Taxacions, informes i certificats

  • A l’apartat c) del núm. 1 de l’article 2n de la Llei 12/1986, d’1 d’abril de la Llei d’Atribucions, es reconeixen expressament les competències de l’arquitecte tècnic i aparellador per a “la realització de medicions, càlculs, valoracions, taxacions, peritacions, estudis, informes, plànols de tasques i altres feines anàlogues”.
  • Resolució convencional dictada pel Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en la que es reconeix expressament les atribucions dels aparelladors i arquitectes tècnics per a emetre els informes preceptius en els expedients de tramitació de llicències municipals.
  • Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara que els enginyers de camins, canals i ports no són competents per emetre informes de la ITE d’edificis d’habitatges. Veure la sentència
  • El Tribunal Suprem declara la fermesa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va confirmar que els enginyers tècnics industrials no són competents per fer ITEs d'habitatges.Veure la sentència