11/10/2021
Seguretat i Salut

 Publicades dues noves NTP's sobre escales fixes de servei

L'INSST ha publicat dues noves NTP's (1160 i 1161) sobre escales fixes de servei


L'Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicat dues noves notes tècniques de prevenció sobre escales fixes als llocs de treball. Aquests nous documents substitueixen l'anterior NTP 408 per adaptar-la a la normativa legal vigent i criteris de les normes UNE.

  • La NTP 1160- escaleras fijas de servicio (I)​, descriu els diferents tipus d'escales i elements principals i les característiques dimensionals, de disseny i de seguretat a tenir en compte perquè aquestes es puguin utilitzar de forma segura en cada cas.
  • ​La NTP 1161-escaleras fijas de servicio (II)​ fa un recull els principals riscos i factors de risc derivats de l'ús d'aquests sistemes d'accés, així com les mesures preventives a portar a terme per a cadascun d'ells.

Recordem que les NTP's (Notes Tècniques de Prevenció) són guies de bones pràctiques i que les seves indicacions no són obligatòries excepte que estiguin recollides en una disposició normativa vigent.

Podeu consultar la legislació i normes UNE​ a la nostra web.