Taxacions, informes i certificats 

Sentències referides a taxacions, informes i certificats.
 

A l’apartat c) del núm. 1 de l’article 2n de la Llei 12/1986, d’1 d’abril de la Llei d’Atribucions, es reconeixen expressament les competències de l’arquitecte tècnic i aparellador per a “la realització de medicions, càlculs, valoracions, taxacions, peritacions, estudis, informes, plànols de tasques i altres feines anàlogues”. 

A) Atribucions per emissió d'Informes preceptius de llicències municipals. 

Resolució convencional dictada pel Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en la que es reconeix expressament les atribucions dels Aparelladors i Arquitectes Tècnics per a emetre els informes preceptius en els expedients de tramitació de llicències municipals.