8/2/2022
AJUDES CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

 Ajuts per la rehabilitació d'interiors d'habitatges per lloguer Barcelona 2022

S'ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona per a l’any 2022

​​​​​​
Publicada al DOGC del 8 de febrer de 2022, l'anunci sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona per a l’any 2022 (ref. BDNS 607288).

Convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions adreçades a propietaris d'habitatges d'ús residencial per actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, adreçada a persones que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure, el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

 

Pressupost disponible:  500.000 €

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris:  Persones físiques o jurídiques o membres d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o

privades sense personalitat que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure que posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona. Annex 2

Terminis: Del 9 de febrer de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible

Quantia de les subven​cions

Les actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona hauran de tenir per objectiu l'adequació i la millora de l'habitabilitat. En aquests casos, sempre que el contracte de lloguer que es formalitzi tingui una durada d'un any prorrogable fins a cinc anys en el cas de propietats de persones físiques i d'un any prorrogable fins a set anys en el cas de propietats de persones jurídiques la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 20.000 € per habitatge (IVA inclòs).
L'import mínim subvencionables serà de 500 €.

​Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són:

  1. Obtenció de l'habitabilitat. Són les actuacions destinades a què l'habitatge assoleixi el compliment del Decret d'Habitabilitat corresponent a l'any de construcció de l'habitatge.
  2. Adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge i millora de l'habitabilitat. Les actuacions consistiran en l'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica i xarxa de gas canalitzat, així com les obres de millora energètica i les de millora de l'habitabilitat. Si escau, s'hauran de complir els paràmetres de la transmitància tèrmica límit de particions interiors definits en la taula 2.5 del CTE-DB-HE. Com a millora de l'habitabilitat seran protegibles les actuacions que millorin l'habitabilitat (inclòs cuina i banys) sempre amb qualitats similiars a l'habitatge de protecció oficial. Qualsevol actuació que es faci caldrà que s'adapti a la normativa vigent i es legalitzi convenientment.
  3. Adaptació de la mobilitat interior de l'habitatge. Aquest programa inclou tant les actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com la seva total o parcial adaptació, d'acord amb la normativa vigent.
  4. Millores energètiques i sostenibilitat. Aquest programa inclou:
    • ​​Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic. En aquest cas, cal assegurar que no afecta les condicions i l'aspecte exterior de l'edifici.
    • Incorporació de proteccions solars a les obertures, sempre que es presenti un projecte global per a l'edifici que respecti les condicions i l'aspecte exterior de l'edifici, sense alterar l'homogeneïtat dels elements de tancament o protecció originals de l'edifici. En qualsevol cas, l'actuació ha d'estar degudament acceptada pels serveis tècnics municipals competents.
    • Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables, portes d'entrada, etc.), sempre que respecti les condicions i l'aspecte exterior de l'edifici. En qualsevol cas, l'actuació ha d'estar degudament acceptada pels serveis tècnics municipals competents.