6/10/2021
Fons Next Generation

 Publicat el Reial decret que regula els ajuts i impulsarà la rehabilitació d'edificis i habitatges

També es publica un altre RD amb la creació d'una línia d'avals ICO i deduccions fiscals per a impulsar la rehabilitació i la construcció d'habitatge social en el marc del PRTR

​​​​​El Consell de Ministres del dia 5 ha aprovat  dos reials decrets que regulara​n per una part, els fons Next Generation en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i Resiliència (PRTR) i, per una altra crearan una línia d'avals ICO i deduccions fiscals per a impulsar la rehabilitació i la construcció d'habitatge social en el marc del PRTR.

Aquests dos reials decrets publicats al BOE del 6 d'octubre de 2021 són:

4.420 milions d'euros d'inversió en rehabilitació residencial i construcció d'habitatge social amb càrrec als fons europeus

El Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)​, permetrà implementar les principals inversions del Pla, dotades amb 4.420 milions d'euros.
El  Reial decret articula els plans en sis programes vinculats a les actuacions en matèria de rehabilitació, i un dels sis, a l'impuls de la construcció d'habitatge de lloguer social.

1. Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit dels barris.

Té com a objecte finançar obres de rehabilitació en edificis i habitatges dins d'Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), sempre que s'obtingui una reducció d'almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable en tals edificis. 
La intensitat màxima de la subvenció es condiciona a l'estalvi energètic final de l'actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de l'ajuda podrà arribar als 21.400 euros per habitatge. En cas que els propietaris o usufructuaris compleixin el criteri de vulnerabilitat econòmica o social, es finançarà fins al 100% del cost de l'actuació amb càrrec als fons europeus.

2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació.

La seva finalitat és finançar el servei d'oficines de rehabilitació, tipus “finestreta única”, oferint serveis integrals d'informació, gestió i acompanyament de la rehabilitació, per part de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, més enllà de les establertes en el marc de les actuacions en l'àmbit  de barri.

3. Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis

Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars, havent de tractar-se en tot cas d'actuacions en les quals s'obtingui una reducció de consum d'energia primària no renovable de l'edifici igual o superior al 30%.
La intensitat màxima de les ajudes es condiciona a l'estalvi energètic final de l'actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir els 18.800 euros per habitatge. Si bé, en cas que es compleixi el criteri social en propietaris o usufructuaris (identificació de situacions de vulnerabilitat), podrà arribar al 100% del cost de l'actuació. S'aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes.

4. Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica d'habitatges.

Té com a objecte finançar actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris, sent subvencionables les següents actuacions:
  • ​Actuacions de reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) d'almenys un 7%.
  • Actuacions de reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
  • Actuacions de modificació o substitució d'elements constructius en la façana d'adequació al Codi Tècnic de l'Edificació.
L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació amb un límit de 3.000 euros per habitatge. S'aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes. El cost mínim de cada actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

5. Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació 

El seu objectiu és subvencionar la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral en edificis finalitzats abans de l'any 2000 i l'ús del qual predominantment sigui habitatge, sent subvencionable l'elaboració del Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció del projecte de rehabilitació d'edificis que compleixin els requisits establerts en el Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació als edificis.
Les quanties de les ajudes dependran del nombre d'habitatges de l'edifici, i podran aconseguir fins a 3.500 euros per llibre de l'edifici existent i fins a 30.000 euros per projecte de rehabilitació. S'aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes.
El pla de rehabilitació d'edificis, barris i habitatges té com a objectiu global a aconseguir en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar per deu el ritme de rehabilitacions a Espanya.

6. Programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients.

Finançarà l'increment, durant un període mínim de 50 anys, del parc públic d'habitatges energèticament eficients destinades al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d'habitatges de nova construcció sobre terrenys de titularitat pública o rehabilitació d'edificis públics destinats a altres usos. Les actuacions hauran de garantir un consum d'energia primària no renovable, com a mínim, inferior en un 20% als requisits exigits en el Codi Tècnic d'Edificació.

Una vegada aprovat el Reial decret, el ministeri procedirà a transferir aquest mateix any a les Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla un total de 1.151 milions d'euros, segons el criteri de repartiment acordat en la Conferència Sectorial d'Habitatge, Urbanisme i Sòl del passat 21 de juliol, perquè puguin aplicar els diferents programes de rehabilitació residencial, i realitzar les convocatòries d'ajudes en els seus respectius àmbits territorials, d'acord amb el que es preveu en el Reial decret.

Línia d'avals ICO i deduccions fiscals per a impulsar la rehabilitació i la construcció d'habitatge social en el marc del PRTR


El Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), suposa l'aplicació per part de l'Estat de diferents instruments, reformes i inversions per a la consecució dels compromisos del nostre país per a la rehabilitació i millora del parc d'habitatges.

Algunes de les mesures són:
S'introdueixen tres deduccions:
  • ​Deducció del 20% per actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual
  • Deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.
  • Deducció del 60% per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres «A» o «B» en edificis residencials.
Una altra mesura que regula el Reial decret és reforçar la capacitat d'actuació de comunitats de propietaris per a l'accés al crèdit per a obres de rehabilitació i millora dels edificis, a través d'una modificació del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre), a fi que tinguin plena capacitat jurídica per a la formalització dels crèdits a la rehabilitació o millora dels edificis, i així afavorir el seu accés al finançament.

També, s'aprova la creació d'una línia d'avals per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament d'obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica. Amb aquesta nova línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que es desenvoluparà a través d'un conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, es cobriran parcialment els riscos dels préstecs concedits per part de les entitats financeres privades destinats a actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatge que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica. Segons el que es disposa en el Reial decret llei aprovat, a través d'aquesta nova línia es podran concedir avals per un import de fins a 1.100 milions d'euros, amb el que serà un important suport al finançament de les actuacions de rehabilitació d'edificis residencials.