines per fer les funcions de coordinador d'obra a les edificacions destinades a habitatges. (Fonament sisè de la pàg. 10) Ref. 0010.