27/6/2022
Fons Next Generation

 Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges a Barcelona 2022-2023 #NextGeneration

Convocatòria d'ajuts per obres o actuacions de millora de l'eficiència energètica en els edificis de tipus residencial i habitatges. Així com l'impuls i ajut a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes

​​​​​​Publicada al DOGC la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 632786).

Aquesta convocatòria concedeix, en règim de concurrència pública no competitiva, les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:
 • ​Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici​.
 • Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora d'eficiència energètica en habitatges​.
 • Programa 5 d'ajuts per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació​.
Les subvencions d'aquests programes te​nen per objecte el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de què es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

​Pressupost disponible:  ​18.512.167,44 € 
Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona
Tipologia edificis:  Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges.
Terminis: Del 28 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible.​

Requisits 

Amb totes les sol·licituds d'ajuts cal tenir en compte els següents requisits:
 • Actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020.
 • Les actuacions no poden causar perjudici significatiu al medi ambient al llarg de totes les fases.
 • En les obres de rehabilitació, s'han d'utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del seu entorn.​
No seran  subvencionables:
 • ​Actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el certificat energètic de projecte i final​

Programes d'actuació

L'anunci de la  convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, desubvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrerde 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologiaresidencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica enhabitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redaccióde projectes de rehabilitació (ref. BDNS 632786), do​na informació sobre els programes 3, 4 i 5 del Reial Decret 853/2001. Dins de cada programa trobareu informació detallada de cada un d'ells.

Programes d'actuació

 
Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars, havent de tractar-se en tot cas d'actuacions en les quals s'obtingui una reducció de consum d'energia primària no renovable de l'edifici igual o superior al 30%.

La intensitat màxima de les ajudes es condiciona a l'estalvi energètic final de l'actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir els 18.800 euros per habitatge. Si bé, en cas que es compleixi el criteri social en propietaris o usufructuaris (identificació de situacions de vulnerabilitat), podrà arribar al 100% del cost de l'actuació.​

Detalls del programa d'actuació

Té com a objecte finançar actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris, sent subvencionables les següents actuacions:
 • ​Actuacions de reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) d'almenys un 7%.
 • Actuacions de reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
 • Actuacions de modificació o substitució d'elements constructius en la façana d'adequació al Codi Tècnic de l'Edificació.
L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació amb un límit de 3.000 euros per habitatge. El cost mínim de cada actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

Detalls del programa d'actuació

El seu objectiu és subvencionar la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral en edificis finalitzats abans de l'any 2000 i l'ús del qual predominantment sigui habitatge, sent subvencionable l'elaboració del Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció del projecte de rehabilitació d'edificis que compleixin els requisits establerts en el Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació als edificis.

Les quanties de les ajudes dependran del nombre d'habitatges de l'edifici, i podran aconseguir fins a 3.500 euros per llibre de l'edifici existent i fins a 30.000 euros per projecte de rehabilitació. El pla de rehabilitació d'edificis, barris i habitatges té com a objectiu global a aconseguir en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar per deu el ritme de rehabilitacions a Espanya.

Detalls del programa d'actuacióOficines Tècniques de Rehabilitació i Oficines de Rehabilitació municipal/comarcal i agents o gestors de la rehabilitació

Per tal de professionalitzar la gestió de les subvencions i accedir als ajuts, caldrà una tramitació prèvia, que serà realitzada, sense cost per als beneficiaris de les subvencions, per les oficines tècniques de rehabilitació i per les oficines de rehabilitació municipal/comarcal, que han subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci de l'Habitatge de Barcelona a l'empara del programa 2 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, ”Recolzament a les oficines de rehabilitació” i que s'especifiquen a continuació:
 • En el Programa 3 a nivell d'edifici actuen com oficines tècniques de rehabilitació, els col·legis professionals d'administradors de finques, d'arquitectes i d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació​ . També actua com a oficina de rehabilitació municipal l'ORM, situada al carrer Pujades 350 - 08019 Barcelona. ​
 • En el Programa 4 a nivell d'habitatges i en el programa 5 del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i/o la redacció de projectes de rehabilitació com a oficina de rehabilitació municipal l'ORM, situada al carrer Pujades 350 - 08019 Barcelona​
També serà compatible i complementari, en tots els programes, l'actuació de professionals amb caràcter d'agent o gestor de rehabilitació en el termes establerts a l'article 8 del Reial decret 853/2021, degudament facultats per la propietat de l'edifici i, si s'escau, la cessió del dret de cobrament de la subvenció al seu favor.


La sol·licitud de subvenció s'haurà de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona​​​​