2/5/2022
Seguretat i Salut

 Nova NTP sobre l’ús d’EPI’s en treballs amb risc de caiguda en alçada

L’INSST ha publicat la NTP 1170 per facilitar la selecció dels equips de protecció individual en treballs amb risc de caiguda en alçada


L’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicat una nova Nota Tècnica de Prevenció (NTP 1170) en el que es descriuen els aspectes a considerar davant les principals feines que comporten un risc associat a la caiguda en alçada i les seves característiques, així com els sistemes de protecció individual (epi’s) més adients per a cadascun d’aquests treballs. 

​Algun dels exemples i referències d'aquesta tipologia de treballs, són els que us podeu trobar a l'obra en treballs verticals, treballs en cobertes, forjats, plataformes elevadores, etc. on el risc de caiguda no s'ha pogut evitar amb la implantació d'altres mètodes o procediments organitzatius de treballs segurs o bé amb la implantació de mesures tècniques com poden ser les proteccions col·lectives i, per tant, davant el risc cal adoptar la implantació de mesures de protecció personal per evitar-lo.​ 

Dins la mateixa NTP, trobareu les referències d’altres notes tècniques de prevenció sobre dispositius d’ancoratge, components i elements dels sistemes anticaiguda, etc, així com les normes UNE, que podeu consultar a la web del CAATEEB​.

Recordem que les NTP’s (Notes Tècniques de Prevenció) són guies de bones pràctiques i que les seves indicacions no són obligatòries excepte que estiguin recollides en una disposició normativa vigent​