7/12/2020
Institut Català d'Energia

 Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (PREE) 2020

L'ICAEN publica una convocatòria de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

​​​El 6 d'agost de 2020 es va publicar al BOE el Real Decreto 737/2020, de 4 d'agost, que regula el programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa dels ajuts d'aquest Programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla.​

En aquesta disposició trobem les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents als seus destinataris últims. La finalitat és contribuir assolir els objectius mediambientals i energètics que estableix la normativa de la Unió Europea, mitjançant la realització d'actuacions de reforma d'edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d'energia final i de les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final.

El 3 de desembre de 2020 es publica al DOGC Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557). ​

El 16 de juliol de 2021 es publica al DOGC la Resolució ACC/2205/2021, de 8 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557). Aquesta Resolució de modificació afegeix la Generalitat de Catalunya en la relació de persones beneficiàries que ja existia anteriorment, i s'integra el pressupost de què ja disposava a aquesta convocatòria perquè quedi també integrat al règim d'atorgament de concurrència competitiva.​

L'objectiu de la convocatòria és el de promoure actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d'energia final i de les emissions de CO2, mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables.

Pressupost disponible:  43.855.000 €  (Opció A (edificis sencers= 33.855.000 €  + Opció B (parts d’edificis= 10.000.000 €)​ + 4.000.000 € (Generalitat de Catalunya) (modificació de la resolució​)
Àmbit d’aplicació: Tot Catalunya.
Destinataris:  Tothom si compleix requisits (article 2 de la Resolució)
Terminis: Del 4 de desembre de 2020 fins al 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions subvencionables 

Opció A: actuacions en edificis existents:

 1. ​Edificis d'habitatge unifamiliar
 2. Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge
 3. Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, cultural, etc.)
Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.

Les actuacions subvencionables han d'encaixar en una o més de les tipologies de millora següents i complir els requisits específics que s'estableixen per a cadascuna d'elles a l'annex IV del Reial decret 737/2020.

Tipologies de les actuacions elegibles:

 • Millora energètica de l'envolupant tèrmica.
 • Millora de les instal·lacions de climatització, ventilació i ACS.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
No són subvencionables:  actuacions en edificis de nova construcció, ampliacions (superfície o volum) ni canvis d'ús.

Requisits per poder accedir a les ajudes

 • ​Caràcter incentivador: només s'admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud. o Excepte treballs de preparació que s’accepten si són amb data posterior a l'entrada en vigor del Reial decret 737/2020, de 7 d’agost.
 • L'edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007.
 • 70% de l’edifici destinat a habitatge habitual.
 • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica d’emissions en, com a mínim, una lletra (kg CO2/m2·any).
 • Cada actuació haurà de justificar coma mínim un estalvi d‘energia final d’un 10% entre l’edifici abans i després del projecte de rehabilitació. o En cas edificis que no es puguin certificar, caldrà un estalvi d’energia final del 20%.
 • El cost elegible mínim del projecte de rehabilitació haurà de ser superior als 10.000 € (sense IVA)​.