Urbanisme

Sentències en materia d'atribucions professionals referides a l'Urbanisme.
 

El R.D. Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament que la desplega, reconeixen atribucions per a la redacció d'instruments urbanístics per part de tècnics o facultatius COMPETENTS, sense fixar quin títol acadèmic defineix aquesta atribució professional, ja que allò que ha preocupat al legislador, més que la personalitat del redactor, és que es compleixin les determinacions legals establertes per portar a terme l’ordenació urbanística.  

En aquest context,  analitzant la  doctrina i jurisprudència més extensa, es conclou que el monopoli d'urbanisme no pot vincular-se a cap professió determinada, havent de deixar oberta la porta a tot títol facultatiu oficial que empari un nivell de coneixements urbanístics, d'acord amb el nivell de complexitat del projecte que subscrigui el seu redactor. 

Sentència de 28 d'abril de 2004, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, per la qual es reconeixen les atribucions de l'arquitecte tècnic o aparellador per subscriure un projecte de reparcel·lació en conjunt amb un advocat. Ref. 0012. 

Sentència de 20 de març de 1991, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid a la qual es reconeixen atribucions de l'arquitecte tècnic o aparellador per dur a terme un projecte d'urbanització. Ref. 0011.