1/9/2021
Codi estructural

 Publicat el Codi Estructural que regularà les estructures de formigó i acer

Aquest Reial decret derogarà la Instrucció del Formigó Estructural (EHE-08) i la Instrucció de l'Acer Estructural (EAE)

​​El 10 d'agost s'ha publicat al BOE el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.​

El Codi Estructural actualitza la reglamentació vigent relativa a les estructures de formigó i a les estructures d'acer d'acord amb les novetats de caràcter tècnic i reglamentari en la matèria, i deroga la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovada pel Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, i la Instrucció d'Acer Estructural (EAE), aprovada pel Reial decret 751/2011, de 27 de maig.

El nou marc reglamentari té per objecte definir les exigències que han de complir les estructures de formigó, les d'acer i les mixtes de formigó-acer per a satisfer els requisits de seguretat estructural i seguretat en cas d'incendi, a més de la protecció del medi ambient i la utilització eficient de recursos naturals, proporcionant procediments que permeten demostrar el seu compliment amb suficients garanties tècniques.

Entre les principals novetats destaquen
  • Regula nous àmbits que no contemplava la reglamentació fins ara en vigor, com ara la gestió de les estructures existents durant la seva vida útil ; els sistemes de protecció, reparació i reforç d'estructures de formigó ; les estructures realitzades amb acer inoxidable ; i les estructures mixtes de formigó i acer.
  • Avalua la sostenibilitat de les estructures considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el seu projecte i execució. El Codi Estructural incorpora un model voluntari per a la propietat per a avaluar la contribució a la sostenibilitat dels diferents agents que intervenen en l'estructura, com el projectista, el constructor i els fabricants de productes, considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques. Els paràmetres utilitzats en el model inclouen les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, el reciclatge de materials, el consum d'energia o aigua, la utilització d'energies renovables, control d'emissions i sorolls, millora ambiental, etc., valorant-se el compromís d'aquests agents més enllà del mínim exigit per la legislació vigent.
  • Substitueix els esments a la Directiva 89/106/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre els productes de construcció, que es contenien en la reglamentació vigent, per les del Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. La principal novetat és que desapareix el concepte d'idoneïtat a l'ús dels productes amb marcatge CE, i se substitueix per la presumpció de veracitat de la declaració de prestacions del producte per part del fabricant.
  • Incorpora els aspectes més rellevants de la normativa europea per al càlcul de les estructures, d'acord amb els procediments establerts en els Eurocódigos Estructurals.
  • Estableix recomanacions per a la utilització del formigó projectat estructural.
El Codi estructural entrarà en vigor el 10 de novembre de 2021.