22/6/2016
Aplicacions informàtiques del CAATEEB

 Aplicació informàtica per fer el llibre de l'edifici

Ja està disponible l'aplicació informática, elaborada per l'àrea tècnica del CAATEEB, per portar a terme el llibre de l'edifici

El CAATEEB ha elaborat una eina informàtica per a formalitzar el Llibre de l’Edifici, que és molt intuïtiva, havent-se d’omplir tots els camps obligatoris segons s’estableix en el Decret 67/2015.

El Llibre de l'Edifici és el conjunt de documentació gràfica i escrita que constitueixen l'arxiu i registre de l'historial d'incidències tècniques, jurídiques i administratives de l’edifici i que permet posar a disposició de la comunitat de propietaris o del propietari de l'immoble, les dades i instruccions necessàries per a la seva utilització adequada, per poder dur a terme la conservació i el manteniment així com per poder acreditar el compliment de les obligacions dels propietaris a fi de facilitar, si escau, l'esclariment de responsabilitats o la concessió d'ajuts públics.  

Amb l’aplicació informàtica que ha elaborat el CAATEEB es pot realitzar el llibre de l’edifici de: 

  • Edifici plurifamiliar d’obra nova o provinent d’una gran rehabilitació.
  • Edifici unifamiliar d’obra nova o provinent d’una gran rehabilitació.
  • Edifici plurifamiliar existent 
  • Edifici unifamiliar existent
  • Edifici terciari

 

Accedir al Llibre edifici

Funcionament de l'aplicació

Funciona en un entorn web i per tant es pot accedir des de qualsevol dispositiu informàtic que tingui connexió a Internet: PC, tablet, mòbils, etc...  

L’accés es realitza a través d’un navegador, essent suportats per l’aplicació Internet Explorer, Firefox i Chrome, i és adaptable a múltiples tipus de pantalla (web responsive) i és compatible amb tot aquests sistemes operatius: IOS, android i windows.  

L’eina permet personalitzar el document amb el logo i adreça del tècnic autor del document. En l’apartat d’identificació de l’edifici cal incloure una fotografia de la façana i un plànol d’emplaçament, essent permès els fitxers de fotografies en els formats més habituals.  

Un dels apartats més rellevants del Llibre de l'Edifici és el manual d’ús i manteniment. En ell s'hi descriuen les instruccions d’ús dels diferents sistemes de l’edifici i les operacions de manteniment que cal realitzar per allargar la vida de l’edifici. Per redactar correctament aquest manual cal fer referència a un gran ventall de documents normatius com el CTE, el RITE o el REBT entre altres. L’aplicació informàtica permet realitzar aquesta tasca de forma automàtica, a l’haver-se realitzat la descripció constructiva de l’edifici, essent possible la realització de fitxes personalitzades pel propi tècnic.  

L’eina informàtica no té una limitació temporal d’utilització, podent entrar en l’expedient obert dins l’eina informàtica tantes vegades com es vulgui.  

Un cop finalitzat el llibre de l’edifici es genera un document en format PDF. La generació del PDF no impossibilita que es pugui realitzar modificacions del document en l’eina informàtica i tornar a generar de nou el llibre de l’edifici en format PDF.  

El generador informàtic del llibre de l’edifici també permet elaborar un calendari amb les operacions necessàries de manteniment que cal realitzar calendaritzada per anys.