10/5/2022
Seguretat i Salut

 Actualització de la guia tècnica per a l’avaluació i prevenció de riscos relacionats a l’exposició a l’amiant

L’INSST ha actualitzat la guia tècnica per facilitar l’aplicació del Reial Decret 396/2006 de 31 de març sobre disposicions mínimes de SiS als treballs amb risc d’exposició a l’amiant

L’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicat una nova edició de la Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció de riscos relacionats a l’exposició a l’amiant en la que s’amplien i milloren les orientacions tècniques en el relatiu a l’avaluació i prevenció dels riscos per a la salut a conseqüència de l’exposició a l’amiant en els llocs de treball. 

​Es pretén amb aquesta actualització, facilitar la interpretació i aplicació de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als llocs amb risc d’exposició a l’amiant previstes al Reial decret 396/2006 de 31 de març. 

Entre les novetats de la guia, s’amplien els criteris i recomanacions per determinar l’àmbit d’aplicació del decret i les excepcions establertes a l’article 3.2 i es modifiquen els apèndixs de la guia també ha incorporat 3 nous apèndixs que fan referència a la gestió segura dels Materials que Contenen Amiant (MCA) als llocs de treball, com són l’Apèndix 6 relatiu a les instal·lacions sanitàries i protocols de descontaminació; l’Apèndix 7 sobre formació i entrenament en matèria d’amiant amb les pautes per al disseny de programes formatius teòrics i pràctics, que inclou un apartat específic a quan el treball amb amiant s’enquadri dins d’una obra de construcció ; i l’Apèndix 8 relatiu als plans de treball.

La revisió de la guia va en línia amb els objectius establerts al Parlament Europeu, on el 14 de març del 2013 es va aprovar una resolució on es projecta l’eliminació de tot l’amiant existent als edificis públics per al 2028. Recordem que l’any 2015, es va publicar en el diari oficial de la Unió Europea un dictamen del comitè econòmic i social europeu per a erradicar l’amiant a la UE en el qual, s’amplia el termini de desamiantatge dels edificis per al 2032 i es parla de tots tipus d’edificis, no només els públics i d’aprofitar la rehabilitació energètica dels edificis per a realitzar el seu desamiantatge.

Recordem que l’any passat, el CAATEEB va organitzar una jornada sobre la seguretat i salut en el procés de desamiantatge a les obres de rehabilitació​, on es va parlar de la situació actual de la presència d’amiant en els edificis, el risc d’exposició a les persones, la diagnosi i actuacions per part dels tècnics i administracions així com de la publicació de l’Acord de Govern a Catalunya que té com a objectiu impulsar el pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, amb un enfocament no només de salut laboral, sinó des de la visió d’una realitat de salut pública i ambiental, amb els següents objectius:

  • ​​Identificació i diagnosi dels MCA’s (elaboració d’un Cens)
  • Retirada segura i progressiva
  • Gestió de residus adequada i responsable (existència d’una traçabilitat)​​