6/9/2021
AJUDES CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

 Ajudes per la rehabilitació d'interior d'habitatges per minimitzar l'impacte de la COVID-19 a Barcelona 2021

Únicament es tramitaran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades i no resoltes en el marc de la convocatòria general de 2020

​Publicada al DOGC del 29 de juliol de 2021,  l'anunci sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d’habitatges per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona per a l'any 2021 (ref. BDNS 574941)

Convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions adreçades a aquells propietaris o llogaters d'habitatges d'ús residencial habitual que, després de la paralització de gran part de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19, han vist afectats els seus ingressos i, per tant, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars. En aquest sentit s'intentarà promoure l'economia d'aquelles petites empreses o treballadors/es autònoms/es que es troben igualment afectats per l'actual crisi sanitària, contribuint a minimitzar l'impacte econòmic i social que està suposant la COVID-19.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva. 

Únicament es tramitaran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades i no resoltes en el marc de la convocatòria general de 2020 publicada al DOGC núm 8241, de 6 d'octubre de 2020, que faci referència a actuacions realitzades a l'interior dels habitatges que compleixin amb les especificacions tècniques previstes  l'Annex 3, i seran tramitades de conformitat amb la mateixa.

Pressupost disponible:  400.000 €

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Persones físiques afectades pel descens de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la Covid-19. Hauran de complir alguna de les condicions de l'annex 2.

Terminis:  Únicament es tramitaran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades i no resoltes en el marc de la convocatòria general de 2020


Quantia de les subvencions

​Les actuacions a l'interior d'habitatges objecte de subvenció hauran de tenir per objectiu la millora de la confortabilitat, de les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica, mitjançant la realització de reparacions i actuacions de caràcter bàsic d'aquells habitatges on resideixen persones afectades pel descens de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19.

En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 4.000 € per habitatge (IVA inclòs) i un mínim de 100 € per habitatge (IVA inclòs).

 

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades abans de l'1 de març de 2020.

 

Actuacions subvencionables

Les actuacions es classifiquen en les tipologies d'intervenció següents:

 

 • Reparació o execució total o parcial d'instal·lacions individuals de l'habitatge, com la xarxa d'aigua, de sanejament, d'electricitat, de gas canalitzat i de calefacció.
 • Canvi de banyera per plat de dutxa.
 • Intervencions que tinguin com a finalitat la millora de l'accessibilitat, com la substitució de portes interiors, la instal·lació de barres i/o agafadors o altres actuacions similars.
 • Pintat de parets, sostres i fusteria de l'habitatge.
 • Reparació i substitució de paviments i paraments verticals o revestiment d'aquests. En la mesura del possible, i per tal d'evitar afectacions estructurals, es retirarà el paviment antic abans de col·locar el nou.
 • Reparació d'humitats.
 • Millora de la ventilació i renovació d'aire.
 • Substitució de vidres en fusteries exteriors de vidre senzill a doble vidre, sense modificar les característiques originals del tancament.
 • Reparació de fusteries, sense modificar les característiques originals del tancament.
 • Mobiliari fixe de cuina i bany.
 • Substitució d'elements de producció d'aigua calenta sanitària, com calderes i escalfadors.
 • Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic. En aquest cas, cal assegurar que no afecta les condicions d'habitabilitat i l'aspecte exterior de l'edifici.

Les qualitats dels acabats i elements subvencionables seran estandards, no es subvencionaran acabats d'alta qualitat o gamma, que s'allunyin dels estandards de la construcció per a habitatges de protecció oficial.

 

S'exclouen les actuacions que tinguin afectacions a l'estructura o a qualsevol altre element comunitari com façanes, cobertes, mitgeres, celoberts, instal·lacions generals, etc. Queden exclosos els elements de mobiliari o electrodomèstics.