22/11/2021
Liweb

 Actualització del Liweb. Versió web del llibre d'incidències

Us informem que a partir del dia 25.11.2021 s’actualitza l’apartat d’ ”Anotacions” del Liweb

​Per a tots aquells usuaris del Llibre d’incidències en format web (Liweb),​ us informem que a partir de demà dia 25 de novembre, s’actualitza l’apartat d’Anotacions. Concretament, desapareix el camp obligatori del “Motiu de l’Anotació” i només s’habilitarà en el moment que vulgueu notificar l’escrit directament a Inspecció de Treball. 

En cas que hagueu d’enviar l’Anotació a Inspecció de Treball, un cop seleccioneu la casella, us apareixerà automàticament un desplegable per a que indiqueu el Motiu de l’Anotació pel qual us adreceu a Treball.

​Podeu consultar tota la informació sobre aquesta última actualització del Liweb a la nostra web

​Per a tots aquells que encara no heu fet servir la versió digital del llibre d’incidències, us recomanem l'assistència al webinar previst per al proper 10 de gener de 2022, on la Laura Jornet (consultora de seguretat i salut del CAATEEB) us explicarà l’ús i el funcionament del Liweb. En breu publicarem la nova agenda de sessions a la web del CAATEEB per a que us hi apunteu.

Mentrestant, us avancem aquest vídeo, per saber com obtenir el llibre d’incidències web (Liweb) i el Manual i les seves actualitzacions que està disponible a la nostra web​.

Accedir al video explicatiu​ (accés restringit per a col·legiats)


Aprofitem per recordar-vos que, segons l’article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

1.En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud ​un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

2. El libro de incidencias será facilitado por: 
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.