15/6/2022
BOE

 Infraestructura mínima en les edificacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics

S'estableix  la dotació mínima d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics amb la qual han de comptar els edificis nous i les intervencions en edificis existents. Aquest norma es modifica el CTE

​S'ha publicat al BOE el Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març​.

Aquest reial decret de modificació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) facilitarà el desplegament de la infraestructura de recàrrega per a l'impuls del vehicle elèctric a Espanya.

Dins el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia del CTE s'habilita una nova secció on es defineixen aquestes exigències, diferents en funció que els edificis es destinin a un ús residencial privat o altres usos. 

Aquestes exigències són les següents:

- A ús residencial privat, amb més de 20 places d'aparcament, s'exigeixen canalitzacions que serveixin com a pre-instal·lació de les infraestructures de recàrrega Vehicle Elèctric per al 100% de les places d'aparcament.

- A usos diferents al residencial privat, amb més de 10 places d'aparcament, s'exigeixen canalitzacions que serveixin com a pre-instal·lació de les infraestructures de recàrrega per al 20% de les places d'aparcament, així com la instal·lació d'un punt de recàrrega cada 40 places o fracció.

- En edificis de l'administració general de l'Estat s'exigeix un punt de recàrrega cada 20 places o fracció.
​​
L'aprovació d'aquest Reial decret completa la transposició de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig del 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica. També modifica el Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària ITC-BT 52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

A més d'aquesta nova exigència relacionada amb la Mobilitat Elèctrica, el Reial decret aprovat estén l'obligació d'incorporar sistemes de generació d’energies Rrnovables en edificis:

- A ús residencial privat amb més de 1.000 m2 construïts.

- A altres usos també fixa aquest llindar de 1.000 m2 construïts (abans d'aquesta modificació reglamentària se situava als 3.000 m2 construïts).

Aquesta modificació és una conseqüència del desenvolupament del marc reglamentari de l’autoconsum amb energies renovables i la generació distribuïda en els àmbits residencial i empresarial que es va establir al Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril.

Per últim, el Reial decret també modifica el CTE-DB-SUA.  En cas de que els aparcaments disposin de places d'aparcament accessibles, s'instal·larà una estació de recàrrega per cada 5 places d'aparcament accessibles. Les estacions de recàrrega d'aquestes places es computaran a l'efecte del compliment de la quantificació de l'exigència.​

Recursos, ajuts i formació sobre com fer la infraestructura del vehicle elèctric

Recursos digitals


​Llibres disponibles per préstec i consulta al Centre de Documentació del CAATEEB

  • ​​Vehículos eléctricos : infraestructura para la recarga, componentes de electricidad y electrónica, esquemas eléctricos, seguridad eléctrica para la electromovilidad / Jesús Trashorras Montecelos. Madrid : Paraninfo, 2019. 

Ajuts disponibles

Formació CAATEEB