Sentències en matèria d'atribucions professionals

Les  sentències judicials aquí exposades, són pronunciaments que mostren les tendències dels tribunals de tot el territori espanyol, a l’hora d’interpretar les qüestions que afecten a les atribucions.

La normativa bàsica que regula les atribucions dels arquitectes tècnics o aparelladors és la Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació, i la Llei 12/1986 d’Atribucions Professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics.

La LOE, atribueix de forma expressa les funcions que pertoquen a cadascún dels agents que intervenen al procès constructiu dels edificis, però inevitablement hi ha situacions que generen conflictes d'interpretació i que, en el seu cas, s'han de resoldre, cas per cas, davant dels tribunals.

Les sentències judicials aquí exposades, són pronunciaments que mostren les tendències dels tribunals de tot el territori espanyol, a l’hora d’interpretar les qüestions que afecten a les atribucions. Aquestes, però, no són vinculants. És a dir, que si bé els jutges les poden prendre com a referència a l’hora d’enjudiciar un supòsit similar, cadascún d'ells interpreta i aplica la normativa segons el seu criteri i les circumstàncies del cas.