26/06/2017 
BOE 

 Modificació del CTE DB-HE i CTE DB-HS 

Publicades al BOE modificacions del CTE-DB-HE i el CTE DB-HS.
 

S'ha publicat al BOE la Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

 

Del  CTE DB-HE, es modifica articulat del HE1 envers definicions i s'afegeix, en l'annex de terminología del HE0, la definició  d'edificis de consum d'energia gairebé nul.

 

En el CTE DB-HS es modifica articulat del HS3 Qualitat de l'aire interior, i s'afegeix un annex que fa referència a les condicions de disseny per a la determinació del cabal de ventilació dels locals habitables dels habitatges.

 

L'entrada en vigor de l'ordre és el 24 de juny de 2017 però cal tenir en compte les disposicions transitòries:

 

 • Disposició transitòria primera. Edificacions a les que no serà d'aplicació el previst en aquesta ordre.
  Les modificacions dels documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquesta ordre no serán d'aplicació a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents que tinguin sol·licitada la llicència municipal d'obres a l'entrada en vigor d'aquesta ordre.
  Les esmentades obres hauran de començar dins del termini màxim d'eficàcia de l'esmentada llicència, conforme a la seva normativa reguladora, i, en el seu defecte, en el termini de sis mesos comptat des de la data d'atorgament de la referida llicència. En cas contrari, els projectes s'hauran d'adaptar a les modificacions dels documents bàsics del CTE que s'aproven mitjançant aquesta ordre.

 

 • Disposició transitòria segona. Edificacions a les que serà d'aplicació voluntària el previst en aquesta ordre.
  Les modificacions dels documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquesta ordre seran d'aplicació voluntària a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents per a les quals se sol·liciti llicència municipal d'obres en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la present ordre.
  Les esmentades obres hauran de començar dins del termini màxim d'eficàcia de l'esmentada llicència, conforme a la seva normativa reguladora, i, en el seu defecte, en el termini de sis mesos comptat des de la data d'atorgament de la referida llicència. En cas contrari, els projectes s'hauran d'adaptar a les modificacions dels documents bàsics del CTE que s'aproven mitjançant aquesta ordre.

 

 • Disposició transitòria tercera. Edificacions a les que serà d'aplicació obligatòria el previst en aquesta ordre.
  Les modificacions dels documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquesta ordre seran d'aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents per a les quals se sol·liciti llicència municipal d'obres una vegada transcorregut el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la present ordre.

 

Per últim, us facilitem enllaç a una nota aclaratòria que han publicat a la web del codi tècnic.