26/4/2022
Fons Next Generation

 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges 2022 #NextGeneration

Convocatòria d'ajuts en actuacions de rehabilitació d'edificis, de millora d'eficiència energètica en habitatges i elaboració del llibre de l'edifici existent per rehabilitació i redacció de projectes

​​​​​​​​​Publicada al DOGC la Resolució DSO 825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

El 26 d'abril es  publica al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994)​. Aquesta resolució modifica el termini d'obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes​.

Aquesta convocatòria concedeix, en règim de concurrència pública no competitiva, les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:
Les subvencions d'aquests programes te​nen per objecte el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de què es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

​Pressupost disponible:  ​57.475.365 € 
Àmbit d’aplicació:  Catalunya. S'exclouen actuacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat.
Tipologia edificis:  Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges.
Terminis: 
Programa 3: Del 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible.
Programa 4: Del 7 de juny  fins al 31 de desembre de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible.
Programa 5: Del 20 de juny fins al 31 de desembre de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible.​

Requisits 

Amb totes les sol·licituds d'ajuts cal tenir en compte els següents requisits:
  • Actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020.
  • Les actuacions no poden causar perjudici significatiu al medi ambient al llarg de totes les fases
  • Les actuacions de rehabilitació per les quals se sol·licitin aquests ajuts, han de tenir la preceptiva autorització administrativa o llicència municipal abans de començar les obres i s'han d'ajustar a la legalitat urbanística vigent
  • Per poder sol·licitar els ajuts, és necessari que, prèviament, l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.
  • En les obres de rehabilitació s'han d'utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del seu entorn.​
No seran  subvencionables:
  • ​Actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final​

Programes d'actuació

La Resolució DSO 825/2022 do​na informació sobre els programes 3, 4 i 5 del Reial Decret 853/2001. Dins de cada programa trobareu informació detallada de cada un d'ells.  

El  Reial decret 853/2001, articula sis programes vinculats a les actuacions en matèria de rehabilitació. Els altres programes resten pendents de convocatòria.

Programes d'actuació

 
Té com a objecte finançar obres de rehabilitació en edificis i habitatges dins d'Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), sempre que s'obtingui una reducció d'almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable en tals edificis. La intensitat màxima de la subvenció es condiciona a l'estalvi energètic final de l'actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de l'ajuda podrà arribar als 21.400 euros per habitatge.

En cas que els propietaris o usufructuaris compleixin el criteri de vulnerabilitat econòmica o social, es finançarà fins al 100% del cost de l'actuació amb càrrec als fons europeus.

Detalls del programa d'actuació

La seva finalitat és finançar el servei d'oficines de rehabilitació, tipus “finestreta única”, oferint serveis integrals d'informació, gestió i acompanyament de la rehabilitació, per part de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, més enllà de les establertes en el marc de les actuacions en l'àmbit de barri.

Detalls del programa d'actuació

Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars, havent de tractar-se en tot cas d'actuacions en les quals s'obtingui una reducció de consum d'energia primària no renovable de l'edifici igual o superior al 30%.

La intensitat màxima de les ajudes es condiciona a l'estalvi energètic final de l'actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir els 18.800 euros per habitatge. Si bé, en cas que es compleixi el criteri social en propietaris o usufructuaris (identificació de situacions de vulnerabilitat), podrà arribar al 100% del cost de l'actuació.​

Detalls del programa d'actuació

Té com a objecte finançar actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris, sent subvencionables les següents actuacions:
  • ​Actuacions de reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) d'almenys un 7%.
  • Actuacions de reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
  • Actuacions de modificació o substitució d'elements constructius en la façana d'adequació al Codi Tècnic de l'Edificació.
L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació amb un límit de 3.000 euros per habitatge. El cost mínim de cada actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

Detalls del programa d'actuació

El seu objectiu és subvencionar la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral en edificis finalitzats abans de l'any 2000 i l'ús del qual predominantment sigui habitatge, sent subvencionable l'elaboració del Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció del projecte de rehabilitació d'edificis que compleixin els requisits establerts en el Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació als edificis.

Les quanties de les ajudes dependran del nombre d'habitatges de l'edifici, i podran aconseguir fins a 3.500 euros per llibre de l'edifici existent i fins a 30.000 euros per projecte de rehabilitació. El pla de rehabilitació d'edificis, barris i habitatges té com a objectiu global a aconseguir en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar per deu el ritme de rehabilitacions a Espanya.

Detalls del programa d'actuació

Finançarà l'increment, durant un període mínim de 50 anys, del parc públic d'habitatges energèticament eficients destinades al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d'habitatges de nova construcció sobre terrenys de titularitat pública o rehabilitació d'edificis públics destinats a altres usos. Les actuacions hauran de garantir un consum d'energia primària no renovable, com a mínim, inferior en un 20% als requisits exigits en el Codi Tècnic d'Edificació.

Detalls del programa d'actuació

​ ​

Oficines Tècniques de Rehabilitació i Oficines de Rehabilitació municipal/comarcal i agents o gestors de la rehabilitació

Per tal de professionalitzar la gestió de les subvencions i accedir als ajuts, caldrà una tramitació prèvia, que serà realitzada, sense cost per als beneficiaris de les subvencions, per les oficines tècniques de rehabilitació i per les oficines de rehabilitació municipal/comarcal, que han subscrit un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a l'empara del programa 2 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, ”Recolzament a les oficines de rehabilitació” i que s'especifiquen a continuació:
També serà compatible i complementari, en tots els programes, l'actuació de professionals amb caràcter d'agent o gestor de rehabilitació en el termes establerts a l'article 8 del Reial decret 853/2021, degudament facultats per la propietat de l'edifici i, si s'escau, la cessió del dret de cobrament de la subvenció al seu favor.